Syndicate content

financial inclusion

Các ưu tiên thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam: Mở rộng dịch vụ tài chính và hướng tới một nền kinh tế không dùng tiền mặt

Ceyla Pazarbasioglu's picture
Also available in: English
 Trời đã về đêm nhưng đường phố tại các thành phố và thị xã tại Việt Nam vẫn nhộn nhịp. Nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm đã làm xuất hiện một tầng lớp trung lưu mới với khả năng chi tiêu nhiều hơn cho các hàng quán mở cửa tới thâu đêm, các cửa hàng bán lẻ lúc nào cũng đông khách và tỉ lệ sở hữu điện thoại di động ở mức cao—trung bình mỗi người có trên một máy điện thoại di động. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn dựa trên giao dịch bằng tiền mặt, phần đông người trong độ tuổi trưởng thành vẫn không sử dụng dịch vụ tài chính chính thức, ví dụ sử dụng tài khoản giao dịch. Chuyển sang hệ thống không dùng tiền mặt chính là một ưu tiên trong quá trình nâng cao hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh doanh và kinh tế, giảm nghèo tại những vùng nông thôn hẻo lánh nơi các nhà cung cấp dịch vụ tài chính truyền thống khó vươn tới.

Kể từ năm 2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hợp tác cùng Nhóm Ngân hàng Thế giới hướng tới  xây dựng một chiến lược quốc gia về  tài chính toàn diện trên cơ sở một cách tiếp cận tổng thể. Mặc dù chiến lược này hiện vẫn đang còn trong quá trình xây dựng nhưng một số điểm chính đã được xác định rõ: chú trọng tài chính trên nền tảng công nghệ số bao gồm chuyển các chương trình thanh toán của chính phủ sang sử dụng các dịch vụ và nền tảng công nghệ số ; cung cấp dịch vụ tài chính tới các vùng nông thôn và dân tộc thiểu số còn lạc hậu và tỉ lệ nghèo còn cao hơn tỷ lệ nghèo bình quân cả nước;  và tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và phổ biến kiến thức tài chính giúp thế hệ người tiêu dùng mới được trang bị tốt hơn với dịch vụ tài chính hiện đại.

加深对金融排除风险的洞察

版本:English

二十国集团普惠金融全球合作伙伴关系(GPFI)曾在2011年发布白皮书,就国际标准制定和为贫穷人群实现普惠金融提出了建议。文中强调有必要加深对金融排除风险的了解(特别是在金融诚信和稳定性方面),并赞成建立更强大的经验基础,使全球的金融标准制定机构(SSB)能在相应的标准和指引中适当地体现这些风险。
 
从2011年开始,SSB已在普惠金融方面实施了根本性步骤,就白皮书中的大多数意见和建议采取了行动。然而,五年之后,新发布的GPFI白皮书《全球标准制定机构与普惠金融:不断演变的格局》指出,在了解金融排除风险方面并没有取得大的进展,特别是金融监管机构的四个关键目标:普惠、稳定性、诚信和消费者保护(I-SIP)。在缺乏更深入洞察的情况下,政策制定者将如何权衡金融排除风险与金融体系被用于更多洗钱或恐怖主义融资的风险?广泛而言,SSB将如何指引政策制定者以最恰当的方式推动这四个I-SIP目标?
摄影: Fehmiu Roffytavare, 2015CGAP摄影大赛作品

互操作性与普惠金融:监管机构的作用

Kate Lauer's picture
版本:English

支付互操作性使不同的支付基础设施和金融服务提供商能够实现客户之间的支付。同时,互操作性扩大了交易账户和零售支付工具的覆盖范围,使其对终端用户更有用。支付本身是一种重要的金融服务,但如果是从交易账户进行的,则会成为交付其他数字化金融服务的重要门户,比如,储蓄、信贷、保险乃至投资产品。数字化交易平台使转账、价值储存和附加服务成为可能,已经有越来越多的银行、非银行机构,甚至是具有复杂合作伙伴关系的零售网络和移动网络运营商(MNO)等非金融机构在提供这样的平台,可专门针对在金融方面被排除和缺少服务的人群。通过可数字化访问的交易账户交付其他金融服务意味着,利用互操作性扩大覆盖范围对那些被排除或缺少服务的人群更有意义。
摄影:Evariste Bagambiki, 2016CGAP摄影大赛作品

保护数字化金融数据:标准制定机构可以做什么?

版本:English

数字化金融服务(DFS)为普惠金融挑战提供了重要的解决方案。如果不能正确使用DFS,就不可能实现基础广泛的普惠金融这一全球目标。
 
尽管DFS的优点获得了普遍认可,但也必须承认其具有风险。2016年普惠金融全球合作伙伴关系(GPFI)发布的白皮书《全球标准制定机构与普惠金融:不断演变的格局》强调了隐私和数据安全风险,并呼吁国际金融标准制定机构(SSB)探讨这些风险和可能采取的解决方案。为何需要关注,SSB应该采取哪些措施才能提高数据安全性?

众筹能帮助为无服务人群实现普惠金融吗?

Ivo Jenik's picture
版本:English

“众筹”是一系列通过技术手段实现的金融创新,极有可能覆盖无服务和缺少服务的人群。这种基于市场的融资是从大量个人来源募集小额资金,通常利用在线平台,将供应与需求配对,从而省去了传统的金融中介。众筹虽然有可能成为普惠金融的下一个重大举措,但也会给借款人和贷款人带来风险,因此,需要更好地了解和及时应对。
摄影: Kailash Mittal, 2015CGAP摄影大赛作品

数字化普惠金融时代的风险监管

Juan Carlos Izaguirre's picture
版本: English

近年来,监管机构发现其职责范围显著扩大,而能力和资源却滞后,同时,国际社会尚未就提升监管有效性制定充足的指引。在数字化普惠金融不断推进的新兴市场和发展中经济体中,情况尤其如此。以往负责对少数银行进行审慎监管的监管机构现在发现自己也在监管微型金融机构和电子货币发行商,机构的任务范围中已增加了金融消费者保护、金融教育和普惠金融,而且必须随时掌握快速的技术创新(比如,FinTech(金融科技)企业数量剧增)。
 

全球的SSB在数字化普惠金融领域开辟新途径

Timothy Lyman's picture
版本: English

世界各地的政策制定者和监管机构日渐肯定数字化金融服务为覆盖在金融方面被排除和缺少服务的客户所发挥的越来越大的作用,全球的标准制定机构(SSB也逐渐认识到其中的重要意义。
 
新发布的普惠金融全球合作伙伴关系GPFI)白皮书为国家层面的政策制定者、监督管理机构和SSB所面临的部分最关键的问题提供了路线图,并试图引导这些机构利用数字化渠道,将更多人群纳入正规金融体系,同时保证系统的稳定性,预防洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪,保护金融消费者。
摄影: Yew Kiat Soh, 2015CGAP摄影大赛作品

The FinTech revolution: A perspective from Asia

José de Luna-Martínez's pictureWill cash and checks still exist 15 or 20 years from now given the increasing digitization of money? Is the smartphone our new bank? Will many people working in the financial sector industry lose their jobs due to growing use of technology, robots, algorithms, and online banking? Is financial technology (FinTech) the solution to providing financial services to the 2 billion people in the planet that still lack access to finance? Will digital currencies and other innovative FinTech products pose systemic risks in the future? What is the best approach to regulate FinTech companies?

Islamic finance in Malaysia: Filling the gaps in financial inclusion

José de Luna-Martínez's pictureIn the past decade, the Islamic finance industry has grown at double digits despite the weak global economic environment. By 2020, the Islamic finance industry is projected to reach $3 trillion in total assets with 1 billion users. However, despite its rapid growth and enormous potential, 7 out of 10 adults still do not have access to a bank account in Muslim countries. This means that 682 million adult Muslims still do not have an account at a banking institution. While some Muslim countries have high levels of account ownership (above 90 percent), there are others with less than 5 percent of their adult population who reported having a bank account.

Pages