Syndicate content

Financial Sector

The role of development financial institutions in the new millennium

José de Luna-Martínez's picture
Around the world, development financial institutions help to promote economic growth, support social development and alleviate poverty.
Photo: bigstock/Elena Larina
Are national development financial institutions (DFIs) still relevant? What are the critical factors that make these institutions succeed? What are concrete examples of sound, well-administered and innovative DFIs? Why do they still remain in business in countries with large and sophisticated financial systems? How can we assess their economic and social impact? Have our views on DFIs evolved in the past decades?
 

តោះនិយាយ និងច្រៀងអំពីលុយ៖ យុទ្ធនាការថ្មី ជួយដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់កម្ពុជាឲ្យយល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

Ratchada Anantavrasilpa's picture
Also available in: English
ធនាគារពិភពលោកចាប់ដៃគូរជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា រៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុ “តោះនិយាយពីលុយ” ដើម្បីជួយកសាងស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានហានិភ័យក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយសហសវត្សរ៍ បានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេស ជាពិសេស ក្នុងចំណោមក្រុមយុវជនអាយុចន្លោះពី ១៨ ដល់ ៣៥ឆ្នាំ។ ខណៈដែលពួកគេជាអតិថិជនដ៏សំខាន់សម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ អាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេ ជាញឹកញយ ត្រូវបានឃុំគ្រងដោយការចាយវាយខ្ជះខ្ជាយ និងការខ្ចីលុយគេច្រើនហួសកំណត់។
 

Let’s talk money: New campaign helps Cambodia’s new generation on financial management

Ratchada Anantavrasilpa's picture
Also available in: Cambodian
The World Bank partnered with the Women’s Media Center “Let’s Talk Money” radio show to help build financial stability in Cambodia.
Risky financial behaviors among Cambodians of the post-millennial generation have become more widespread in the country, especially among the 18-35 age group. While they are important customers for the financial and banking sectors, their behaviors are often dominated by lavish spending and excessive borrowing. 
 

How Islamic finance is helping fuel Malaysia’s green growth

Victoria Kwakwa's picture
Photo: bigstock/ f9photos

Income growth is not the sole aim of economic development. An equally important, albeit harder to quantify objective is a sense of progress for the entire community, and a confidence that prosperity is sustainable and shared equitably across society for the long term.  

Malaysia launches the world’s first green Islamic bond

Faris Hadad-Zervos's picture
The green sukuk, or Islamic bond, is a big step forward to fill gaps in green financing. Proceeds are used to fund environmentally sustainable infrastructure projects such as solar farms in Malaysia.
Photo: Aisyaqilumar/bigstock

Các ưu tiên thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam: Mở rộng dịch vụ tài chính và hướng tới một nền kinh tế không dùng tiền mặt

Ceyla Pazarbasioglu's picture
Also available in: English
 Trời đã về đêm nhưng đường phố tại các thành phố và thị xã tại Việt Nam vẫn nhộn nhịp. Nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm đã làm xuất hiện một tầng lớp trung lưu mới với khả năng chi tiêu nhiều hơn cho các hàng quán mở cửa tới thâu đêm, các cửa hàng bán lẻ lúc nào cũng đông khách và tỉ lệ sở hữu điện thoại di động ở mức cao—trung bình mỗi người có trên một máy điện thoại di động. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn dựa trên giao dịch bằng tiền mặt, phần đông người trong độ tuổi trưởng thành vẫn không sử dụng dịch vụ tài chính chính thức, ví dụ sử dụng tài khoản giao dịch. Chuyển sang hệ thống không dùng tiền mặt chính là một ưu tiên trong quá trình nâng cao hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh doanh và kinh tế, giảm nghèo tại những vùng nông thôn hẻo lánh nơi các nhà cung cấp dịch vụ tài chính truyền thống khó vươn tới.

Kể từ năm 2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hợp tác cùng Nhóm Ngân hàng Thế giới hướng tới  xây dựng một chiến lược quốc gia về  tài chính toàn diện trên cơ sở một cách tiếp cận tổng thể. Mặc dù chiến lược này hiện vẫn đang còn trong quá trình xây dựng nhưng một số điểm chính đã được xác định rõ: chú trọng tài chính trên nền tảng công nghệ số bao gồm chuyển các chương trình thanh toán của chính phủ sang sử dụng các dịch vụ và nền tảng công nghệ số ; cung cấp dịch vụ tài chính tới các vùng nông thôn và dân tộc thiểu số còn lạc hậu và tỉ lệ nghèo còn cao hơn tỷ lệ nghèo bình quân cả nước;  và tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và phổ biến kiến thức tài chính giúp thế hệ người tiêu dùng mới được trang bị tốt hơn với dịch vụ tài chính hiện đại.

Cows and Television: Rolling out a New System for Financial Management Information in Cambodia

Saroeun Bou's pictureOn a recent visit to provincial treasury offices to learn about the Financial Management Information Systems, or FMIS, that members of our Governance teams helped introduce, the conversation turned to cows.

Staff compared switching from manual pen-and-paper to an automated state-of-the-art public finance management system as akin to making a cow watch television. Cows, they explained, are as unfamiliar with television as some treasury staff are with computers, the internet, and FMIS.

Fortunately, the relevance of the analogy was short-lived. Treasury staff have overcome the learning curve and the new system has proven to be helpful. I consistently heard praise about the system’s usefulness because it provides useful financial information, reduces the amount of repetitive work, and generates timely reports. That is a big change.

Banking on Myanmar’s financial sector: The road ahead

Nagavalli Annamalai's picture

Myanmar in 2012, when we started our financial sector engagement, and Myanmar today seem like two different worlds. Back then, sim cards cost close to US$500, visitors carried wads of crisp, new dollar bills, Yangon streets were filled with old models of Toyotas and Nissans, while the capital Nay Pyi Taw had only rickety hotels. Now streets lined with old shops have given way to $1 sim cards, brand new car models, international hotel chains and gleaming new shopping malls. ATMs and “We accept Visa and Master Card” signs are now nearly ubiquitous in the country’s cities.

加深对金融排除风险的洞察

版本:English

二十国集团普惠金融全球合作伙伴关系(GPFI)曾在2011年发布白皮书,就国际标准制定和为贫穷人群实现普惠金融提出了建议。文中强调有必要加深对金融排除风险的了解(特别是在金融诚信和稳定性方面),并赞成建立更强大的经验基础,使全球的金融标准制定机构(SSB)能在相应的标准和指引中适当地体现这些风险。
 
从2011年开始,SSB已在普惠金融方面实施了根本性步骤,就白皮书中的大多数意见和建议采取了行动。然而,五年之后,新发布的GPFI白皮书《全球标准制定机构与普惠金融:不断演变的格局》指出,在了解金融排除风险方面并没有取得大的进展,特别是金融监管机构的四个关键目标:普惠、稳定性、诚信和消费者保护(I-SIP)。在缺乏更深入洞察的情况下,政策制定者将如何权衡金融排除风险与金融体系被用于更多洗钱或恐怖主义融资的风险?广泛而言,SSB将如何指引政策制定者以最恰当的方式推动这四个I-SIP目标?
摄影: Fehmiu Roffytavare, 2015CGAP摄影大赛作品

互操作性与普惠金融:监管机构的作用

Kate Lauer's picture
版本:English

支付互操作性使不同的支付基础设施和金融服务提供商能够实现客户之间的支付。同时,互操作性扩大了交易账户和零售支付工具的覆盖范围,使其对终端用户更有用。支付本身是一种重要的金融服务,但如果是从交易账户进行的,则会成为交付其他数字化金融服务的重要门户,比如,储蓄、信贷、保险乃至投资产品。数字化交易平台使转账、价值储存和附加服务成为可能,已经有越来越多的银行、非银行机构,甚至是具有复杂合作伙伴关系的零售网络和移动网络运营商(MNO)等非金融机构在提供这样的平台,可专门针对在金融方面被排除和缺少服务的人群。通过可数字化访问的交易账户交付其他金融服务意味着,利用互操作性扩大覆盖范围对那些被排除或缺少服务的人群更有意义。
摄影:Evariste Bagambiki, 2016CGAP摄影大赛作品

Pages