Syndicate content

ethnic minority

Why is ethnic minority poverty persistent in Vietnam?

Gabriel Demombynes's picture
Also available in: Tiếng Việt
What will it take to end poverty in Vietnam?A few months ago, I journeyed to Lao Cai, a predominantly ethnic minority area in Vietnam’s Northern Mountains, to supervise a pilot survey. One older man I encountered—typical of many we saw—was a subsistence farmer with minimal education who spoke only his native language and had barely ventured beyond his village.

Members of ethnic minority groups make up 15 percent of the country’s population but account for 70 percent of the extreme poor (measured using a national extreme poverty line). During Vietnam’s two decades of rapid growth, members of ethnic minority groups in the country have experienced overall improvements in their standards of living, but their gains have lagged behind those of the Kinh majority.

Why is ethnic minority poverty persistent? This has been the subject of numerous studies, including a 2009 study on ethnicity and development in Vietnam as well as a chapter in our more recent Vietnam Poverty Assessment. This is also one piece of the research my team is currently pursuing.

Tại sao nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam nghèo dai dẳng?

Gabriel Demombynes's picture
Also available in: English
Làm gì để xóa nghèo ở Việt Nam?Vài tháng trước, tôi có chuyến đi Lào Cai - một khu vực có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống ở miền núi phía Bắc Việt Nam- để giám sát một cuộc khảo sát thí điểm. Tôi đã tình cờ gặp một người đàn ông lớn tuổi - một người điển hình trong số rất nhiều người mà chúng tôi đã gặp – đó là một người nông dân chỉ vừa đủ sống, có trình độ học vấn tối thiểu chỉ biết nói tiếng dân tộc và hiếm khi ra khỏi bản làng.

Người dân tộc thiểu số chiếm 15% dân số của Việt Nam nhưng chiếm tới 70% nhóm đối tượng cực nghèo (được đo lường theo chuẩn cực nghèo quốc gia). Trong suốt hai thập kỷ tăng trưởng nhanh của Việt Nam, người dân tộc thiểu số ở quốc gia này đã có mức sống được cải thiện lên một cách toàn diện, song thành quả được hưởng của nhóm đối tượng này còn kém xa so với dân tộc chiếm đa số là người Kinh.