Syndicate content

Add new comment

Submitted by Phạm Duy Phương on

Bài chia sẻ của chị rất hay thời sự, nhưng chị chưa nêu rỗ ra phương pháp khắc phục và biện pháp xử lý và cũng như cách giải quyết một cách hợp lý cho các vấn đề trên. Thanks