Syndicate content

Aging

สังคมสูงวัยในประเทศไทย – ใช้ชีวิตอย่างไรให้มั่งคั่งและยั่งยืน

Ulrich Zachau's picture
Also available in: English

ประเทศในอาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะนี้มีประชากรไทยที่มีอายุ 65 ปีหรือแก่กว่ามีจำนวนมากถึงร้อยละ 10 หรือมากกว่า 7 ล้านคน และภายในปี 2583 ประชากรในกลุ่มนี้จะเพิ่มจำนวนขึ้นถึง 17 ล้านคน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยยังมีส่วนแบ่งของจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเช่นเดียวกับประเทศจีน และจะกลายเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งของจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในภูมิภาคภายในปี 2583 รายงานล่าสุดจากธนาคารโลก ‘Live Long and Prosper: Aging in East Asia and Pacific’ พูดถึงการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และได้นำเสนอวิธีการต่างๆ ที่แต่ละประเทศสามารถนำไปใช้แก้ปัญหา พร้อมชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่เป็นประโยชน์ที่จะมาพร้อมกับปรากฎการณ์นี้

Aging in Thailand – How to live long and prosper

Ulrich Zachau's picture
Also available in: ภาษาไทย

Asian societies are aging, and Thailand is aging rapidly. Already over 10 percent of the Thai population, or more than 7 million people, are 65 years old or older. By 2040, a projected 17 million Thais above 65 years of age will account for more than a quarter of the population. Together with China, Thailand already has the highest share of elderly people of any developing country in East Asia and Pacific, and it is expected to have the highest elderly share by 2040. A recent World Bank report, Live Long and Prosper: Aging in East Asia and Pacific (pdf), discusses aging in Asia and how countries can address the resulting challenges, and take advantage of emerging opportunities.

In many ways, aging is a consequence of longer life expectancy due to development success in Thailand:  people live longer, and fertility has come down rapidly from the unsustainably high levels of earlier decades. However, every success brings new challenges and aging is no exception. For example, the size of the working age population in Thailand is expected to shrink over 10 percent by 2040. Thailand has exhausted its “demographic dividend”, and future growth and improvement in living standards will largely come from increases in productivity. In addition, households headed by elderly Thais are twice as likely to be poor as those in their 30s and 40s, and in most cases are not covered by formal sector pension schemes.

快速老龄化的东亚地区怎样才能保持其经济活力?

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: English
Panos Agency


过去三十年来,东亚地区收获了人口红利。大量且不断增长的劳动力对上世纪六十至九十年代人均收入增长的贡献接近三分之一,使得该地区成为全球增长引擎。
 
当前,东亚地区正面临另一个人口趋势构成的挑战:人口快速老龄化。新发布的一份世界银行报告发现,东亚和太平洋地区人口老龄化速度和规模均位于全球各地区首位。
 
目前,超过2.11亿65岁及以上人口居住在东亚和太平洋地区,占全球该年龄组别总人口36%。到2040年,东亚地区老龄人口将增长一倍以上,达到4.79亿;韩国、中国、泰国等国适龄就业人口将萎缩10%-15%。
 
纵观该地区,随着适龄就业人口减少和老龄化加速,政策制定者正关注人口老龄化对经济增长的潜在影响以及医疗卫生、养老金和长期养老体系对公共支出日益增加的需求。

随着该地区人口快速老龄化,政府部门、用人单位以及各家庭应如何确保辛勤工作的人们在进入老龄阶段后过上健康且有产出的生活?东亚和太平洋地区各社会应如何促进生产性老龄化并且提升包容性?

How can rapidly aging East Asia sustain its economic dynamism?

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: 中文
Panos Agency


In the last three decades, East Asia has reaped the demographic dividend. An abundant and growing labor force powered almost one-third of the region’s per capita income growth from the 1960s to the 1990s, making it the world’s growth engine.
 
Now, East Asia is facing the challenges posed by another demographic trend: rapid aging. A new World Bank report finds that East Asia and Pacific is aging faster – and on a larger scale – than any other region in history.
 
More than 211 million people ages 65 and over live in East Asia and Pacific, accounting for 36 percent of the global population in that age group. By 2040, East Asia’s older population will more than double, to 479 million, and the working-age population will shrink by 10 percent to 15 percent in countries such as Korea, China, and Thailand.
 
Across the region, as the working-age population declines and the pace of aging accelerates, policy makers are concerned with the potential impact of aging on economic growth and rising demand for public spending on health, pension and long-term care systems.
 
As the region ages rapidly, how do governments, employers and households ensure that hard-working people live healthy and productive lives in old age? How do societies in East Asia and Pacific promote productive aging and become more inclusive?