Syndicate content

การศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อเด็กนักเรียนไทยอีกหนึ่งล้านคนในโรงเรียนขนาดเล็ก

Lars Sondergaard's picture
Also available in: English

ผลการทดสอบล่าสุดของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้ส่งสัญญาณเตือนประเทศไทยหลายอย่าง
 
ประการแรกคือ ลำดับของประเทศไทยตกลงกว่าเดิม (การอ่านตกจากลำดับที่ 51 ไปอยู่ที่ 64 คณิตศาสตร์จากลำดับที่ 50 ตกไปที่ 55 และวิทยาศาสตร์จากลำดับที่ 50 ตกไปที่ลำดับ 54)
 
ประการที่สอง ระบบการศึกษาส่งผลให้เกิดนักเรียนจำนวนเล็กน้อยที่มีผลการทดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย กล่าวคือ มีนักเรียนไทยแค่ร้อยละ 1.4  ที่มีทักษะการแก้ไขปัญหา และการวิเคราะห์เหตุผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย  ในขณะที่นักเรียนสิงคโปร์มีร้อยละ 35 และนักเรียนในกลุ่มประเทศ OECD อยู่ที่ร้อยละ 15
 
ประการสุดท้าย จำนวนนักเรียนไทยที่อ่านหนังสือออกแต่ไม่เข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 50 ในปี พ.. 2558.
 

Providing quality education to one million students in Thailand’s small schools

Lars Sondergaard's picture
Also available in: ภาษาไทย

The Organization for Economic Cooperation and Development’s latest Program for International Student Assessment (PISA) results brought several pieces of alarming news for Thailand.
 
First, Thailand’s ranking slipped further (from 51st to 64th in reading; 50th to 55th in Mathematics; and 50th to 54th in Science).
 
Second, the education system produces a disturbingly small share of “high performers” – only 1.4 percent of Thai students demonstrated superior problem solving and analytical reasoning skills compared to 35 percent of students in Singapore, and 15 percent, on average, in the OECD.
 
Third, the share of functional illiterate students rose further: from 33 percent in 2012 to 50 percent in 2015.
 

Land at the heart of Myanmar’s transition: Part 2

Anna Wellenstein's picture

Also available in Myanmar (.pdf)

 

Mike-Petteri Torhonen / World BankIn our previous post, we discussed some of the major land-related challenges facing Myanmar’s transition and development. In fact, resolving outstanding land issues will help the country achieve social cohesion and stability, poverty reduction, sustainable urbanization, as well as economic growth.
 
The government has already started taking measures to institute strong and effective land administration.

世界上哪个地区的孩子最聪明?经合组织数据显示,该地区为东亚地区

Harry A. Patrinos's picture
Also available in: English
图中为越南芹苴市附近Tran Dai Nghia高中的学生(图片来源:D7K_4030,摄影:makzhou,按照知识共享组织CC BY-NC 4.0规则使用/已对原照片进行裁剪)


经合组织上月发布的国际学生评估项目(PISA)最新调查结果表明,全世界学习成绩最好的学生中,很多都来自东亚地区。
 
正如在最近发布的《国际数学于科学趋势研究报告》TIMSS )的结果表明,新加坡学生在国际学生评估项目每一学科的成绩均在世界上名列前茅,以较大优势领先于其他经济体和国家。新加坡学生在科学、数学和阅读三门学科上的成绩水平,要比同地区和经合组织国家的学生成绩水平高出两个学年。另外,几乎所有的新加坡学生都达到了基本熟练水平或更高水平。同时,他们的成绩越来越好,成绩低于基本熟练水平的学生人数因此而显著减少。
 
日本学生在科学、数学和阅读学科上的成绩,也明显高于大多数参与该项目的经济体。不过,与上一轮评估相比,日本学生在阅读方面的分数有所下降。尽管如此,与新加坡一样,日本90%的学生已经达到了基本熟练水平或更高水平。

Making social accountability part of Mongolia’s DNA

Marcela Rozo's picture
Mongolia has made good progress in its economic and political transitions during the last two decades, but this growth has not been fully translated into improved quality of public services, particularly for the poor and vulnerable. Despite the government’s legal and regulatory reforms to improve transparency and citizen participation in the management of public funds, the pace of implementation is still lagging.  

As Mongolia suffers with economic instability due to external and internal circumstances, how can we improve performance of basic public services in a way that works well in the Mongolian context but also brings sustained outcomes?
Local champions for social accountability are building their vision for the project.
© SDC and World Bank Mongolia

แรงงานที่มีทักษะและR&D ที่แข็งแกร่งคือกุญแจสำคัญสำหรับประเทศไทย 4.0

Dilaka Lathapipat's picture
Also available in: English


รัฐบาลไทยได้ริเริ่มนโยบายเศรษฐกิจหลายประการซึ่งล้วนมีศักยภาพให้เศรษฐกิจก้าวต่อไปข้างหน้า เพื่อให้บรรลุการปรับเปลี่ยนด้านโครงสร้างเศรษฐกิจให้สำเร็จนั้น การมีกำลังแรงงานที่มีทักษะและการมียุทธศาสตร์การลงทุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนา (R&D) มากขึ้น เป็นสิงจำเป็นอย่างยิ่ง

เป็นเวลากว่าสี่สิบปีที่เศรษฐกิจไทยเคยเติบโตอย่างน่าประทับใจที่ร้อยละ 7.7 แต่ได้ลดลงเหลือร้อยละ 3.3 ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 หากประเทศไทยเติบโตเช่นนี้ ต้องใช้เวลากว่ายี่สิบปีเพื่อบรรลุเป้าหมายการก้าวเป็นประเทศที่มีรายได้สูง

รายงานล่าสุดของธนาคารโลก “กลับสู่เส้นทาง: ฟื้นฟูการเติบโตและประกันความมั่งคั่งสำหรับทุกคน” พบว่าเหตุผลหลักที่ทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงคือการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน

เมื่อสิบปีก่อน สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ ของประเทศทั่วโลกพบว่า ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันหลายตัที่นำหน้าประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีลักษณะใกล้เคียงกันอย่างชัดเจน

แต่ทุกวันนี้ ประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางอื่นๆ ไล่ตามประเทศไทยทัน อีกทั้งหลายประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าในภูมิภาคยังได้ก้าวนำประเทศไทยไปแล้วในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านความพร้อมทางเทคโนโลยี การอุดมศึกษาและการฝึกอบรม นวัตกรรม การพัฒนาตลาดการเงิน สถาบัน และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ

Skilled workforce and strong R&D keys to Thailand 4.0 success

Dilaka Lathapipat's picture
Also available in: ภาษาไทยSeveral of the government’s recent economic initiatives have the potential to kick-start Thailand’s economy. To achieve the economic transformation it has been aspiring for, having a skilled workforce and much more strategic investments in research and development (R&D) will be important.

Following nearly four decades of impressive economic growth at 7.7 percent, the Thai economy has slowed sharply to 3.3 percent over the last decade from 2005-2015. At this rate of growth, it would take Thailand well over two decades to achieve high-income status.

A new World Bank report “Getting Back on Track: Reviving Growth and Securing Prosperity for All” cites that a main reason for the slowdown is a loss of competitiveness.

Ten years ago, Thailand was ahead of its neighbors and peers on virtually all the competitiveness indicators tracked by World Economic Forum in its Global Competitiveness rankings.

Today, other middle-income countries have caught up, while more advanced economies in the region have surged further ahead, particularly in technological readiness, higher education and training, innovation, financial market development, institutions, and business sophistication.

Land at the heart of Myanmar’s transition: Part 1

Anna Wellenstein's picture

Also available in: Myanmar (.pdf)


 

Mike-Petteri Torhonen / World Bank
Struggles over land in Myanmar have been a defining characteristic of the country’s six decades of armed conflict.
 
In the past, government acquired lands for extracting natural resources, commercialized farming, and ambitious infrastructure projects, such as building of the new capital city of Nay Pyi Taw. Today, claims over land acquisition injustices dominate public discourse and the new government’s agenda. In parallel, infrastructure and institutions for land administration and property markets are grossly outdated and weak.

将性别平等融入中国的智能交通系统

Yi Yang's picture
Also available in: English

交通基础设施的规划和设计考虑了男女两性在出行需求、方式以及行为方面的差异,目的在于促进两性平等。此类差异也会对两性使用智能交通系统的方式产生影响吗? 

当我在网上搜索“(公交)IC卡”的时候看到了以下图片(见图1),它们体现了男女两性差异之一:男性在出行过程中随身携带的物品一般很少,而女性往往带着一个或几个包。女性上车后,需要从包中找卡,这可能要花些时间,也给身后排队的其他人造成了影响。其实只需对读卡器作简单的改动,就有可能简化这一过程,使得女性无需把卡从包中掏出来再刷,从而节省时间。

图1:男性和女性使用IC卡的差异

Building gender equality into intelligent transport systems in China

Yi Yang's picture
Also available in: 中文

Transport infrastructure planning and design take into consideration men and women’s differences in travel needs, patterns, and behaviors to promote gender equality. But do these differences also affect how they use intelligent transport systems (ITS)? 

When I searched online for “IC card” (integrated circuit card used to pay transit fares), I found the pictures below (see Figure 1). They illustrate one of the differences between men and women: men tend to travel carrying very little while women tend to carry one or several bags. When women get on a bus, they need to locate the card in their bag which may take some time and hold up the queue behind them. To save time, a simple modification to the IC card reader could facilitate the process by not requiring them to take it out of their purse for swiping.

Figure 1: Differences of IC card usage between men and women

Pages