Syndicate content

doing business

ประเทศไทยเดินหน้าปฏิรูป เพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

Ulrich Zachau's picture
Also available in: English


เจ้าของธุรกิจไทยในเชียงใหม่อาจเปิดรีสอร์ทเพื่อบริการลูกค้าในประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยว เขาอาจจะใช้เวลาสองเดือนเพื่อจัดตั้งธุรกิจหลังจากที่เขาหาสถานที่ พนักงานและจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจได้แล้ว โดยรวมแล้วการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น 

ในขณะเดียวกัน ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเวียดนามและสนใจที่จะมาลงทุนเปิดร้านอาหารโดยมีงบลงทุน 3 ล้านบาทในไทยก็มีประสบการณ์ที่ต่างออกไป เธอพบว่าการจัดตั้งธุรกิจทำได้ไม่ง่ายนัก เว็บไซต์ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย และมีเรื่องเอกสารประกอบการจัดตั้งธุรกิจที่ทำให้เธอกังวลใจ การได้ใบอนุญาตทำงานและการได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจก็ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้