Read this post in English, Español, Français, عربيChẳng phải ngày nào bạn cũng nhìn thấy một đoạn video chiếu đằng sau xe taxi ở thành phố New York đề nghị mọi người viết lên Twitter về việc chấm…

Jim Yong Kim |