Syndicate content

2005: Байгаль орчныг хамгаалах дэмжлэгээ өргөжүүлье (бас динозаврийг)

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Дэлхийн Банк болон Монгол улсын хоорондын хамтын ажиллагааны 25 жилийн ойг жил жилээр нь эргэн дурсаж байгаа. Энэ удаад бид 2005 оныг дурсана. Эдийн засгийн өсөлт 7.3 хувийн түвшинд байж, аж үйлдвэрийн салбар, тэр дундаа уул уурхай Монголын ДНБ-д том байр суурь эзэлсээр байлаа.

 

2005: Broadening support for the environment (and dinosaurs)

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian

In our one-year-at-a-time celebration of the 25 year partnership between Mongolia and the World Bank, today we look at 2005.  Growth remained a robust 7.3% and industry, which includes mining, continued to produce a larger proportion of Mongolia’s GDP.

2004: Digging deep on mining

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian

Continuing our series of blogs looking at the 25 year partnership between Mongolia and the World Bank, today we examine 2004, the year Mongolia’s growth rate accelerated to 10.4%.  After 15 years, real GDP per capita had finally passed the level of 1989. The country was in the midst of a mining boom, and that sector took center stage in 2004. 

Mongolia Mining Sector: Managing the Future assessed the “medium-term growth potential of Mongolia's non-fuel minerals industry, and its potential contribution to economic growth, poverty reduction, and regional development.”  The study, based on field work undertaken in 2003, took a broad approach, examining potential constraints and investor perceptions, and then recommended options to improve industry management and the investment climate. Recommendations urged mining companies to support social programs that benefit the surrounding communities, and the government to establish and maintain adequate infrastructure to meet the mining sector’s growth. “The government should address the challenges associated with mining for growth, namely, preventing the development of unsustainable fiscal policy and mounting debt; avoiding rent-seeking behavior, and, overcoming absorptive capacity constraints and adverse impacts on non-mineral exports.”

2004: Уул уурхай илүү гүн нэвтэрье

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Монгол улс болон Дэлхийн Банкны 25 жилийн хамтын ажиллагааны түүхийг эргэн харж байгаа цувралынхаа энэ удаагийн дугаараар бид 2004 оныг авч үзнэ. 2004 онд Монголын эдийн засгийн өсөлт 10.4 хувьд хүрсэн юм. 15 жилийн дараа нэг хүнд ногдох орлого 1989 оны түвшинд очлоо. Монгол уул уурхай ид цэцэглэж, 2004 оны гол салбар уул уурхай байлаа.

“Монголын Уул уурхайн салбар” судалгаанд өгүүлснээр улс орны ирээдүйг удирдах чиглэл нь “олборлох аж үйлдвэрийг хөгжүүлж Монголын дунд хугацааны өсөлтийг бий болгох, ингэснээр эдийн засгийн өсөлтөд түлхэц болж, улмаар ядуурлыг бууруулах, бүс нутгийн хөгжлийг хангах” гэсэн байдаг. Энэ судалгаа нь 2003 онд хийгдсэн бөгөөд хөрөнгө оруулагчдын боломжит бүх хандлагыг дүгнэн үзэж, уул уурхайн салбарын менежмэнтийг сайжруулах болон хөрөнгө оруулалтын орчинг бүрдүүлэх зөвлөмж өгсөн. Мөн уул уурхайн компаниуд орон нутгийн иргэдэд  хүртээмжтэй байж нийгэмд чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг дэмжих, төр засгийн зүгээс уул уурхайн салбарын өсөлтийг хангахуйц дэд бүтцийг бий болгохыг бас зөвлөсөн. "Уул уурхайн салбарын өсөлтийг хангахад шаардлагатай асуудлуудыг Засгийн газар шийдэх ёстой, тухайлбал, санхүүгийн тогтворгүй бодлого баримтлахаа больж, нэмж өр тавихгүй байх, байгалийн баялгийг хэт хянахгүй  байх, хилээр нэвтрэх явцад байгаа хязгаарлалт, эрдсийн бус экспортод үзүүлж байгаа сөрөг нөлөө харж үзэх”-ийг дурдсан байдаг.

2003: Байгаль орчныг ойлгох, бас төрийн албаны санхүүгийн менежмэнтийг сайжруулах

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Бид Дэлхийн Банк болон Монгол улсын Засгийн газар хоорондын 25 жилийн түншлэлийн түүхийг авч үзэж байгаа билээ. Өнөөдөр бид 2003 оныг авч үзнэ. ДНБ долоон хувиар өссөн нь шилжилтийн үеэс хойших хамгийн өндөр өсөлттэй жил байлаа. Гэсэн ч хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл түүхэн доод түвшиндээ байсаар байлаа: ДНБ-д эзлэх ХАА-н салбарын хувь 1998-1999 онд 35 байснаа зудын улмаас 2003 онд 21 хувь болтлоо буурсан юм.

Дараалсан хахир өвлийн дараагаас Дэлхийн Банкны хөтөлбөр хөдөөгийн хүн амын амьжиргаанд анхаарал хандуулах боллоо. Дэлхийн Банкны энэ алхам Монгол улсын Засгийн газрын боловсруулсан анхны бүрэн хэмжээний Ядуурлыг бууруулах бичиг баримтад (PRSP) дэмжлэгээ олсон юм. Энэхүү баримт бичиг нь агуулгын хувьд ч, хамрах хүрээний хувьд ч маш өргөн байж Монгол дахь ядуурлын мөн чанарыг ойлгоход анхаарал хандуулсан байлаа. Энд дурдагдсанаар байгаль орчны асуудал эмзэг асуудлын нэг байлаа. Хахир өвөл, хот рүү нүүсэн их нүүдэл зэрэг нь экологийн асуудлыг гэрэл цохиуллаа. Газрын менежмэнтийг хариуцдаг байгууллагууд илүүтэй санаа зовинож эхэллээ. Амьжиргааг тогтвортой байлгах хөтөлбөр нь газрын ашиглалт, менежмэнтийн асуудалтай уялдах хэрэгтэй боллоо.

 

Ideas for Thailand’s digital transformation

Ulrich Zachau's picture
Also available in: ภาษาไทย


The world is witnessing the greatest information and communications revolution in human history. Digital technologies provide access to huge amounts of information at all times, allow us to stay in touch with friends and relatives much more easily, and offer new opportunities for business and leisure. The sky is the limit!

The information revolution has reached billions of people around the world, and more people get connected every day.  However, many others are not yet sharing in the benefits of modern digital technologies.  There are the digital “haves” and digital “have nots”.   

Today, 95% of the global population have access to a digital signal, but 5% do not; 73% have mobile phones, but 27% do not; slightly less than half of all people (46%) have internet, but the majority do not; and only 19% of the world’s population has broadband. There also are persistent digital divides across gender, geography, age, and income dimensions within each country.

Why should we care about overcoming this digital divide, and what can we do?

Closing the gap in Myanmar: Expanding access to social services

Hnin Hnin Pyne's pictureMyanmar’s people are its greatest resource. Its current young population and growing number of productive workers hold the promise of a demographic dividend and inclusive growth. With a steady pace of economic growth, Myanmar has the potential to get rich before it gets old.
 
For Myanmar to deliver on this potential it can prioritize investing in its people, by strengthening the country's health, education, and social protection systems. Education and health directly improve chances of employment. Individuals who complete more years of schooling earn a higher income.  Improving health, education and social protections – closing the gap – is not a mere by-product of economic development, but is essential to shared prosperity.
 
Myanmar in the early 1960s, poised to be the economic engine of the region, prided itself for having the highest literacy rate in Asia. After decades of underspending and neglect of social services and programs, human development outcomes deteriorated, ranking among the lowest in the region.  Rural and poorer households bore a greater burden of ill health, low educational attainment and vulnerability. 
 
In 2009, a major share of the total education and health spending came from households, 63% and 82% respectively.  This direct out-of-pocket spending, which was one of the highest in the world, prevented people from seeking care and attending school, because they could not afford it. In the case of health, families were made even poorer, as they had to sell their belongings to pay for the care they needed.  And there was no system to protect them. 
 
Even today, social assistance programs only reach 0.1% of the population, compared to 39% among East Asian and the Pacific countries.  This is in part due to extremely low level of social assistance spending, which is only 0.02% of GDP, compared to an average of 1.1% of GDP among low-income countries.
 

Transforming state-owned enterprises: What other countries can learn from Malaysia

José de Luna-Martínez's picture


As Tunisia embarks on an ambitious reform agenda to strengthen corporate governance and modernize its state-owned enterprises, senior representatives from the Ministry of Finance visited Malaysia in December last year to learn about the country’s best practices on restructuring and managing government-linked companies (GLCs).
 
These companies, where the Malaysian government has a controlling stake, underwent major transformations since 2004 to turn weak operational and financial performances into high performing entities critical for the country’s future prosperity. The program was successfully executed and has enabled these companies to become profitable, dynamic, performance-oriented, and well-governed institutions.
 
This visit is one of the first activities of the new World Bank Group Research and Knowledge Hub in Kuala Lumpur, which is helping Malaysia share its successful development experience globally. Here are a few lessons that Tunisia, and other countries, can learn from Malaysia’s experience on reforming government-linked companies.
 

2003: Understanding the environment, and strengthening public financial management

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian

We are reviewing the 25 year partnership between Mongolia and the World Bank, one year at a time, and today we examine 2003.  GDP grew 7.0% that year, the highest growth rate since the transition began. Nevertheless, agricultural production was still well below its historical levels:  agriculture’s share of GDP had fallen from 35% in 1998-1999, prior to the dzud, to only 21% in 2003. 

After several years of difficult winters, the World Bank program had begun to focus more on rural livelihoods. This shift found further support in the Government of Mongolia’s first full poverty reduction strategy paper (PRSP) which drew on a broad range of quantitative and qualitative data sources to understand the nature of poverty in Mongolia.  And that nature was one of vulnerability.  The difficult winters, and the migration to the cities they sparked, had heightened attention to environmental problems—the ongoing rewriting of land management institutions raised even more concern.  Programs aiming to make livelihoods sustainable needed to be matched with programs to make land use sustainable.

2002: Тогтвортой амьжиргааны төлөө

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Монгол улс 1991 онд Дэлхийн Банкны гишүүн орон болсон. Сайн сайхны төлөөх өнгөрсөн 25 жилийн түншлэлийн түүхээ бид бичиж байгаа юм.

Хахир өвлийн байгалийн гамшиг болсон зудын дараа хөдөөгийн хүн амын ядуурлын асуудал илүү тодоор мэдрэгдэж байх үед буюу 2002 онд Тогтвортой амьжиргаа төсөл (SLP) батлагдсан юм. Монгол улсын Засгийн газар болон хандивлагч орнуудын хамт боловсруулсан Ядуурлыг арилгах үндэсний хөтөлбөрт (NPAP) “энэ хөтөлбөр нь орон нутгийн засаг захиргаанд эдийн засаг, нийгмийн дэд бүтцийг дахин сэргээн босгоход бүхий л талаар дэмжлэг үзүүлнэ, гэвч бага орлоготой өрхийн 20 хүртэлх хувьд л шууд дэмжлэг үзүүлнэ. Хөдөөгийн ядуурлыг бууруулахад гарсан ахиц чамлалттай” гэж дүгнэсэн байдаг. Гэтэл тал нутагт амьжиргаагаа залгуулж явна гэдэг их эмзэг асуудал байдаг, бид юу хийж болох вэ?


Pages