Syndicate content

Thailand

การลงทุนเรื่องความปลอดภัยทางถนนในเชิงเศรษฐศาสตร์

Dipan Bose's picture
Also available in: English

แม้ว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการบังคับใช้กฎระเบียบการจราจรและการรักษาพยาบาล แต่อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยนั้นยังอยู่ในระดับสูงและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา  ในแต่ละปี ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรกว่า 24,000 คน ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุนี้เป็นภาระของประเทศ  สื่อมวลชนได้นำเสนอการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์และบุคคลจากอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีองค์กรหลายแห่งที่ออกมารณรงค์หาทางแก้ไขปัญหาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนี้

The economic case for investing in road safety

Dipan Bose's picture
Also available in: ภาษาไทย

Despite considerable progress in traffic enforcement and medical care, the road crash mortality rate in Thailand remains rather high and has been increasing since 2009. More than 24,000 people lose their lives on the road every year, and traffic injuries are a major public health burden for the country. The human toll and individual loss caused by this epidemic are clearly exposed by the media, and many organizations are actively advocating solutions for this important public concern.

Membuka Jalan untuk Ekonomi Digital yang Berkembang di Indonesia

Petra Wiyakti Bodrogini's picture
Also available in: EnglishDi seluruh sektor ekonomi digital di Indonesia, baik perusahaan teknologi raksasa maupun yang lebih kecil mengeluhkan sulitnya menemukan bakat digital. Obert Hoseanto dari Microsoft Indonesia menjelaskan: “Sulit sekali mendapatkan karyawan. Kami menerima ratusan lamaran untuk program magang kami tetapi kami hanya dapat menerima 5 orang.”

Para lulusan pendidikan ilmu komputer juga merasa kesulitan untuk memenuhi keinginan atasan mereka. “Saya hanya menggunakan 30% dari ilmu yang saya pelajari di bangku kuliah saat saya bekerja dulu. Sisanya adalah learning by doing,” kata Natali Ardianto, dari tiket.com, sebuah perusahaan start up Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang pesat.

Dalam upaya membahas kesenjangan keterampilan ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan sebuah lokakarya yang juga didukung oleh Bank Dunia untuk memperolah masukan dari sektor swasta, pakar pendidikan, dan praktisi global.

Paving the Way for a Thriving Digital Economy in Indonesia

Petra Wiyakti Bodrogini's picture
Also available in: Bahasa IndonesiaAcross the digital economy in Indonesia, both IT giants and smaller companies have the same complain: digital talents are hard to find. Obert Hoseanto, an Engagement Manager from Microsoft Indonesia, said the company recently contracted only five people for an internship program, out of a pool of hundreds of applicants.

But those applying for jobs are also struggling, with many realizing the difficulties of meeting the needs of their employers. Natali Ardianto is learning the ropes at tiket.com, a thriving start-up, “by doing”, he said. “Only 30% of the curriculum of my education was useful for the company I joined,” he explained.

A recent workshop held by the Coordinating Ministry of Economic Affairs and supported by the World Bank strived to develop a better understanding of this skills gap, by bringing in insights from the private sector, education experts, and global practitioners.

Five lessons in infrastructure pricing from East Asia and Pacific

Melania Lotti's picture
Photo: © Dini Sari Djalal/World Bank

In the infrastructure domain, “price” is a prism with many façades.
 
An infrastructure economist sees price in graphic terms: the coordinates of a point where demand and supply curves intersect.
 
For governments, price relates to budget lines, as part of public spending to develop infrastructure networks.
 
Utility managers view price as a decision: the amount to charge for each unit of service in order to recover the costs of production and (possibly) earn a profit.
 
But for most people, price comes with simple question: how much is the tariff I have to pay for the service, and can I afford it?

Untuk menggali potensi siswa, tuntut dan dukunglah guru

Michael Crawford's picture
Also available in: English

Di antara 29 negara dan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik, kita bisa menemukan beberapa sistem pendidikan paling sukses di dunia. Tujuh dari sepuluh pencetak rata-rata nilai tertinggi pada tes yang dapat dibandingkan secara internasional seperti PISA dan TIMSS berasal dari kawasan tersebut, di mana Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong, Tiongkok secara konsisten selalu berada di antara yang terbaik.
 
Namun, yang lebih penting, kita juga menemukan bahwa kinerja yang hebat tidak terbatas pada sistem sekolah di negara-negara berpenghasilan tinggi kawasan ini. Sistem sekolah di negara berpenghasilan menengah seperti Vietnam dan Tiongkok (khususnya provinsi di Beijing, Shanghai, Jiangsu, dan Guangdong), meskipun memiliki PDB per kapita yang jauh lebih rendah, memiliki nilai lebih baik daripada rata-rata negara OECD. Terlebih lagi, nilai dari Tiongkok dan Vietnam menunjukkan bahwa kinerja siswa miskin tidak tertinggal. Siswa dari kuintil berpenghasilan terendah kedua memiliki skor lebih baik daripada rata-rata siswa OECD, bahkan peserta tes paling miskin pun mengungguli siswa dari beberapa negara makmur. Namun demikian, seperti ditunjukkan grafik di bawah, negara-negara lain di kawasan ini belum mencapai hasil yang sama.

To unlock student potential in East Asia Pacific, be demanding and supportive of teachers

Michael Crawford's picture
Also available in: Bahasa Indonesia

Among the 29 countries and economies of the East Asia and Pacific region, one finds some of the world’s most successful education systems. Seven out of the top 10 highest average scorers on internationally comparable tests such as PISA and TIMSS are from the region, with Japan, Republic of Korea, Singapore, and Hong Kong (China) consistently among the best. 

But, more significantly, one also finds that great performance is not limited to school systems in the region’s high-income countries. School systems in middle-income Vietnam and China (specifically the provinces of Beijing, Shanghai, Jiangsu, and Guangdong) score better than the average OECD country, despite having much lower GDP per capita. What is more, scores from both China and Vietnam show that poor students are not being left behind. Students from the second-lowest income quintile score better than the average OECD student, and even the very poorest test takers outscore students from some wealthy countries. As the graph below shows, however, other countries in the region have yet to achieve similar results.

ASEAN meeting explores ways of professionalizing public procurement to meet development challenges

Adu-Gyamfi Abunyewa's picture
Construction of a sky train in Bangkok, Thailand. Photo: Seksan Pipattanatikanunt/World Bank
In the past, procurement (purchasing) was not considered to be a specialist function but one of the numerous duties that administrators performed in their respective government departments. However, today it is acknowledged that procurement has become an extremely complex and crucial undertaking coupled with the need to ensure value for money in the use of public resources to enhance the living conditions of its citizens.

The responsibilities have radically changed from that of an administrative service function to a proactive and strategic one. Unfortunately, in most jurisdictions the procurement function is still not considered a specific profession and consequently, building procurement professional expertise to meet development challenges remains an unfinished agenda.

การคุ้มครองครัวเรือนยากจนไทยเมื่อเผชิญภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก

Philip O’Keefe's picture
Also available in: English
ชายสูงอายุนั่งรอรับยาที่โรงพยาบาลในประเทศไทย
  ภาพโดย: ตฤณ สุวรรณนภา 

ประเทศไทยเพิ่งประกาศโครงการช่วยเหลือทางสังคมเพื่อครัวเรือนที่ยากจน  โครงการนี้จะสามารถลดความยากจนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่รายได้ปานกลางซึ่งมีโครงการ “ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม” ให้กับคนยากจนเช่นเดียวกับประเทศจีน มาเลเซีย บราซิล ตุรกี และฟิลิปปินส์.

Protecting Poor Thai Families from Economic Hardship

Philip O’Keefe's picture
Also available in: ภาษาไทย
An elderly man waits for medicine at a hospital counter in Thailand. Photo: Trinn Suwannapha/World Bank

Thailand recently announced that it will put into action a national social assistance program for poor families. Such a program can help reduce poverty significantly. It would also move Thailand into the growing ranks of middle-income countries, such as China, Malaysia, Brazil, Turkey and the Philippines, that provide the poor with a ‘safety net’.

Pages