Syndicate content

nutrition

ښه تغذي د افغانستان یو له لومړیتوبونو څخه

Michelle Mehta's picture
Also available in: English | دری
Community based, preventative approaches to health care will improve stunting and wasting outcomes for Afghan children
د روغتیا پالنې په برخه کې د خلکو د اړتیاوو پر بنسټ د مخنیونکو تدابیرو نیول کولاۍ شي د ماشومانو د پڅې ودې او د هغوی د روغتیايي نیمګړتیاوو له امله ناوړه اغېزو کې ښه والۍ راولي. انځور: د رومي مشورتي شرکت/ نړیوال بانک

افغانستان شپېتم هېواد وو چې تېر کال د خوارځواکۍ د له منځه وړلو د نړیوال خوزښټ سره مل شو. د خلکو لپاره د یوې سوکاله او غوره راتلونکې د برابرولو لپاره دغه هېواد د دغه تصمیم په نیولو سره خپل پیاوړۍ هوډ کې څرګند کړ او دا پانګونه ېې خورا اړینه وبلله.
 
په دغه نړیوال خوخوزښټ کې د افغانستان ګډون په خورا حساس وخت کې ترسره شوی ده، ځکه له څلوېښت سلنې زیات افغان ماشومان اړینه وده نلري او په مزمنه خوارځواکۍ اخته دي او یا ټیټ قدونه لري.
 
په لږ عمر کې له ودې څخه پاتې کېدل د ماشومانو د ناکافي تکامل او ودې بېلګه بلل کېږي، چې د هېواد د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره د هغوی د مشارکت ځواک راکموي.
 
له بلې خوا، هغه ماشوم، چې ښه تغذیه شوی وي، تحصیل او زده کړو ته زیاته لېوالتیا لري، او خپل درس ښه زده کوي، چې دا په خپل وار سره د ځوانۍ په مهال د هغه لپاره د زیات عاید د ترلاسه کولو زمینه برابروي. له همدې کبله دا احتمال، چې دغه شان ماشومان د ودې د پړاونو په بشپړولو او د تغذېې لپاره د وړ شرایطو پوره کولو سره له بېوزلي څخه وژغورل شي، زیاتېدونکی ده.[1]

Afghanistan makes better nutrition a priority

Michelle Mehta's picture
Also available in: دری | پښتو
Community based, preventative approaches to health care will improve stunting and wasting outcomes for Afghan children
Community based, preventative approaches to health care will improve stunting and wasting outcomes for Afghan children.  Photo Credit: Rumi Consultancy/ World Bank

Last year, Afghanistan became the 60th country to join Scaling Up Nutrition (SUN), a global movement to end malnutrition, and thus signaled its strong commitment to invest in a better future for its citizens.

This engagement comes at a critical time as more than 40 percent of Afghan children are currently stunted—or of low height for their age.

Stunting in early life is a marker of poor child growth and development and will reduce their potential to contribute toward their country’s growth and prosperity.

On the other hand, a well-nourished child tends to complete more years of schooling, learns better, and earns higher wages in adulthood, thereby increasing the odds that he or she will escape a life of poverty.[1] 

As such, Afghanistan stands to gain enormous benefits by reducing stunting, which in turn can help boost its economic growth, productivity, and human capital development.

To help the Afghan government invest in better nutrition, the South Asia Food and Nutrition Security Initiative (SAFANSI), the Ministry of Public Health (MoPH), World Bank and UNICEF have partnered to determine what it would take to reach more children, women, and their families and provide them with essential nutrition services that would ultimately reduce stunting and anemia.

It’s time to end malnutrition in South Asia

Idah Z. Pswarayi-Riddihough's picture
Chronic malnutrition remains prevalent across the region as many poor South Asians cannot afford nutritious foods or don’t have the relevant information or education to make smart dietary choices.
Chronic malnutrition remains prevalent across South Asia as many poor South Asians cannot afford nutritious foods or don’t have the relevant information or education to make smart dietary choices.

In Sri Lanka, as in the rest of South Asia, improving agricultural production has long been a priority to achieve food security. 

But growing more crops has hardly lessened the plight of malnutrition. 

Chronic malnutrition remains prevalent across the region as many poor South Asians cannot afford nutritious foods or don’t have the relevant information or education to make smart dietary choices. 
And children and the poorest are particularly at risk.

South Asia is home to about 62 million of the world’s 155 million children considered as stunted-- or too short for their age. 

And more than half of the world’s 52 million children identified as wasted—or too thin for their height—live in South Asia. 

Moderate-to-severe stunting rates ranged from 17 percent in Sri Lanka in 2016 to a high 45 percent in Pakistan in 2012–13, with rates above 30 percent for most countries in the region.

Moderate-to-severe wasting rates ranged from 2 percent in Bhutan in 2015 to 21 percent in India in 2015–16, with rates above 10 percent for most countries in the region. 

The social and economic cost of malnutrition is substantial, linked to impaired cognitive development, chronic disease, and lower future earnings.

And sadly, much remains to be done to ensure children across South Asia can access the nutritious foods they need to live healthy lives. 

The quest for a well-resourced holiday meal

Idah Z. Pswarayi-Riddihough's pictureHolidays for me have always been about family and food. A time to relax, catch-up with loved ones and eat good food.  When it’s our turn to cook, my husband and I take time to plan the menu. A central part of our meals are vegetables and fresh fruits but we have also learnt over the years that a good meal needs fresh ingredients, all procured as close to the preparation of the meal as possible. 
 
Sri Lanka has not disappointed in its array of fruits and vegetables. I am still discovering the names of many; some of which I will never be able to pronounce for sure. Despite that, I love eating them! 
 
Amongst my favourites are papaya, mangoes and kankun, the last for which I share a passion with my two pet turtles. But getting these vegetables and fruits from the same supplier on a constant basis is a challenge. Even common produce like onions, tomatoes, and cucumbers can be discoloured or squishy – not at all appetizing or conducive for a salad or other such type of fresh dish.
 
The price, of course, is the same whatever the quality. Fresh produce can be expensive, and regularly buying a variety of fruits and vegetables does strain the budgets of many families in Sri Lanka. Needless to say, this shouldn’t be the case in a country with such rich soils and plentiful sunshine.  
 
The question of access to fresh and healthy food goes beyond our holiday tables. According to the World Health Organisation, 1 in 5 premature deaths in Sri Lanka are due to a non-communicable disease (NCD) such as diabetes, cardiovascular disease or cancer.[1] Tobacco use, unhealthy diets, harmful use of alcohol and physical inactivity have all been identified as risk factors.

Tackling India’s hidden hunger

Edward W. Bresnyan's picture
India’s National Dairy Development Board (NDDB)
With India’s rapidly growing dairy industry, large-scale milk fortification of Vitamins A and D is a robust vehicle for increasing micronutrients intake across the population. Credit: India’s National Dairy Development Board (NDDB)  
Micronutrient deficiencies, especially Vitamin A and D, are prevalent in India. 
 
Yet, these deficiencies -- often referred to as ‘hidden hunger’ -- go largely unnoticed and affect large populations.
 
Night blindness, a condition afflicting millions of pregnant women and children, stems from low intake of foods rich in essential nutrients like Vitamin A.
 
Budget constraints limit access to nutrient-rich foods for many families, who are unaware or unable to afford a nutritious diet.
 
National programs help supplement diets with Iron and Vitamin, but their scope is too narrow to adequately address these deficiencies.
 
 India’s National Dairy Development Board (NDDB)  
Food fortification is a relatively simple, powerful and cost-effective approach to curb micronutrient deficiencies. It is in general socially accepted and requires minimal change in existing food habits. Credit: Credit: India’s National Dairy Development Board (NDDB)


Fortified Milk Helps Increase Vitamins Intake
 
When fortified with vitamin A and D, milk, which remains a staple for many Indians, can help alleviate dietary deficiencies when supplementation is not available.

Food fortification is a relatively simple, powerful and cost-effective approach to curb micronutrient deficiencies. It is in general socially accepted and requires minimal change in existing food habits.

The process is inexpensive and costs about 2 paisa per liter or about one-tenth of a cent.  And because it only adds a fraction of daily recommended nutrients, the process is considered safe.

For these reasons, food fortification has been successfully scaled up in some emerging economies.

However, except for salt fortification with iodine, India has not yet achieved large-scale food fortification. 

With India’s rapidly growing dairy industry, large-scale milk fortification of Vitamins A and D is a robust vehicle for increasing micronutrients intake across the population.

How protein deficiencies impact the health of communities in India

Parvati Singh's picture
Soybean farmers discuss best practices that can leverage improvement of food and nutrition security in Madhya Pradesh.

The state of Madhya Pradesh in India is largely vegetarian with limited consumption of eggs and meat. 

While these dietary preferences are commonplace in other Indian states, Madhya Pradesh is facing a protein deficiency epidemic which threatens the long term health of its population.

How did it get there?

In 2015 I spent five weeks in rural and tribal areas of Madhya Pradesh evaluating the World Bank’s Madhya Pradesh District Poverty Intervention Project (MPDPIP II), with the support of the South Asia Food and Nutrition Security Initiative (SAFANSI)

Across the 8 districts I visited, families shared how they had improved their agricultural productivity, started backyard kitchen gardening, and supplemented their income through dairy and poultry farming, collective procurement and small scale enterprises.

As I examined local village level health records, Anganwadi Center (AWC) registers, Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) registers and Primary Health Center (PHC) documents, I noticed a reduction in severe malnutrition and severe anemia among pregnant women and under 5-year-old children.

However, this decrease did not extend to moderate or mild malnutrition and anemia.

Enabling children to grow: Tackling the multiple determinants of nutrition

Ashi Kathuria's picture

During a recent visit to Barsam village in the Saharsa district of Bihar, I talked with members of a women’s self-help group - one of over 480,000 such groups formed under Jeevika, a rural livelihoods program supported by the World Bank in Bihar.

SHG women sitting in a circle

Among the group was nineteen year old Shobha. Like millions of girls across the country, Shobha had never been to school. She was married at fifteen, and now has a ten-month old daughter. Shobha sat among us, cradling little Anjali on her lap.

I was happy to hear that, when she was pregnant, Shobha enrolled herself at the local Aanganwadi center which offered nutrition and health services for both mother and child under a public program. At the center, Shobha learnt how to care for Anjali. As a result, the child was exclusively breastfed for six months and received all the necessary immunizations. Now the little girl is being correctly fed a diverse diet of vegetables, pulses, cereals and animal milk, while continuing to be breastfed.

But my happiness was only momentary. As we talked, it emerged that Anjali was only being given a spoonful or two at most of these foods. While the amounts were far from adequate, Shobha thought they were enough for a child of Anjali’s age. And, all the other women agreed.

Two young Indian girls blog about their interaction with Sri Mulyani Indrawati

Apoorva Devanshi's picture

 Sri Mulyani Indrawati speaking to the students at MNIT, India
“India has the maximum number of young people and these young people will enter the labor market in the next two decades.” These words by the World Bank’s Managing Director and Chief Operating Officer Sri Mulyani Indrawati at the Malaviya National Institute of Technology campus, Jaipur, on September 23, 2015, had all of us listening with rapt attention.

Will Little Rahul Be Poor in 2030?

Onno Ruhl's picture

“Bye sir!” Rahul was running ahead into the distance. It was hard for me to imagine how he could be running… The cracked soil was incredibly hot and extended all the way to what looked like a lake in the distance. It was not a lake…it was a mirage.

“He wants to be a doctor,” said his mother, who was walking next to me. “His sister does not know yet. She is only 2...”

When I came home from my visit to Gujarat, where we met Rahul Kalubhai Koli in Dhrangadhra in Surendranagar district, I could not stop thinking about him. He is 4 1/2, and he wants to be a doctor.