Syndicate content

2001: Ядуурлын талаар хамтдаа мэдэцгээе

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

Монгол Улс Дэлхийн Банкны гишүүн болсноос хойших 25 жилийн түүхээ бид эргэн харж байгаа, өнөөдөр бид 2001 оны авч үзье.

Өмнөх 2000 оны өвөл тохиолдсон зуд 2001-2002 онд дахин тохиож, олон тооны мал, хөрөнгөө  алдах магадлал байлаа. Энэ нь ойлгомжтой байлаа, учир нь, өмнөх зудны дараа малжуулах үйл явц явсан ч энэ нь хангалтгүй байсан юм. Дэлхийн Банк хөдөөгийн хүн амын амьжиргааг тогтворжуулахад чиглэсэн төслийг бэлтгэж эхэллээ. Тогтвортой амьжиргааг дэмжих төсөл нь дараагийн жилүүдэд нь дэмжигдэн батлагдаж, Дэлхийн Банк болон Монгол улсын хамтын ажиллагааны цөм хэсэг болон өнөөг хүрлээ.

2001 оны зургадугаар сард Монгол Улсын Засгийн газар Ядуурлыг бууруулах стратегийн баримт бичгээ (I-PRSP) боловсруулсан. Энэ баримт бичигт Засгийн газрын өмнө тулгараад байгаа тулгамдсан асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэхээ тусгасан. Тухайлбал, зудын хор хохиролтой тэмцэх, Азийн хямралын улмаас унаад байсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний уналтын үед хэрхэн ажиллах, социализмаас шилжих зэрэг. I-PRSP баримт бичигт Засгийн газрын баримтлах тэргүүлэх бодлогыг “ажилгүйдлийг бууруулах, төрийн албаны менежмэнт, үндсэн үйлчилгээний хүртээмж, түгээлтийг сайжруулах, хүн амын амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх” хэмээн тодорхойлсон. Олон улсын хөгжлийн ассоциац болон Олон улсын валютын сангийн баг I-PRSP-ийг шинжилж үзээд Засгийн газрын бодлого нь макро эдийн засгийн тогтворжилтийг хангах, ядуурлыг бууруулах, иргэний нийгмийн болон бусад оролцогч нарыг шийдвэр гаргахад оролцуулах зэрэг асуудлыг тусгасныг өндрөөр үнэлсэн.

2001: Participatory learning about poverty

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian
Continuing with our series looking at each of the 25 years since Mongolia joined the World Bank, today we look at 2001.  Following a devastating winter the year before, Mongolia would experience another dzud in the winter of 2001-2002, with further loss of animals and livelihoods for many.  It was increasingly clear that restocking after the disasters, while needed, was not sufficient.  The World Bank began preparation of a project focusing squarely on sustainable livelihoods for those in rural areas.  The Sustainable Livelihoods Project would be approved the next year and remain a core part of the World Bank’s partnership with Mongolia to the present

In June of 2001, the Government of Mongolia produced its Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP), outlining the challenges faced by the dzud, by the fall in commodity prices and trade as a result of the Asian financial crisis, and by the transition from socialism. The I-PRSP outlined the “main priority policy issues of the government: reduction of unemployment, public sector management, improvement of access and delivery of basic services, and increase of living standards of the population.”  An assessment by the staff of IDA and the IMF lauded the I-PRSP’s strong analysis of government policies, designed to ensure macroeconomic stability; solid assessment of poverty; early involvement of civil society and other major stakeholders in the preparation process; and a satisfactory agenda for stakeholder analysis. 

‘I matter’: giving unemployed young Papua New Guineans a second chance

Tom Perry's picture

Young people account for almost half of Papua New Guinea’s population and comprise a large part of the urban poor. In the capital, Port Moresby, an increasing number of young people are leaving school without the necessary skills for entry-level jobs.

The Urban Youth Employment Project (UYEP) provides disadvantaged young people (aged between 16 and 35) in Port Moresby with life skills and employment training to increase their chances of finding long-term employment, also the motivation to make a fresh start in life. To help meet immediate economic needs, the project is also providing temporary employment opportunities.

2000: Зудын дараах малжуулах явц

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

1999-2000 оны өвөл аймшигт зуд боллоо. Зуд гэдэг бол Монголын өвөрмөц үг хэллэг бөгөөд хатуу хахир өвөл болж мал сүргийн тоо толгой ихээхэн хэмжээгээр хорогдохыг хэлдэг. НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр болон Монгол улсын Засгийн газрын тайлангаар энэ жилийн зуд нь Монголын таван аймгийн хувьд сүүлийн 50 жилд тохиолдоогүй их хохиролтой байжээ. Өвөл оройтож унасан цас Монголын нийт газар нутгийн 70 хувийг нэлэнхүйд нь бүрхсэн бөгөөд 2000 оны зургадугаар сарын 1-ний тооцоогоор 2.4 сая толгой мал хорогдсон. Үүний улмаас ДНБ 1.1 хувьд хүрч унасан бөгөөд ДНБ-д эзлэх хөдөө аж ахуйн салбарын эзлэх хувь дөрвөн хувиар буурсан.

Хөдөөгийн хүн ам илүүтэй хохирсон нь ойлгомжтой, учир нь, малаа алдана гэдэг бол амь амьжиргаагаа алдана гэсэн үг. Дэлхийн Банкнаас хэрэгжүүлж байсан Эмзэг давхаргын ядуурлыг бууруулах төслийн хөрөнгийн зарим хэсгийг зудын хохирлыг даван туулахад зориулахыг Монгол Улсын Засгийн газар хүссэн. 1.3 сая гаруй ам.долларыг зудад нэрвэгдсэн малчдыг дахин малжуулах, амьжиргааг нь дээшлүүлэхэд зориулсан юм. Малтай өрхийн гуравны нэг нь малжуулах хөтөлбөрөөс дэмжлэг авсан. Дараа дараагийн жилд ч Дэлхийн Банк малчдад тулгарсан асуудлыг шийдэхэд зориулан хөтөлбөрөө шилжүүлж болно.

2000: Restocking after the Dzud

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian
The winter of 1999-2000 brought a terrible dzud—a Mongolian term for a particularly harsh winter causing major losses of livestock.  According to a UNDP-GOM report, it was the worst dzud in 50 years for five of Mongolia’s aimags.  The late snowfall affected over 70 percent of the total territory of Mongolia and when fully counted by June 1, 2000, nearly 2.4 million heads of livestock were lost.  Partially as a result of this calamity, GDP growth fell to just 1.1% and agriculture’s share of GDP fell by 4 percentage points.

The suffering in rural areas was clear, and the loss of animals meant a loss of future livelihoods, as well.  As part of its relief plan, the Mongolian Government requested to reallocate the remaining proceeds of the World Bank’s Poverty Alleviation for Vulnerable Groups Project for dzud disaster relief. Over $1.3 million went to assist poor herders affected by the dzud to help them restock and maintain their livelihoods. About a third of all eligible herder households received support from the restocking project.  In subsequent years, the World Bank program in Mongolia would shift to address squarely the challenges facing herders.

On International Women’s Day, 5 facts about gender and the law in the Pacific Islands

Katrin Schulz.'s picture
There is a lot that development practitioners don’t know about the Pacific Islands. When it comes to the laws of these small island nations scattered throughout the ocean separating Asia and the Americas, most people outside the region know even less. Add the dimension of gender to the mix and you might be met with blank stares.

1999: Financing and investing in the world’s most sparsely populated country

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian
Continuing with our series of 25 years in 25 days, today we look at 1999. Mongolia’s economy grew by just over 3%, and inflation checked in at the relatively modest rate of 7.6%.  In 1991, under the old regime, the official exchange rate was 7 togrogs per US$.  As the end of the decade approached, the exchange rate on the Mongolian togrog passed 1,000 per US$.  Protests against globalization erupted in Seattle, while firms in Mongolia were looking for ways to enter the global markets.

A new transport strategy focused squarely on Mongolia’s oft-cited geographical disadvantages.  Taming the tyrannies of distance and isolation looked at international trade routes, internal integration, railroads, airways, and policy, regulation, and competition in all of them.  The report, which led to a project a couple years later, also highlighted the impact of neglect in the decade since Mongolia’s transition began.  “With historically scarce financial resources, infrastructure maintenance has received a very low priority. This is now resulting in high infrastructure reconstruction costs that could have been avoided, since with just 1% of GDP allocated to its maintenance, the economic and technical life of most transport infrastructure can be greatly extended. To avoid further costly reconstruction, at least this amount should be allocated to infrastructure maintenance.”

1999 он-Дэлхийн хамгийн сийрэг хүн амтай улсад хөрөнгө оруулалт санхүүжилт хийгдэв.

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

25 жил 25 өдөр цуврал нийтлэл маань өнөөдөр 1999 оноор үргэлжилж байна.  1999 он инфляцийн түвшинг 7.6%  буюу харьцангуй боломжийн түвшинд барьж чадсан, эдийн засгийн өсөлт 3 % багахан давсан жил байлаа.  Хуучин системийн үед буюу 1991 онд ам доллартай харьцах төгрөгийн  албан ханш 7 төгрөг байв. Харин  10 жилийн төгсгөл ойртоход буюу 1999 онд ам доллартай харьцах төгрөгийн ханш 1000 төгрөг давсан байв. Тэр жил Сиатл хотноо даяарчлалыг эсэргүүцсэн хөдөлгөөн өрнөж байсан бол Монгол дахь аж ахуйн нэгжүүд дэлхийн зах зээлд гарч болох аргуудыг хайж байлаа.

1998: Mongolia’s financial, formal, and informal sectors

Jim Anderson's picture
Also available in: Mongolian
Continuing with our series of 25 years in 25 days, today we look at 1998.  It was another year of modest growth, with agriculture and services making up for the continued decline of the industrial sector which had fallen from 43% of GDP in 1990 to only 25% by 1998.  The financial sector was recovering from a crisis the previous year—with support from an IMF program, international reserves grew by 40 percent in 1997, and inflation had decelerated from 50% in mid-1997 to 17.5% (annualized) by the end of that year.  For the year 1998, consumer price inflation stood at 9.4%.

1998: Монголын санхүүгийн албан болон албан бус салбар

Jim Anderson's picture
Also available in: English

Албан бус орчуулга.

25 жилийн хамтын ажиллагааны түүхээ 25 өдөрт багтаах цуврал маань үргэлжилж, бид энэ удаа 1998 оныг эргэн харах болно. Өсөлт саараагүй ч үйлчилгээний болон хөдөө аж ахуйн салбарын үзүүлэлт буурсан, аж үйлдвэрийн салбарын ДНБ-д эзлэх жин 1990 онд 43 хувь байсан бол энэ онд 25 хувь болтлоо буурсан жил байлаа. Санхүүгийн  салбар ОУВС-гийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр өмнөх жилүүдийн хямралаасаа сэргэж, 1997 он гэхэд гадаад валютын нөөц 40 хувиар өсөж, 1997 оны эхээр 50 хувьд хүрээд байсан инфляц 1997 оны дунд үеэс оны эцэс гэхэд 17.5 хувьд хүрч буурлаа. 1998 онд хэрэглээний үнийн индекс 9.4 хувьтай байлаа.

Pages