Syndicate content

តោះនិយាយ និងច្រៀងអំពីលុយ៖ យុទ្ធនាការថ្មី ជួយដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់កម្ពុជាឲ្យយល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

Ratchada Anantavrasilpa's picture
Also available in: English
ធនាគារពិភពលោកចាប់ដៃគូរជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា រៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុ “តោះនិយាយពីលុយ” ដើម្បីជួយកសាងស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានហានិភ័យក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយសហសវត្សរ៍ បានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេស ជាពិសេស ក្នុងចំណោមក្រុមយុវជនអាយុចន្លោះពី ១៨ ដល់ ៣៥ឆ្នាំ។ ខណៈដែលពួកគេជាអតិថិជនដ៏សំខាន់សម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ អាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេ ជាញឹកញយ ត្រូវបានឃុំគ្រងដោយការចាយវាយខ្ជះខ្ជាយ និងការខ្ចីលុយគេច្រើនហួសកំណត់។
 

Malaysia: Does counting GDP count when it comes to development?

Richard Record's picture
Photo: Bigstock/Amlan Mathur

The recent debate on whether it makes more sense to measure Gross Domestic Product (GDP) in Ringgit or in Dollars is a healthy one. It reflects a sound interest by many segments of Malaysian society in statistics that measure economic development and how it changes people’s living standards. This is the fundamental question: what does GDP really mean in the daily life of Malaysians. There are sound arguments on both sides and, in a way, both are right, depending on what perspective is taken.

Let’s talk money: New campaign helps Cambodia’s new generation on financial management

Ratchada Anantavrasilpa's picture
Also available in: Cambodian
The World Bank partnered with the Women’s Media Center “Let’s Talk Money” radio show to help build financial stability in Cambodia.
Risky financial behaviors among Cambodians of the post-millennial generation have become more widespread in the country, especially among the 18-35 age group. While they are important customers for the financial and banking sectors, their behaviors are often dominated by lavish spending and excessive borrowing. 
 

How Islamic finance is helping fuel Malaysia’s green growth

Victoria Kwakwa's picture
Photo: bigstock/ f9photos

Income growth is not the sole aim of economic development. An equally important, albeit harder to quantify objective is a sense of progress for the entire community, and a confidence that prosperity is sustainable and shared equitably across society for the long term.  

Lồng ghép giới trong tái định cư: Chúng ta đã cố hết sức chưa?

Nghi Quy Nguyen's picture
Also available in: English
Một phụ nữ người Thái tại buổi lấy ý kiến về dự án thuỷ điện
Trung sơn.  Photo: Bồ Thị Hồng Mai / Ngân hàng Thế giới


Tháng 8 năm 2016, tôi đến Quảng Ngãi, một tỉnh miền Trung Việt Nam, nhằm thu thập số liệu điều tra về sự tham gia của phụ nữ trong quá trình tái định cư. Tôi nghĩ cuộc họp đầu tiên với người dân địa phương sẽ diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng, nhưng thực tếkhông hẳn như vậy.

“Phụ nữ á? Chúng tôi tham gia á? Tham gia cũng thế thôi. Chúng tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, nên không quan tâm đến việc cán bộ đến và hỏi chúng tôi tham gia hay không,” một phụ nữ nói. “Cái chúng tôi muốn biết là những kiến nghị hôm nay sẽ được thực hiện đến đâu. Chúng tôi cần một khu tái định cư, nhà văn hoá chung cho cộng đồng, cần có cây cối và nhà trẻ như đã hứa khi chuẩn bị dự án.”

Những ý kiến đó hé lộ một vấn đề quan trọng. Đó là sự lệch pha giữa cái mà ta tưởng là phụ nữ muốn và nhu cầu thực sự của họ.

Phụ nữ chịu tác động nghiêm trọng hơn nam giới trong quá trình tái định cư bởi họ phải đối đầu với nhiều khó khăn trong vấn đề ổn định gia đình. Điều này càng dễ thấy nếu không có cơ chế thu hút sự tham gia và lấy ý kiến phụ nữ một cách thực chất trong quá trình thực hiện dự án nói chung và trong quá trình tái định cư nói riêng.

การคุ้มครองครัวเรือนยากจนไทยเมื่อเผชิญภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก

Philip O’Keefe's picture
Also available in: English
ชายสูงอายุนั่งรอรับยาที่โรงพยาบาลในประเทศไทย
  ภาพโดย: ตฤณ สุวรรณนภา 

ประเทศไทยเพิ่งประกาศโครงการช่วยเหลือทางสังคมเพื่อครัวเรือนที่ยากจน  โครงการนี้จะสามารถลดความยากจนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่รายได้ปานกลางซึ่งมีโครงการ “ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม” ให้กับคนยากจนเช่นเดียวกับประเทศจีน มาเลเซีย บราซิล ตุรกี และฟิลิปปินส์.

Mighty Mangroves of the Philippines: Valuing Wetland Benefits for Risk Reduction & Conservation

Michael Beck's picture
Mangroves are weeds; if you give them half a chance they grow in some of the most inhospitable environments; with their knees in seawater and their trunks in the air. They create forested barriers between the wrath of the seas and our coastal communities providing benefits in coastal defense and fisheries. Unfortunately there are too many examples where we have not given mangroves half a chance; hundreds of thousands of hectares have been lost to pollution, aquaculture and other developments. These represent real losses to the coastal communities – often some of the most vulnerable communities living in the highest risk areas.
 
A recent study estimates that without mangroves, flooding and damages to people, property and infrastructure in the Philippines would increase annually by approximately 25%.

Protecting Poor Thai Families from Economic Hardship

Philip O’Keefe's picture
Also available in: ภาษาไทย
An elderly man waits for medicine at a hospital counter in Thailand. Photo: Trinn Suwannapha/World Bank

Thailand recently announced that it will put into action a national social assistance program for poor families. Such a program can help reduce poverty significantly. It would also move Thailand into the growing ranks of middle-income countries, such as China, Malaysia, Brazil, Turkey and the Philippines, that provide the poor with a ‘safety net’.

Nông nghiệp 2.0: Internet vạn vật tạo ra cuộc cách mạng nông nghiệp như thế nào?

Hyea Won Lee's picture
Available in English
http://blogs.worldbank.org/ic4d/files/ic4d/vn-nguyen_van_khuyen_and_to_hoai_thuong_0.jpg
Ông Nguyễn Văn Khuyến (phải) và ông Tô Hoài Thương (trái). Ảnh: Flore de Preneuf/Ngân hàng Thế giớiNăm ngoái chúng tôi đã giới thiệu cách nông dân Đồng Bằng Sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu. Các bạn hẳn còn nhớ ông Nguyễn Văn Khuyên, người đã mất cả vụ tôm do hạn hán bất thường làm tăng độ mặn trong đầm tôm và ông Tô Hoài Thương, người duy trì được sản xuất tôm bằng cách bơm thêm nước ngọt vào đầm để giảm độ mặn. Giả sử năm nay tiếp tục bị hạn ông Khuyên sẽ bơm nước ngọt vào đầm tôm của mình. Đó là một khởi đầu tốt, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết nếu muốn áp dụng cách làm trên. Ví dụ, khi nào cần bơm nước vào đầm? Bao nhiêu là đủ? Cần kiểm tra độ mặn bao lâu một lần? Khi ông đi vắng thì phải làm thế nào?

Regulating agribusinesses: What are the trends in developing East Asia?

Raian Divanbeigi's picture
The pace of economic development throughout developing East Asia has been unprecedented. Despite the effect of the 1997-98 financial crisis, poverty rates in the region have been consistently declining.
Agriculture played a key role by driving growth in the early stages of industrialization. It also contributed to reducing rural poverty by including smallholders into modern food markets and creating jobs in agriculture. Nonetheless, poverty in developing East Asia is still overwhelmingly rural, reflecting a mismatch between agriculture’s shares of GDP and employment.
 
Agriculture’s weight in growth and poverty.
Source: Authors’ calculations based on WDI data.


As incomes rise and countries urbanize, the composition of domestic food expenditure is shifting from staples to meat, horticulture and processed foods. Thus, while today’s East Asian developing economies transform, the nature of their agricultural sectors is also changing.

Pages