Syndicate content

Conflict

หยุดอาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าเพื่อเราทุกคน

Valerie Hickey's picture

Available in English

การล่าช้างเพื่อเอางามาขายยังคงดำเนินต่อไป ช้างจำนวนมากถูกทิ้งให้เลือดนองและตายไปในท้องทุ่ง  เช่นเดียวกับบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต่างๆ  ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าถูกสังหารไปกว่า 1,000 คนใน 35 ประเทศ สหพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ (International Ranger Federation) ให้ข้อมูลว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกสังหารทั้งโลกในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้อาจมีมากถึง 5,000 คน