Syndicate content

नेपालमा जवाफदेहीताको पहल : गाउँ–गाउँको अभियान

Franck Bessette's picture
Also available in: English
Program for accountability in Nepal
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा उल्लेख्य तथा प्रशंसनीय सुधार आएको भए तापनि जिल्ला स्तरभन्दा बाहिर सार्वजनिक स्रोत तथा साधनहरुको संकलन तथा सार्वजनिक खर्चको निगरानी गर्न वा त्यस बारेमा थाहा पाउन अझै पनि कठिन छ । 


फ्र्याङ्क बेसेट