Attend Spring Meetings on development topics from Apr 18-23. Comment and engage with experts. Calendar of Events

Syndicate content

Health

Cho bệnh viện xanh hơn, sạch hơn và an toàn hơn

Sang Minh Le's picture
Also available in: English

Đồng nghiệp thường trêu chọc tôi, một bác sĩ không quản lý bệnh nhân, mà quản lý chất thải y tế. Phải thú nhận rằng đó là công việc lạ. Khi đến bệnh viện, tôi không đi vào cửa trước mà vòng vào phía sau. Ở đó, tôi chẳng đưa ra lời khuyên y khoa nào, mà lại động viên mọi người lao vào chỗ bẩn để làm cho nó sạch hơn.

Thế mà ngày càng nhiều người trong ngành y hào hứng với những công việc lạ như tôi. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Dung, giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Kiên Giang đã truyền lửa cho tất cả cán bộ nhân viên bằng cam kết “không nhìn thấy và không ngửi thấy chất thải” tại bất cứ nơi nào trong bệnh viện.

For greener, cleaner and safer hospitals

Sang Minh Le's picture
Also available in: Tiếng Việt

Colleagues often make fun of me - a physician who does not manage patients, but healthcare waste. I must confess that I have a strange job. When I visit hospitals, I do not walk through the front gate, but go around, behind the buildings. There I do not provide medical advice, but rather I motivate people to clean up a contaminated place.

More and more people in the health sector are enthusiastic about these unusual roles. Dr. Nguyen Ngoc Dzung, Director of Kien Giang Traditional Medicine Hospital, inspired all staff with her commitment that ensures people “do not see and do not smell healthcare waste” at any location in the hospital.

How can we stop the spread of HIV/AIDS among men who have sex with men in Bangkok?

Rapeepun Jommaroeng's picture
Rainbow Sky Association of Thailand
Rainbow Sky Association of Thailand


At 44%, the HIV infection rate is high among men who have sex with men (MSM) in Thailand. Despite efforts to promote safe sex, HIV infection rate will rise from 30% now to 59% by 2030 if there is no radical intervention.

Philippines: Shattering the Myths: It’s Not Tough to Build Green

Maria Teresita Lacerna's picture
Solar panels on the Tiarra houses in an affordable housing community in Batagas, south of Metro Manila, are expected to contribute to 32 percent savings in energy.

Buildings now dot the skyline of Bonifacio Global City in Metro Manila, which hosts, among others, the offices of the World Bank and the International Finance Corporation.  Who would have thought that this former military camp could be transformed into a bustling economic center in less than ten years?  And, with the rise of commercial buildings and residential condominiums following the area’s fast-paced growth, we see a growing demand for electricity that causes stress on the environment and resources. 

What lies ahead in Vietnam’s path towards Universal Health Coverage?

Aparnaa Somanathan's picture
Also available in: Tiếng ViệtThis week, Vietnam will host the twelfth ASEAN Health Minister’s Meeting in Hanoi. Universal Health Coverage (UHC) is likely to take center-stage in discussions, both formal and informal, among the region’s policymakers. After all, the drive for UHC, backed by large increases in public spending to subsidize coverage, is one of the most uniting features of health policy in the ASEAN region today.

Vietnam is somewhat forerunner in the region, having steadily expanded health insurance coverage through the 1990s. Through the Law of Social Health Insurance in 2008, Vietnam consolidated existing health insurance programs and adopted a single payer design ahead of some other larger ASEAN countries such as Indonesia and the Philippines. Today, not only is 68% of the population enrolled in health insurance but significant public sector investments have also been made to the supply side infrastructure and health human resource capacity of Vietnam in order to meet the growing demand for health care.

Việt Nam phải đối mặt với những thách thức gì khi tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân?

Aparnaa Somanathan's picture
Also available in: EnglishTrong tuần này, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị các Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 tại Hà Nội. Bảo hiểm y tế toàn dân  (BHYTTD) sẽ là một trong những chủ đề chính của hội nghị, cả trong các diễn đàn chính thức và không chính thức, giữa các nhà hoạch định chính sách của khu vực. Dù thế nào thì mục tiêu tiến tới BHYTTD, được hỗ trợ bởi việc tăng chi tiêu của nhà nước để trợ cấp cho các đối tượng tham gia bảo hiểm, cũng là một trong những nội dung có sự thống nhất cao nhất trong chính sách y tế của khu vực ASEAN hiện nay.
  
Có thể nói, Việt Nam đã phần nào đi trước khu vực nhờ tăng đều độ phủ bảo hiểm y tế trong suốt những năm 1990. Với Luật Bảo hiểm Y tế ban hành năm 2008, Việt Nam đã hợp nhất các chương trình bảo hiểm y tế hiện hành, áp dụng chính sách một bên chi trả duy nhất, trước cả một số nước lớn trong ASEAN khác như Inđônêxia và Philipin. Hiện nay, không những có tới 68% dân số đã tham gia bảo hiểm y tế mà nhà nước cũng đã đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng bên cung và nâng cao năng lực nguồn nhân lực y tế trong nước để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

从农田到餐桌:改善中国的食品安全

Garo Batmanian's picture
Also available in: English
由于最近发生的严重削弱国内品牌的食品恐慌事件,中国企业所面临的一项挑战就是重新夺回巨大的国内食品市场。

根据最近的一项调查,在发生了若干严重的食品安全事件之后,大约64%的中国人认为食品安全是影响他们日常生活的头等大事,需要政府采取紧迫的行动。

中国政府正在很认真地考虑这些关切,并在其食品控制体制内启动了重要的改革。它在2009年公布了一项新的《食品安全法》,并在2013年成立了一个新的食品安全权威机构,以处理这类问题。这种改革目前正在向省和地方层面推进。这些改革最终将影响超过100万国家官员,重组十多个政府部委,修订超过5,000个法规。它们将全面改革食品控制体制,引进新的有关食品安全的全球最佳做法政策。

From farm to chopsticks: Improving food safety in China

Garo Batmanian's picture
Also available in: 中文
A challenge for Chinese businesses is to re-capture the vast domestic market owing to the recent food scares that have seriously undermined the domestic brands.

After several high-profile food safety incidents, according to one recent survey, around 64% of Chinese consider food safety as the number one priority that affects their daily lives and requires immediate action by the government.

The Chinese government is taking these concerns very seriously and has launched important reforms in its system of food control. It promulgated a new Food Safety Law in 2009, and created a new food safety authority in 2013 to deal with these issues. These reforms are now rolling out to provincial and local levels. These reforms will eventually affect more than one million state officials, restructure more than a dozen government ministries, and revise more than 5,000 regulations. The reforms will result in a complete overhaul of the food control system and introduction of new global best practice policies for food safety.

There is no such thing as a free… condom: social marketing to prevent HIV/AIDS in Vietnam

Nguyen Thi Mai's picture
Also available in: Tiếng Việt
Vietnam: Fighting HIV/AIDS Starts with Better Access to Prevention


In the early 1990s, selling condoms was highly controversial in Vietnam. For so long, condoms had been distributed to each household throughout the country for free for family planning use only. Condoms were not used for promoting safe sex. It was extremely difficult to convince the media to advertise condoms, very hard to convince the government that it was possible to generate revenue from selling condoms. People found it embarrassing to buy condoms in shops or drugs stores.
 

Sẽ không còn bao cao su phát miễn phí...: Tiếp thị xã hội để phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Nguyen Thi Mai's picture
Also available in: English
Việt Nam: Nâng cao tiếp cận với phòng chống HIV/AIDS để chống lại căn bệnh nguy hiểm


Vào đầu những năm 1990,  tiếp thị xã hội bao cao su là một vấn đề gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam. Trong một thời gian dài, bao cao su được phát miễn phí phục vụ mục đích kế hoạch hóa gia đình. Bao cao su chưa được đề cập như một biện pháp về tình dục an toàn. Thuyết phục giới truyền thông quảng cáo bao cao su là cực kỳ khó khăn, và việc thuyết phục chính phủ rằng có thể bán bao cao su trợ giá cũng là điều rất khó. Ai cũng cảm thấy ngượng và lúng túng khi mua bao cao su tại hiệu thuốc.
 

Pages