Syndicate content

Vietnam

Cho bệnh viện xanh hơn, sạch hơn và an toàn hơn

Sang Minh Le's picture
Also available in: English

Đồng nghiệp thường trêu chọc tôi, một bác sĩ không quản lý bệnh nhân, mà quản lý chất thải y tế. Phải thú nhận rằng đó là công việc lạ. Khi đến bệnh viện, tôi không đi vào cửa trước mà vòng vào phía sau. Ở đó, tôi chẳng đưa ra lời khuyên y khoa nào, mà lại động viên mọi người lao vào chỗ bẩn để làm cho nó sạch hơn.

Thế mà ngày càng nhiều người trong ngành y hào hứng với những công việc lạ như tôi. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Dung, giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Kiên Giang đã truyền lửa cho tất cả cán bộ nhân viên bằng cam kết “không nhìn thấy và không ngửi thấy chất thải” tại bất cứ nơi nào trong bệnh viện.

For greener, cleaner and safer hospitals

Sang Minh Le's picture
Also available in: Tiếng Việt

Colleagues often make fun of me - a physician who does not manage patients, but healthcare waste. I must confess that I have a strange job. When I visit hospitals, I do not walk through the front gate, but go around, behind the buildings. There I do not provide medical advice, but rather I motivate people to clean up a contaminated place.

More and more people in the health sector are enthusiastic about these unusual roles. Dr. Nguyen Ngoc Dzung, Director of Kien Giang Traditional Medicine Hospital, inspired all staff with her commitment that ensures people “do not see and do not smell healthcare waste” at any location in the hospital.

Đo lường nghèo ở Việt Nam như thế nào?

Linh Hoang Vu's picture
Also available in: EnglishThế nào là nghèo ở Việt Nam? Khi tôi lớn lên ở Hà Nội trong những năm cuối thập kỷ 1980, có thể thấy cái nghèo ở khắp mọi nơi. Hầu hết người dân Việt Nam khi đó hẳn là sống ở mức dưới chuẩn nghèo quốc tế (1,25 đô-la một ngày). Bởi lẽ vào thời gian đó chưa có các cuộc khảo sát mức sống để đo lường nghèo nên cũng không có một cách thức rõ ràng để xác định như thế nào là nghèo. Người giàu thời đó là người nào trong nhà có xe máy hay TV, còn người nghèo là những người ăn xin ngoài đường hay người nào không có đủ gạo để ăn. Trong cuộc khảo sát sớm nhất được thực hiện vào năm 1992 và 1993, có khoảng 64% dân số được coi là nghèo theo chuẩn nghèo quốc tế. Sau hai thập kỷ thì chỉ có khoảng dưới 3% dân số là nghèo theo chuẩn nghèo này trong khi tình trạng đói ăn đã được xóa bỏ.

How We Measure Poverty in Vietnam

Linh Hoang Vu's picture
Also available in: Tiếng ViệtWhat does it mean to be poor in Vietnam? When I grew up in Hanoi in the late 80s, poverty was all around. Most of the population then was living under the international poverty line ($1.25 per day). Because there were no living standard surveys to measure poverty, there was no clear indication of what it meant to be poor. A rich person at that time was someone with either a motorbike or a television set, while a poor one was a street beggar or someone who did not have enough rice to eat.  In the earliest survey conducted in 1992 and 1993, about 64% of the population was poor by the international poverty line. Twenty years later, less than 3% were considered poor by the same standard while hunger was successfully eradicated.

ถึงเวลาที่ต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

Axel van Trotsenburg's picture
ใน PDF: Korean | Khmer

ทุกครั้งที่ผมทราบข่าวว่ามีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น ผู้คนบาดเจ็บเสียชีวิต บ้านเรือนพังเสียหาย ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ประสบภัยต้องเปลี่ยนแปลงไป ผมรู้ว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยลดผลกระทบอันน่าสลดใจนี้ แทนที่จะรอให้มันเกิดขึ้นอีก

เรามีโอกาสจะผลักดันเรื่องนี้ในการประชุมนานาชาติเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่จัดขึ้นปีนี้ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานกรอบการดำเนินงานเฮียวโกะ ระยะที่ 2 (Hyogo Framework for Action-HFA2) ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแก่ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่จะตั้งเป้าหมายในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและต่อสู้กับความยากจนอีกด้วย

ภัยพิบัติจากธรรมชาติมีมูลค่าความเสียหายมหาศาล ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2 ล้าน 5 แสนคน และสร้างความสูญเสียเป็นมูลค่า 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้การพัฒนาชะงักลง

ในภูมิภาคเอเชีย การพัฒนาเขตเมืองอย่างรวดเร็วผนวกกับการวางผังเมืองยังไม่มีคุณภาพได้เพิ่มความเสี่ยงให้เมืองต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมืองที่ตั้งอยู่แถบชายฝั่งและลุ่มแม่น้ำที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนได้คร่าชีวิตผู้คนกว่า 7,350 คนในฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2556 แล้วยังส่งผลโดยตรงให้ความยากจนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2

Sekaranglah waktunya memperkuat pengendalian risiko bencana di Asia Timur dan Pasifik

Axel van Trotsenburg's picture
In PDF: Korean | Khmer

Setiap kali saya diberitahu terjadinya kembali sebuah bencana alam – tentang korban jiwa masyarakat, rumah-rumah yang hancur, matapencaharian yang hilang – saya teringat bagaimana pentingnya kita perlu bertindak guna mengurangi dampak tragedi tersebut. Kita  tidak bisa menunggu sampai bencana kembali terjadi.

Pada World Conference on Disaster Risk Reduction di Sendai, yang akan berupaya mencari penerus Hyogo Framework for Action (HFA2) -- panduan bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan internasional dalam bidang manajemen risiko bencana – peluang itu ada di tangan kita. Konferensi ini adalah peluang untuk menjadi tonggak penting dalam hal pengendalian risiko bencana dan pengentasan kemiskinan.

Biaya akibat bencana alam sudah sangat tinggi. Dalam periode 30 tahu, sekitar 2,5 juta korban jiwa dan $4 triliun hilang akibat bencana, dan hal ini berdampak pada upaya pembangunan.

Di Asia, urbanisasi yang pesat serta perencanaan yang kurang baik telah secara signifikan mempertajam kerentanan kota, khususnya perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan terletak di pesisir atau tepi sungai. Lebih dari 7.350 korban jiwa jatuh akibat Badai Haiyan  di Filipina pada tahun 2013, dan bencana tersebut secara langsung mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan sebesar 1,2 persen.

Now is the time to strengthen disaster risk reduction in East Asia and the Pacific

Axel van Trotsenburg's picture
In PDF: Korean | Khmer

Every time I learn of another natural disaster – the people killed and injured, homes destroyed, livelihoods lost – I know we must act to reduce the tragic impact instead of waiting for the next disaster strikes.

We have that chance with this year’s World Conference on Disaster Risk Reduction in Sendai, which seeks to finalize the successor to the Hyogo Framework for Action (HFA2) that guides policymakers and international stakeholders in managing disaster risk. The conference is an opportunity to set new milestones in disaster risk reduction and fighting poverty.

The cost of natural disasters already is high – 2.5 million people and $4 trillion lost over the past 30 years with a corresponding blow to development efforts.

In Asia, rapid urbanization combined with poor planning dramatically increases the exposure of cities, particularly those along densely populated coasts and river basins. Typhoon Haiyan, which killed more than 7,350 people in the Philippines in 2013, directly contributed to a 1.2 percent rise in poverty.
 

Bản đồ hóa chỉ số nghèo Việt Nam

Gabriel Demombynes's picture
Also available in: English

Chúng tôi vừa ra mắt trang web MapVietnam tại địa chỉ www.worldbank.org/mapvietnam/ trong đó cung cấp số liệu kinh tế xã hội cấp tỉnh và huyện của Việt Nam. Mục đích của trang web là cung cấp thông tin cho các phóng viên, các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, và tất cả những người dân cần thông tin về tình hình kinh tế xã hội tại địa phương. Bản đồ sẽ cung cấp các thông tin đa dạng về Việt Nam mà nếu chỉ nhìn vào con số thống kê tổng hợp thì rất khó để hình dung. Thông tin trên trang web được cung cấp cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Mapping Vietnam’s Poverty Indicators

Gabriel Demombynes's picture
Also available in: Tiếng Việt

We just launched the new MapVietnam website at www.worldbank.org/mapvietnam/ which provides access to socioeconomic data at the province and district level in both English and Vietnamese. The site is intended to be a resource for journalists, policymakers, researchers, and citizens looking for information on social and economic situations at a local level. The maps illustrate Vietnam’s wide diversity, which can be lost in aggregate statistics.  It is available in both English and Vietnamese.

World Bank Vice President for East Asia Invites the Public to Discuss the Future of Vietnam

Axel van Trotsenburg's picture
World Bank Vice President for East Asia Invites the Public to Discuss the Future of Vietnam

World Bank Vice President for East Asia and Pacific Axel van Trotsenburg invites everyone to join a discussion on how Vietnam can achieve the objective of becoming a modern, industrialized nation in the next decades.

Pages