Syndicate content

Add new comment

Submitted by Hải Hà on

Theo tôi, nguuyeen nhân chính dẫn đến sự nghèo đói là do hệ thống cơ sở hạ tầng về giao thông cực kỳ yếu kém dẫn đến các vấn đề khó khăn để thực hiện các giải pháp được nếu ra trong Nội dung điều tra. Với cách tiếp cận là giải quyết vấn đề lưu thông trong việc liên hệ, đi lại và gia lưu,nên có từng giải pháp "quy hoạch" mạng lưới giao thông thuận tiện và hiệu quả đối với từng địa hình khu vực, "vẽ" ra các con đường ngắn nhất để đi đến, tiếp cận các tiện ích xã hội, cơ bản như điện và nước sinh hoạt, sau đó là các dịch vụ an sinh xã hội như chăm sóc sức khỏe , giáo dục và đi đến pháp triển kinh tế.