Syndicate content

นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย: ดีต่อทั้งธุรกิจและต่อสภาพภูมิอากาศ

Viraj Vithoontien's picture
Also available in: English


หลังจากมีข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ กรุงปารีส ประเทศต่างๆ ได้เริ่มพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas: GHG) ตามข้อตกลงฯ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการควบคุมการอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส
 
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย ภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะสามารถช่วยผู้บริโภคและประเทศไทยประหยัดพลังงาน และจะช่วยลดการปล่อยสารทำความเย็นที่เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซนและทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนด้วยต้นทุนที่ต่ำได้ ทั้งนี้ หากมีการใช้อย่างแพร่หลาย เทคโนโลยีใหม่นี้จะสามารถมีบทบาทสำคัญในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้