Syndicate content

PISA

Điều gì lý giải cho kết quả ấn tượng của Việt Nam trong kỳ thi PISA 2012?

Christian Bodewig's picture
Also available in: English
Kết quả của kỳ thi PISA 2012 - Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (Program for international Student Assessment) cho thấy hệ thống giáo dục phổ thông của Việt Nam thành công hơn khá nhiều các hệ thống giáo dục ở các quốc gia giàu có hơn,xét trên khả năng cung cấp cho học sinh những kỹ năng nhận thức cơ bản như đọc, viết và tính toán.

What explains Vietnam’s stunning performance in PISA 2012?

Christian Bodewig's picture
Also available in: Tiếng Việt
The results from the Program for international Student Assessment (PISA) 2012 show that Vietnam’s general education system is more successful than systems in many wealthier countries in providing students with strong basic cognitive skills such as reading literacy and numeracy. Participating for the first time in PISA, Vietnam’s 15 year-olds perform on par with their peers in Germany and Austria and better than those in two thirds of participating countries.