Syndicate content

Environment

ถึงเวลาที่ต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

Axel van Trotsenburg's picture
ใน PDF: Korean | Khmer

ทุกครั้งที่ผมทราบข่าวว่ามีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น ผู้คนบาดเจ็บเสียชีวิต บ้านเรือนพังเสียหาย ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ประสบภัยต้องเปลี่ยนแปลงไป ผมรู้ว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยลดผลกระทบอันน่าสลดใจนี้ แทนที่จะรอให้มันเกิดขึ้นอีก

เรามีโอกาสจะผลักดันเรื่องนี้ในการประชุมนานาชาติเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่จัดขึ้นปีนี้ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานกรอบการดำเนินงานเฮียวโกะ ระยะที่ 2 (Hyogo Framework for Action-HFA2) ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแก่ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่จะตั้งเป้าหมายในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและต่อสู้กับความยากจนอีกด้วย

ภัยพิบัติจากธรรมชาติมีมูลค่าความเสียหายมหาศาล ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2 ล้าน 5 แสนคน และสร้างความสูญเสียเป็นมูลค่า 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้การพัฒนาชะงักลง

ในภูมิภาคเอเชีย การพัฒนาเขตเมืองอย่างรวดเร็วผนวกกับการวางผังเมืองยังไม่มีคุณภาพได้เพิ่มความเสี่ยงให้เมืองต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมืองที่ตั้งอยู่แถบชายฝั่งและลุ่มแม่น้ำที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนได้คร่าชีวิตผู้คนกว่า 7,350 คนในฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2556 แล้วยังส่งผลโดยตรงให้ความยากจนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2

Sekaranglah waktunya memperkuat pengendalian risiko bencana di Asia Timur dan Pasifik

Axel van Trotsenburg's picture
In PDF: Korean | Khmer

Setiap kali saya diberitahu terjadinya kembali sebuah bencana alam – tentang korban jiwa masyarakat, rumah-rumah yang hancur, matapencaharian yang hilang – saya teringat bagaimana pentingnya kita perlu bertindak guna mengurangi dampak tragedi tersebut. Kita  tidak bisa menunggu sampai bencana kembali terjadi.

Pada World Conference on Disaster Risk Reduction di Sendai, yang akan berupaya mencari penerus Hyogo Framework for Action (HFA2) -- panduan bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan internasional dalam bidang manajemen risiko bencana – peluang itu ada di tangan kita. Konferensi ini adalah peluang untuk menjadi tonggak penting dalam hal pengendalian risiko bencana dan pengentasan kemiskinan.

Biaya akibat bencana alam sudah sangat tinggi. Dalam periode 30 tahu, sekitar 2,5 juta korban jiwa dan $4 triliun hilang akibat bencana, dan hal ini berdampak pada upaya pembangunan.

Di Asia, urbanisasi yang pesat serta perencanaan yang kurang baik telah secara signifikan mempertajam kerentanan kota, khususnya perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan terletak di pesisir atau tepi sungai. Lebih dari 7.350 korban jiwa jatuh akibat Badai Haiyan  di Filipina pada tahun 2013, dan bencana tersebut secara langsung mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan sebesar 1,2 persen.

加强东亚太平洋地区减少灾害风险的时候到了

Axel van Trotsenburg's picture
每当我听说又发生了自然灾害——人员伤亡,家园被毁,生计丧失——我就知道我们必须要减少这些悲惨后果,而不是坐等灾害再次来袭。

今年在日本仙台举办的世界减少灾害风险大会将给我们这个机会。此次大会寻求落实《兵库行动框架》后续框架,为政策制定者和国际利益攸关方管理灾害风险提供指导。此次大会是为减少灾害风险和战胜贫困设立新的里程碑的一个契机。

自然灾害的代价已经十分高昂——在过去30年里人员和财产损失高达4万亿美元,对发展努力造成了巨大的打击。
 

Now is the time to strengthen disaster risk reduction in East Asia and the Pacific

Axel van Trotsenburg's picture
In PDF: Korean | Khmer

Every time I learn of another natural disaster – the people killed and injured, homes destroyed, livelihoods lost – I know we must act to reduce the tragic impact instead of waiting for the next disaster strikes.

We have that chance with this year’s World Conference on Disaster Risk Reduction in Sendai, which seeks to finalize the successor to the Hyogo Framework for Action (HFA2) that guides policymakers and international stakeholders in managing disaster risk. The conference is an opportunity to set new milestones in disaster risk reduction and fighting poverty.

The cost of natural disasters already is high – 2.5 million people and $4 trillion lost over the past 30 years with a corresponding blow to development efforts.

In Asia, rapid urbanization combined with poor planning dramatically increases the exposure of cities, particularly those along densely populated coasts and river basins. Typhoon Haiyan, which killed more than 7,350 people in the Philippines in 2013, directly contributed to a 1.2 percent rise in poverty.
 

Philippines: Shattering the Myths: It’s Not Tough to Build Green

Maria Teresita Lacerna's picture
Solar panels on the Tiarra houses in an affordable housing community in Batagas, south of Metro Manila, are expected to contribute to 32 percent savings in energy.

Buildings now dot the skyline of Bonifacio Global City in Metro Manila, which hosts, among others, the offices of the World Bank and the International Finance Corporation.  Who would have thought that this former military camp could be transformed into a bustling economic center in less than ten years?  And, with the rise of commercial buildings and residential condominiums following the area’s fast-paced growth, we see a growing demand for electricity that causes stress on the environment and resources. 

Nothing left to waste in the Philippines

Maya Villaluz's picture


The waste sector spans from collection, sorting, separation, recycling, handling of residuals and safe, final disposal. The elements of an efficient and effective waste management system are multifaceted and its operations are complex. While many perceive the entire process as a ‘dirty’ business, it requires a high level of professionalism and sophistication to run a well-organized waste management scheme. It is not a surprise that a strong informal sector has evolved to cater to the unmet waste disposal needs of communities, industries and other waste generators.

It is estimated that over a hundred thousand people in the Philippines work in the informal waste sector. Many of these belong to vulnerable, marginalized groups - waste pickers in open dumpsites and other dumping grounds and wandering trash collectors, haulers and buyers on-foot or using wooden carts and bicycles.

Picture (not) perfect – a look behind the scenes of Small Island Developing States

Denis Jordy's picture
Stunning photos we usually associate with the Pacific Islands often overlook the reality for many who live there. Faced with natural hazards and remoteness, they are some of the most vulnerable nations in the world.
Stunning photos we usually associate with the Pacific Islands often overlook the reality for many who live there. Faced with natural hazards and remoteness, they are some of the most vulnerable nations in the world.A picture can tell a thousand words but the stunning photos we usually associate with the Pacific Islands often overlook the reality for many who live there. Faced with natural hazards such as cyclones, droughts and earthquakes alongside geographical remoteness and isolation, Pacific Island countries, which make up over a third of small island developing states (SIDS), are some of the most vulnerable nations in the world. 
 
Already this year the Pacific region has been hit by two major disasters; Tropical Cyclone Ian in Tonga in January, followed by flash flooding in Solomon Islands in April. Both disasters had devastating impacts on the economy and livelihoods of local communities. Situated within the cyclone belt and Pacific Ring of Fire, earthquakes, tsunamis and cyclones are frequent. Around 41 tropical cyclones occur each year across the region as well as numerous earthquakes and floods.
 

From “High-Speed” to “High-Quality” Growth: Shenzhen, the birthplace of China's economic miracle, goes low-carbon

Xiaodong Wang's picture
Shenzhen, in south China, has grown from a small fishing community to a metropolis of 10 million people in just 35 years.
Shenzhen, in south China, has grown from a small fishing community to
a metropolis of 10 million people in just 35 years.
Shenzhen occupies a special place in modern Chinese reform history. Set up as the first Special Economic Zone under economic liberalization in 1980, the city has grown from a small fishing community to a metropolis of 10 million people in just 35 years.

China’s urbanization lessons can benefit the global community

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: 中文

(Infographic) China: Better Urbanization Leads to Higher-Quality Growth for All People

We all know urbanization is important: Nearly 80% of gross domestic product is generated in cities around the world. Countries must get urbanization right if they want to reach middle- or high-income status.

But urbanization is challenging, especially because badly planned cities can hamper economic transformation and cities can become breeding grounds for poverty, slums and squalor and drivers of pollution, environmental degradation and greenhouse gas emissions.

That’s why it’s important for us to build cities that are livable, with people-centered approaches to urbanization and development. That will allow innovation and new ideas to emerge and enable economic growth, job creation and higher productivity, while also saving energy and managing natural resources, emissions and disaster risks. When the process is driven by people, it can lead to important results, the same way London and Los Angeles addressed their air pollution problems.

中国城镇化经验可造福全世界

Axel van Trotsenburg's picture
Also available in: English

(Infographic) China: Better Urbanization Leads to Higher-Quality Growth for All People

众所周知,城镇化很重要:全世界近80%国内生产总值由城市创造。一国如想进入中等收入或高收入国家行列,就必须要正确推进城镇化。

但城镇化具有挑战性,突出原因在于规划很差的城市有可能阻碍经济转型,也有可能成为滋生贫困、贫民区和肮脏的温床,还有可能成为污染、环境退化和温室气体排放的驱动器。

这就是我们要采用“以人为本”的城镇化模式和发展模式构建宜居城市的原因所在。推进城镇化可促进创新,催生新创意,为经济增长、新增就业和提高生产率创造条件,同时还可以节约能源,管理自然资源、二氧化碳排放和灾害风险。城镇化进程如由人推动,就有可能产生重要成果。伦敦和洛杉矶就是采用这一方式来解决其空气污染问题的。

Pages