Attend Spring Meetings on Development topics from Apr 17-21. Comment and engage with experts. Calendar of Events


Syndicate content

Lao

ມັນເປັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າເຂື່ອນ: 41 ປີຜ່ານມາ ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດຍັງຄົງເຫຼືອໄວໃຫ້ເຫັນ ຢູ່ລາວ

Victoria Minoian's picture

(This entry was originally published in English on Sep. 9, 2009)

 

ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານດ້ານການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 (NT2) ຢູ່ລາວໃນຕົ້ນປີນີ້, ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຟັງຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ ໂຄງການນີ້ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກ່ວາໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ. ຖ້າຫາກໄດ້ອ່ານ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງຫຼາຍໆດ້ານ ທີ່ລັດທະບານລາວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອດຳເນີນໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຄົນຈຳນວນຫຼາຍຈຶ່ງເວົ້າແນວນັ້ນ. ໃນມໍ່ໆມານີ້, ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດໄປສຳພາດກັບບາງວຽກງານ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ໂຄງການນີ້ ແລະ ເປັນປະສົບການທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ອາດຄາດຄິດມາກ່ອນ ແຕ່ມັນແມ່ນມີຄວາມໝາຍອັນສຳຄັນຕໍ່ໂຄງການ.