Syndicate content

juin 2016

Poukisa enskripsyon lekòl pa ase: Yon kout je anndan saldeklas yo an Ayiti

Juan Baron's pictureAn Ayiti, anviron 90% nan timoun ki gen laj pou lekòl primè enskri nan lekòl. Malgre yo poko rive nan nivo enskripsyon inivèsèl, sa a se yon gwo amelyorasyon ki fèt konpare ak jan sa te ye ventan de sa. Men enskripsyon se jis premye etap la nan bati kapital imen - gen anpil timoun ki pral refè yon klas, epitou anviron mwatye pral kite avan yo fini lekòl primè, yap kite sistèm lekòl la san yo pa metrize menm yon ti konpetans nan lang ak matematik debaz. Poukisa patisipasyon nan lekòl pwodwi ti kras?