Syndicate content

Add new comment

Submitted by Phan Ngoc Thu Van on

Theo tôi, giáo dục miễn phí và hỗ trợ giáo dục là chính sách thiết thực để giúp đỡ trẻ em vùng sâu có thêm điều kiện đi học và để hỗ trợ các em sau khi tốt nghiệp về phục vụ lại cộng đồng của mình.