Attend Spring Meetings on Development topics from Apr 17-21. Comment and engage with experts. Calendar of Events


Syndicate content

EMIS

Why education infrastructure matters for learning

Janssen Teixeira's picture
Also available in: Română | Français
A classroom in Godineşti in Gorj county, Romania. (Photo: Chiara Amato / World Bank)


Buildings, classrooms, laboratories, and equipment- education infrastructure - are crucial elements of learning environments in schools and universities. There is strong evidence that high-quality infrastructure facilitates better instruction, improves student outcomes, and reduces dropout rates, among other benefits.
 
For example, a recent study from the U.K. found that environmental and design elements of school infrastructure together explained 16 percent of variation in primary students’ academic progress. This research shows that the design of education infrastructure affects learning through three interrelated factors: naturalness (e.g. light, air quality), stimulation (e.g. complexity, color), and individualization (e.g. flexibility of the learning space).
 
Although education policymakers are increasingly focusing on the quality of education and school learning environments, many countries use a fragmented or piecemeal approach to investing in their education infrastructure. In Romania, for example, decisions about education infrastructure investments have historically been made under an uncoordinated and decentralized model, driven by ad hoc needs and limited funding availability, rather than a strategic approach.

De ce este importantă pentru învăţare infrastructura educaţională

Janssen Teixeira's picture
Also available in: English | Français
O clasă în Godinești din județul Gorj, România. (Photo: Chiara Amato / World Bank)

Clădirile, sălile de clasă, laboratoarele şi dotările – într-un cuvânt, infrastructura educaţională - constituie elemente vitale ale mediilor de învăţare din şcoli şi universităţi. Rezultatele cercetărilor în domeniu sugerează că infrastructura de foarte bună calitate conduce la îmbunățățirea predării, a rezultatelor școlare ale elevilor şi reducerea abandonului şcolar, pe lângă alte beneficii.

De exemplu, un studiu recent realizat în Marea Britanie a arătat că elementele de mediu şi de proiectare ale infrastructurii şcolare împreună explică 16% din variația progresului școlar al elevilor din ciclul primar. Acest studiu evidenţiază faptul că proiectarea infrastructurii educaţionale influențează procesul de învăţare prin trei factori interdependenți : naturalețe (de ex. lumina, calitatea aerului), stimulare (de ex. complexitatea, culoarea) şi individualizare (de ex. flexibilitatea spaţiilor de învăţare).

Cu toate că decidenții din domeniul învăţământului îşi concentrează atenţia din ce în ce mai mult asupra calităţii educației şi a mediilor de învăţare din şcoli, multe ţări au o abordare fragmentară sau fără o viziune de ansamblu privind investiţiile în infrastructura educaţională. În România, de exemplu, deciziile privind infrastructura educaţională au fost luate de-a lungul timpului pe baza unui model necoordonat şi descentralizat, determinat de nevoi de moment şi fonduri limitate, și nu pe baza unei  abordări strategice.

Why we believe in Results-Based Financing

Jessica Lee's picture
 Minna Mattero / World Bank)
Results-based financing can force conversation to focus on developing a theory of change that starts with results. (Photo: Minna Mattero / World Bank)


We just got back from Nepal to see how results-based financing has, or hasn’t, changed the way their education system functions. Over lunch, we asked our counterparts at the Ministry of Education: “What’s been different since the introduction of results-based financing?” Their response: “Oh, we just pay more attention to the indicators.” While this may sound peripheral, it speaks to the power of RBF.

Why students in Moldova are performing better

Lucia Casap's picture
Also available in: Русский | Română

 

Following years of investment in the education sector, Moldova has made a major leap in student performance. Photo: Jutta Benzenberg / World Bank


"If you want one year of prosperity, grow grain. If you want a decade of prosperity, plant trees. If you want 100 years of prosperity, invest in people."
Chinese proverb


Every person needs and deserves quality education. But what does quality education mean? Even for countries which have affirmed their status as “quality education service providers,” there are arguments supporting or refuting education service quality. For developing countries, the challenge is even greater ¾ limited resources, major needs, and lack of experience are common problems faced by decision-makers in education. Various methods are used globally to compare the quality of education system—one of which is the OECD’s Programme for International Student Assessment (PISA).

De ce elevii din Moldova au rezultate mai bune

Lucia Casap's picture
Also available in: English | Русский

 

Jutta Benzenberg / World Bank

Daca vrei un an de prosperitate, cultivă grâu. Daca vrei 10 ani de prosperitate, plantează copaci. Daca vrei 100 de ani de prosperitate, investește în oameni.
Proverb chinezesc


Fiecare persoană are nevoie și merită o educație de calitate. Dar ce înseamnă o educație de calitate? Chiar și pentru țările care și-au afirmat statutul de ”prestatori de servicii educaționale de calitate” vor fi argumente ce vor susține sau infirma calitatea serviciilor educaționale.

Почему учащиеся в Молдове демонстрируют более высокие результаты

Lucia Casap's picture
Also available in: English | Română

 

Jutta Benzenberg / World BankЕсли вы хотите одного года процветания, вырастите пшеницу. Если вы хотите десятилетия процветания, посадите деревья. Если вы хотите 100 лет процветания, инвестируйте в людей.
китайская пословица


Каждый человек нуждается в качественном образовании и заслуживает его. Но что означает «качественное образование»? Даже в случае стран, подтвердивших свой статус «поставщиков качественных услуг образования», имеются доводы, подтверждающие и опровергающие то, что услуги образования являются качественными.