Syndicate content

South Asia

چگونه ابتکار و نو اوری در باغداری باعث بهبود در معیشت و درآمد دهاقین و باغداران در ولایت بلخ میگردد؟

Ahmad Fahim Jabari's picture
Also available in: English | پښتو
NHLP is working toward the overarching goal of promoting the adoption of improved production practices.
هدف کُلی برنامه ملی باغداری و مالداری ترویج و حمایت از روش و شیوه های مُدرن تولیدی محصولات زراعتی برای دهاقین و باغداران میباشد. عکس: برنامه ملی باغداری و مالداری/ بانک جهانی

هر روز کاری خود را در ایجاد هماهنگی به منظور تلاش های مشترک با همکاران و سایر شرکای کاری اغاز مینمایم. ازاینکه به صفت یک عضو برنامه ملی باغداری و مالداری ایفای وظیفه مینمایم، بسیار راضی هستم، زیرا ما در راستای رُشد و توانمند سازی بنیاد اقتصادی افغانستان تلاش مینمایم.
 زمانیکه من با برنامه ملی باغداری و مالداری به حیث مسؤول ارتباطات عامه در سال ۲۰۰۹ به کار آغاز کردم، درک من از وضعیت دهاقین در ولایت شمال در آنزمان این بود که اکثریت آنان فاقد معلومات کافی در مورد کار شیوه های مدرن و استفاده از تکنالوژی پیشرفته در عرصه های باغداری، مالداری و سیستم های آبیاری بودند. اندازه تولیدات و حاصلات زراعتی کمتر از توقع دهاقین  و باغداران بود و کیفیت محصولات یک چالش برای آنان محسوب میشد. به عنوان یک فرد که در بخش زراعت تحصیل نموده ام و در شمال افغانستان زندگی میکنم، زمانی را در گذشته به خاطر می آورم که دهاقین به هیچ وجه ترغیب و تشویق نگردیده ، تا به شیوه های مدرن باغداری روی بیاورند و باوجود آنکه برای امرار معیشت شان تلاش های خستگی ناپذیر مینمودند، اما درآمد شان خیلی ناچیز میبود.

در آغاز مرحله تطبیق پروژه برای دهاقین دشوار بود، تا بالای برنامه ملی باغداری و مالداری اعتماد نمایند، مگر با گذشت زمان به گونه تدریجی به اثبات رسید که شیوه های مُدرن که دهاقین و باغداران با آن آشنا گردیدند، از مؤثریت و مؤلدیت بُلند اقتصادی برخوردار  میباشد. محور فعالیت های این برنامه متمرکز به تعدیل و جاگزین ساختن شیوه های عنعنوی باغداری و مالداری به شیوه های مُدرن و مطابق به معیار های پذیرفته شده امروزی میباشد. طرح ایجاد باغ های جدید با غرس نهال های میوه جات متنوع به گونه عملی گردیده است که بازاریابی برای آن سهل بوده و در عین زمان سازگار با شرایط آب و هوا و موقیعت جغرافیایی هر ولایت باشد.

بهبود مدیریت مالی واستفاده از تکنالوژی باعث تأمین شفافیت واعتماد سازی در افغانستان گردیده است

Mohammad Zaher Ebadi's picture
Also available in: English | پښتو
Many government civil servants are now using technology to improve transparency and credibility of government offices in Kandahar Province.
اکنون بسیاری از کارکنان مُلکی دولت با استفاده از تکنالوژی قادر به تأمین شفافیت در ارایه خدمات و اعاده اعتماد بالای دفاتر دولتی در ولایت کندهار گردیده اند. تصویر: تایمنی فلم/ بانک جهانی

استفاده از تکنالوژی در شماری زیادی از دفاتر و ادارات دولتی افغانستان هنوز هم به مثابه یک معیار و نورم رایج نگردیده است. با اینحال، مستوفیت ولایت کندهار، که بیشتر به عنوان یک ولایت نا امن محسوب میشود، با این وسایل تجهیز گردیده و در حال حاضر در نتیجهء تسهیلات بوجود آمده  شفافیت و اعتماد بالای خدمات و فعالیت های دفاتر دولتی افزایش یافته است.

مالیات به مثابه بنیاد اقتصاد هر کشور محسوب میشود. روی این ملحوظ تأمین شفافیت در ساختار های مالیاتی نقش کلیدی را در راستای تأمین اعتماد مالیه دهندگان و تمویل کننده گان بین المللی بالای پروسه های انکشافی ایفا میکند. با توجه به اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتیم، تا طرح سیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان و سیستم اداره واحد مالیات دولتی را در تحت قیادت و رهبری وزارت مالیه به کمک پروژه اصلاحات مدیریت مالی که از سوی صندوق بازسازی افغانستان تمویل میشود، تطبیق نمائیم. قابل یاد آوریست که ایجاد سیستم اداره واحد مالیات دولتی نیز به حمایت پروگرام مشوقه های صندوق بازسازی افغانستان حمایت گردیده است.

از سال ۲۰۰۷ بدینطرف، زمانی که ما قادر به استفاده از سیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان گردیدیم، توانستیم، تا تمام فعالیت های مربوط به مدیریت و تطبیق بودجه، جمع آوری مالیات و پرداخت معاشات را مطابق زمان بندی دقیق آن اجرا نمایم. سیستم مجهز کمپیوتری در سیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان زمینه دسترسی کاربران متعدد را به گونه گسترده به معلومات مالی و ثبت در هر محل و هر زمان میسر میسازد. این درحالیست که دسترسی به این اطلاعات در سیستم های ثبت معلومات در اوراق ژورنال ها به گونه سنتی ممکن نبود.

علی الرغم چالشهای موجود، ایا تحکیم اینده مرفع در افغانستان ممکن است؟

Christina Wieser's picture
Also available in: English | پښتو
 Rumi Consultancy/ World Bank
براساس اخرین گزارش، فقط بیشتراز نصف اطفال واجد شرایط به مکتب ابتدایه میروند که البته اکثر انها را بچه ها تشکیل میدهد. عکس: شرکت مشورتی رومی/بانک جهانی


با توجه به سرازیر شدن میزان بی سابقه کمک های مالی بین المللی، میزان سطح سواد، شمولیت در مکاتب و دسترسی به خدمات اساسی در افغانستان در جریان سالهای ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ و سپس ۲۰۱۱ - ۲۰۱۲  به طور همه جانبه و گسترده متحول گردیده است. اما وجود پیشرفتها، یافته های آخرین گزارش بانک جهانی، "وضعیت فقر در افغانستان، پیشرفت در معرض تهدید"، حاکی از آنست که کاهش کمک ها و افزایش میزان نا امنی ها در سالهای ۲۰۱۱ - ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ – ۲۰۱۴ میلادی، سیر رشد و پیشرفت در افغانستان را به شدت بطی ساخته، طوریکه در بخش های معارف و همچنان میزان مرگ و میر مادران وضعیت خیلی ها ناگوار گزارش داده شده است.

در این جا سعی مینمایم، تا چگونگی پیشرفت ها در افغانستان را پیرامون چندین شاخص های عمده انکشافی در جریان چند سال اخیر مورد مطالعه قرار دهم.
 

باغداری روزنهٔ برای انکشاف و اشتغال زایی در روستا های افغانستان

World Bank Afghanistan's picture
Also available in: English | پښتو
تا سال های ۱۹۶۰ افغانستان یکی از بزرگترین صادر کنندگان محصولات زراعتی بخصوص میوه جات خشک در منطقه محسوب میگردید. عکس: بانک جهانی

افغانستان در حال حاضر با مشکلات ناشی از میزان بلند بیکاری و رشد ضعیف اقتصادی  مواجه بوده که عوامل عمدهٔ آن کاهش در کمکهای خارجی و ادامهٔ نا امنی ها محسوب میگردد. با آنکه تلاش ها به منظور بهبود و انکشاف سکتورهای مختلف  بویژه معادن و صنایع تولیدی همواره صورت گرفته است، اما دست اورد ها ضعیف به نظر میرسند، زیرا مولدین داخلی  باید تلاشهای  زیادی انجام دهند، تا با بازیگران منطقوی و بین المللی که صنعت خود را در جریان سالهای که افغانستان درگیر جنگ و بی ثباتی بود تقویت کرده اند، رقابت کرده بتوانند.  علل الرغم آن، سرمایه گذاری در سکتور زراعت، بخصوص در بخش باغداری، توانسته است نتایج ملموس را برای دهاقین و باغداران افغان به ارمغان بیآورد، زیرا  شرایط اقلیمی افغانستان مساعد برای تولید محصولات زارعتی که  در بازار های محلی و منطقوی  تقاضا زیاد برایشان وجود دارد، میباشد.
 
نمونهٔ خوب این ادعا را میتوان در نزد ملا درانی، باشندهٔ قریه محمد علی کس، ولسوالی قرغه یی در ولایت لغمان دریافت کرد. در سال ۱۳۹۵،  وی مزرعهٔ خود را با غرص تاک های انگور به تاکستان تبدیل کرد که در نتیجه درآمدش بیشتر و سبب ایجاد فرصت های شغلی برخلاف انتظار او  گردید. ملا درانی میگوید: "تاکستان من از یکسو درآمد هشت مرتبه بیشتر از گذشته را برایم بوجود آورده و از جانب دیگر، به جای اینکه اعضای خانواده من به شهر رفته برای دیگران کار کنند، امروز همهٔ شان در زمین خود به باغداری مصروف هستند." وی همچنان میگوید که: "از طریق باغداری، من توانسته ام، تا برای سایر باشنده گان قریه نیز فرصت های کاری موسومی را در وقت جمع آوری حاصلات بوجود آورم».
 
به گفتهٔ ملا درانی، موفقیت وی در اینست که انواع درست انگور را انتخاب کرده و آنرا بر کشت غله جات ترجیح داده است. "حاصل تاک های انگور زمین من بخاطر درآمد بیشتر دارد که  حاصلات آن زمانی  اماده میشود که در بازار عرضه دیگر میوجات داخلی  تقریبآ وجود ندارد، که در نتیجه ، انگور به نرخ بلند بفروش میرسد." ملا درانی در رابطه به میزان درآمد از حاصلات انگور امسال میگوید: "من امسال به ارزش ۴ هزار دالر امریکایی درآمد را از بابت فروش انگور که مساحت  باغ آن حدود ۲۰۰۰ متر مربع میباشد بدست آوردم. "
 
در احداس این باغ انگور کمکهای مالی و تخنیکی را ملا درانی از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از طریق برنامه ملی باغداری و مالداری بدست اورده است. این برنامه توسط صندوق بازسازی افغانستان تمویل میگردد که هدف آن کمک با دهاقین ولسوالی های انتخاب شده، در معرفی روشهای خوب تولیدی میباشد. 

معارف یگانه راه ترقی و پیشرفت افغانستان

Mohammad Homayoon Rahmani's picture
Also available in: English | پښتو
برنامه ارتقای کیفیت معارف از طریق پرداخت وجوه انکشافی مورد نیاز زمینه اعمار ساختمان های مکاتب و فراهم آوری سایر تسهیلات همچو تجهیز لابراتوار های ساینسی، تاسیس کتابخانه ها و تجهیز لابراتوار های کمپیوتر را حمایت مینماید. این تغیرات مثبت باعث بهبود فضای درسی گردیده، خانواده ها را در ولسوالی های ولایت بلخ بیشتر تشویق نموده، تا فرزندان شان را به مکتب بفرستند. عکاس: فردین واعظی/ بانک جهانی


تعلیم راه گشای ترقی افغانستان است: سخن معروف بزرگان است که تعلیم تهداب ترقی هر کشور میباشد. چنانچه بعد از سپری شدن  چهار دهه جنگ و نا امنی ها، اکنون برای هر افغان، بیشتر از پیش، معلوم و ملموس گردیده که برای خودکفایی این کشور نیاز به ترقی دارد.  

بسیار علاقمند بودم، تا محیط اجتماعی خود را بهتر سر و سامان دهم، تا از این طریق بتوانم مصدر خدمت به مردم رنج دیده خود گردم، به همین دلیل با برنامهٔ ارتقای کیفیت معارف، که هدف آن بهبود دسترسی و کیفیت تعلیم در افغانستان است، به کار آغاز نمودم. زمانیکه شامل کار با این برنامه گردیدم، برنامهٔ ارتقای کیفیت معارف در مرحله دوم فعالیت های خود قرار داشت، که قبلاً در ماه جنوری سال ۲۰۰۸ آغاز گردیده بود. از طریق این برنامهٔ،  تلاش ما این بود، تا با مردم در محلات مختلف مخصوصاً ساکنان روستاها که دیدگاه و تعبیرات نادرست در مورد تعلیم داشتند، از نزدیک کارنموده ذهنیت منفی آنان را نسبت به اموزش تغیر دهیم. درست به یاد دارم زمانیکه با تیم برنامه ارتقای کیفیت معارف در سال ۲۰۱۰ به کار آغاز کردم، تعداد کثیری از مردم نزد ما آمده، میگفتند که آنها هیچگاه حاضر نیستند، تا دختران شان را به مکتب بفرستند. بعد از سعی و تلاش زیاد، بلاخره  این برنامه موفق گردید.

اکنون به اطمینان کامل گفته میتوانیم که ما از حمایت کامل مردم در محلات در سراسر ولایت بلخ برخوردار هستیم. به گونهٔ مثال، در هیچ ولسوالی ولایت بلخ، به خریدن زمین که روی آن مکتب اعمار کنیم، مجبور نشده ایم. بلکه این اهالی منطقه بودند که هر بار قطعهٔ زمین را خریداری و یا هم در اختیار ما میگذاشتند. انان از ما میخواستند، تا روی ملیکت شان مکتب برایشان اعمار کنیم - حتی فقرترین اهالی منطقه نیز همین کار را میکردند. زمانی در ولسوالی بلخ  به قریهٔ  چهارسنگ برخوردیم که هیچ مکتبی در آن وجود نداشت. باوجودیکه اهالی آن قریه زیر خط فقر میزیستند ولی همهٔ شان گرد هم آمدند، تا قطعهٔ زمینی را برای اعمار یک مکتب خریداری نمایند. برنامه ارتقای کیفیت معارف برای اطفال اهالی آن منطقه یک باب مکتب را اعمار نمود، امروز تمام اطفال قریه متذکره به مکتب میروند.

آیا کمک های مالی کوچک، آموزش و ارایه توصیه ها و مشوره ها برای متشبثین کوچک می تواند فرصتهای کاریابی را در افغانستان ایجاد کند؟

Pratap Sinha's picture
Also available in: English | پښتو
نوریه یکی ازمتشبثین که با حمایت برنامه نتیجه دستگاه  قالین بافی  خودش را فعال کرده است میگوید" با حمایت برنامه نتیجه اکنون ما توانستیم وسایل مورد نیاز و مواد خام خریداری نمایم و بعد ازآن برای خود قالین ببافیم. عکاسی: شرکت مشورتی رومی/بانک جهانی

همان طوری که جهانیان ۱۲ ماه اگست را همه ساله به عنوان روز جهانی جوانان تجلیل مینماید، اکثریت اقشار جامعه افغانستان، بالخصوص طبقه جوان، تلاش می نمایند، تا راه های بهتر و مناسب برای یک آینده درخشان  و موفق را برای خودشان جستجو و دریافت نمایند. براساس معلومات صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، در حدود ۶۳ فیصد نفوس افغانستان زیر سن ۲۵ سال قرار دارند که این حالت ساختار اهرم شیب دار (steep pyramid) را با در نظرداشت سن نفوس کشور به تصویر کشیده و انعکاس دهنده افزایش سریع رشد قشر جوان در کشور میباشد. این در حالیست که جوانان افغان بطور قابل ملاحظه­ با چالشها و مشکلات جدی در عرصه های  صحت، تعلیم و تربیه، فرصتهای کاریابی و نابرابری های جنسیتی مواجه  میباشند.

جهت رسیده گی به این چالش ها، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، طبقه  جوان مناطق روستایی و نیمه شهری که سطح تعلیم بلند ندارند، را تحت پوشش برنامه آزمایشی فراهم نمودن کمکهای مالی کوچک بلاعوض قرار داده است. قابل یادآوریست که هدف این کمک مالی کوچک و بلاعوض با در نظرداشت رشد ضعیف اقتصادی وچشم انداز نامطلوب، ایجاد فرصت های شغلی در سکتور خصوصی آنعده جوانانی را که علاقمند ایجاد تشبث / اشتغال خودی اند، مورد حمایت قرار میدهد. این برنامه تحت پروژه نتیجه به کمک مالی صندوق بازسازی افغانستان تطبیق میگردد.

زمانی که من، فریحه ۲۳ ساله، را هنگام مصاحبه انتخاب متشبثین به منظور دستیابی به کمکهای مالی کوچک بلاعوض را ملاقات کردم، در مورد دریافت هر گونه حمایت از طرف دولت در حالت شک و تردید قرار داشت، اما در مورد آینده و راه اندازی آرایشگاهء خودش اطمینان خاطر داشت.  این رویای فریحه، بعد از دریافت خبر کمک مالی کوچک بلا عوض (۵۰۰ دالر امریکایی) تحقق یافت. فریحه، در ابتدا به مدت چهار سال به عنوان شاگرد در یک سالون آرایش مهارتهای لازم را آموخت. اکنون با استفاده از  این کمک مالی برای سرمایه گذاری در کسب و کار خود استفاده نمود و در حال حاضر وی یک شریک و مدیر سالون آرایشگری خود میباشد. وی میگوید: "من به عنوان شاگرد درآمد کافی نداشتم، اما در حال حاضر من یک شریک هستم. این کار خوبی است و در حال بهتر شدن میباشد."

فریحه، به عنوان یکی از مستفید شوندگان کمک مالی کوچک بلاعوض پروژه نتیجه، در کورسهای آموزش انکشاف تشبثات بمنظور آموزش  حسابداری مقدماتی، بازاریابی و همچنین نکات کلیدی برای آغاز کسب و کار/ تشبث به عنوان یک زن اشتراک کرد. او همچنان از دریافت کتاب های تصویری مشرح و کارهای عملی  بخاطر آغاز تشبث در جریان کورس و از اینکه معلومات مقدماتی در این زمینه ها برایش ارائه گردیده است،  بسیار خوشحال میباشد.

تاثیرات مثبت برنامه صحت در ولایت دایکندی

Fahimuddin Fahim's picture
Also available in: English | پښتوبا آنکه من در بخش مدیریت پروژه در ولایت دایکندی تجربۀ زیاد دارم، اما مقیاس و تاثیرات برنامه صحت وزارت صحت عامه در این ولایت درحقیقت فوق العاده الهام بخش پنداشته میشد – بطور مثال می توانم از جمله ۳۹ مراکز صحی که بسته های خدمات ابتدایی صحی را ارائه می نمود، یاد آوری نمایم که اینها همه به صورت ماهوار بیشتر از ۷۷،۰۰۰ بیمار را مورد معالجه و مراقبت قرار میدادند. تنها در ماه اکتوبر ۲۰۱۶، این مراکز توانستند ۶۱۵ واقعه ولادت را  تحت پوشش کمک های مورد نیاز بیماران قرار دهند، که از مجموع نوزادان، بیش از ۶۹ نوزاد  تنها در مرکز صحی تیمران چشم به دنیا گشودند.
 
در حقیقت، زمانیکه محور بحث پیرامون صحت زنان متمرکز باشد، برنامۀ آموزشی صحت توانسته، تا در هر یک از این مراکز صحی زمینه حضور حد اقل یک تن از کارمندان صحی طبقه اناث را فراهم سازد. این امر قسماٌ از بابت تکمیل شدن موفقانۀ برنامه های آموزشی ماهران ولادی و دایه های صحی محلی میسر گردیده، که می توان از این برنامه های آموزشی و تعلیمی برای قابله به سطح جامعه و آموزش صحی برای نرس ها به سطح جامعه در این ولایت یاد کرد. همچنان این برنامه در تمامی ساحاتِ که تحت پوشش برنامه صحت قرار داشتند، یک عده مراکز صحی در سطح محلات را نیز به کمک شورا های محلی ایجاد و تقویت بخشیده و بالای صلاحیت وظایف و اعتبارنامه های کارمندان صحی نیز تدابیر نظارت و بررسی جدی را عملی مینمودند.
 
برنامۀ صحت یکی از برنامه های کلیدی وزارت صحت عامه می باشد که تمویل مالی آن توسط اداره انکشاف بین المللی گروپ بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان در مشارکت با چندین نهاد تمویل کننده دیگر بین المللی صورت میگیرد. وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان از سال ۲۰۱۳ الی ماه جون ۲۰۱۷ موسسه غیر دولتی PU-AMI را در ولایت دایکندی قرارداد عقد نموده بود، تا در مطابقت با اهداف ملی صحی این وزارت، خدمات اساسی صحی  را ارائه و فراهم نماید. این اهداف در برگیرنده کاهش واقعات مرگ و میر مادر و نوزاد و بهبود صحت طفل و اتخاذ تدابیر مشخص به منظور تغذی معیاری میباشد. روی این ملحوظ این برنامه بر افزایش دسترسی به خدمات صحی، ظرفیت سازی، تقویت همکاری و هماهنگی، ترویج استفاده از اطلاعات نظارت و ارزیابی و فراهم آوری تسهیلات برای انتقال و دسترسی ادویه جات متمرکز است.

چالشها و دشواری های موجود را هنگام جمع آوری ارقام و معلومات ابتدایی در افغانستان میتوان مهار کرد

Tommaso Rooms's picture
Also available in: English | پښتو

مطالعه و راه اندازی یک تحقیق همه جانبه پیرامون انجام تجارت و کسب و کار در کشوری مثل افغانستان، بدون شک عاری از چالش و دشواری نیست. جمع آوری معلومات ابتدایی به منظور مطالعه مقایسوی مقررات تجارتی و چگونگی تطبیق آن در کابل و فراتر از آن در چهار ولایت دیگر در شرایط کنونی بسیار مشکل است. افغانستان حدود ۴۰ سال قبل یعنی در سال ۱۹۷۹ مطالعه را در خصوص مقررات تجارتی انجام داده بود ولی از انزمان به بعد بنابر نا امنی ها دسترسی به بسیاری ولایات به منظور انجام همچو یک تحقیق ناممکن بود.
 
علی الرغم دشواریهای موجود امنیتی، تجارب ما از تهیه و نشر گزارش تازۀ  انجام تجارت در افغانستان۲۰۱۷ بیانگر آنست که جمع آوری ارقام و معلومات ابتدایی یک امر دشوار، اما ممکن است. این معلومات و یافته های مرتبط آن می توانند یک رهنمود جامع به منظور اصلاح مقررات تجارتی و ایجاد یک محیط مناسب برای جذب سرمایه گذاری سکتور خصوصی در کابل و سایر ولایات گردد. بهبود فضای مقررات تجارتی یک فاکتور عمده به منظور تشویق تشبثات کوچک و متوسط محسوب میشود که ابتکار عمل آنان را در راستای ایجاد زمینه های شغلی و رفای اقتصادی مورد حمایت قرار میدهد.
 
انجام تجارت در افغانستان اولین گزارش تحقیقاتی در سطح ولایات است که اینبار مقررات تجارتی را برعلاوه شهر کابل، در ولایات بلخ، هرات، کندهار و ننگرهار نیز مورد مطلعه قرار میدهد که در آن شاخص های انجام تجارت که عبارت اند از: آغاز تجارت ( کسب جواز کار)، اخذ مجوز ساختمان، توزیع لین برق و ثبت ملکیت مورد بررسی قرار میگیرد.
 
نقاط کلیدی:
 
  • کابل در دو بخش این مطالعه، آغاز تجارت و اخذ لین برق، پیشتاز شناخته شده است. با اینحال، کندهار در اخذ جواز ساختمانی و ثبت ملکیت ها مقام اول دارد، درحالیکه ولایت بلخ در تمامی این چهار ساحات مورد مطالعه این گزارش تحقیقی، در جایگاه دوم  قرار دارد.
  • کیفیت و موثریت تنظیم مقررات در میان این پنج ولایت بطور قابل ملاحظۀ متفاوت می باشد. پروسه اصلاحات از قبل در کابل آغاز و تطبیق گردیده است، بنابرین با گسترش آن در تمامی ولایات افغانستان سبب بهبود محیط تجارت و سرمایه گذاری برای متشبثین در آن ولایات نیز خواهد گردید.
  • با اتخاذ تمامی این کار شیوه های مناسب و اصلاح مقررات تجارتی، توقع میرود که افغانستان در رده بندی جهانی انجام تجارت، ۱۱ پله صعود نماید و به مقام ۱۷۲ نایل آید.

اطلاعات پیرامون خطرات احتمالی می تواند سبب ایجاد انعطاف پذیری در مقابل آفات اقلیمی در افغانستان شود

Julian Palma's picture
Also available in: English | پښتو
عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی
افغانستان از ناحیه خطرات و آفات طبیعی بشمول زلزله، سیلاب، خشکسالی، لغزش زمین و برف کوچ ها اسیب پذیر بوده،. علاوه بر آن خطرات ناشی از فعالیت های انسانی نیز بر این مشکل افزده است.   در میان کشور هایی که دارای سطح  پائین درآمد اند، افغانستان بعد از کشور هایتی دومین کشوریست که بیشترین تعداد تلفات انسانی در اثر حوادث طبیعی را بین سال های ۱۹۸۰ الی ۲۰۱۵ شاهدبوده است. با این حال  در سال های اخیر دولت افغانستان با درک عمیق از چگونگی تاثیرات وقایع و فاجعه های خطرناک اقلیمی و منتج شدن آن به افزایش خطرات امنیتی دست یافته است. بطور مثال، خشکسالی های شدید و دوامدار سبب افزایش عدم مصؤنیت غذایی گردیده که همه ساله به طور اوسط ۲۸۰  میلیون دالر امریکایی زیان و خساره درسکتور زراعت این کشور می گردد. در مقایسه با تاثیر گذاری وقایع امنیتی، که (۱۵ درصد) می باشد، حوادث طبیعی و صدمات ناشی از وقایع اقلیمی روی ۵۹ درصد   نفوس کشور، مخصوصاً در مناطقی که سطح اقتصاد پایین دارند، بیشتر تاثیرگذار است.

دسترسی به اطلاعات درمورد خطرات طبیعی یک امر حیاتی محسوب میگردد، بالخصوص در کشور آسیب پذیری مانند افغانستان که از هر پنج نفر نفوس آن، چهار نفر وابسته به منابع طبیعی غرض امرار معیشت می باشند. برای تقویت قابلیت انعطاف پذیری در مقابله با حوادث طبیعی، سرمایه گذاری ها در افغانستان روی جمع اوری اطلاعات در رابطه به آفات طبیعی نهایت ضروری پنداشته شده، تا این اطلاعات شامل  برنامه ریزی، طرح و تطبیق برنامه های رویدست گرفته شده، شامل گردد. برای حمایت از تلاش های دولت افغانستان، بانک جهانی با اداره تسهیلات جهانی برای کاهش حوادث و احیای مجدد در همکاری نزدیک وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث  اخیراً یک ارزیابی جامع خطرات چندگانه مشخصات خطر، را تهیه نموده که هدف آن مستند سازی اطلاعات درباره خطرهای احتمالی و بالقوه از ناحیه سیلاب های رود خانه یی و ناگهانی، خشکسالی ها، لغزش زمین، برف کوچ ها و زلزله می باشد. روی عمده ترین موضوعات یافته های این ارزیابی، میتودولوژی (روش)، و نتایج متوقعه، اخیراً در یک نشت بخش مدیریت خطرات ناشی از حوادث گروپ بانک جهانی بحث و گفتگو صورت گرفت. بعضی نکات مهمی که در این بحث مطرح شد، قرار ذیل است:

مشخصات خطر و آسیب پذیری افغانستان چیست؟
  • سیلاب ها یکی از حوادث طبیعی مکرر درطول تاریخ در افغانستان بوده، که بطور اوسط سالانه تخمیناً ۵۴ میلیون دالر امریکایی خساره وارد میکند؛ سیلاب های ناگهانی بزرگ  بالاتر از ۵۰۰ میلیون دالر خسارات را وارد کرده می تواند.
  • از لحاظ تاریخی، زلزله بیشترین تلفات را به میان آورده است، که از سال ۱۹۸۰ به بعد سبب هلاکت بیش از ۱۰۰۰۰ نفر گردیده است.
  • حدود سه میلیون نفر در معرض خطرات بسیار بلند   لغزش زمین قرار دارند.
  • از سال ۲۰۰۰ تا اکنون، در حدود ۶،۵  میلیون نفر بر اثر خشکسالی ها متضرر  شده و خشکسالی شدید می تواند سکتور زراعت افغانستان را تخمیناً ۳ میلیارد دالر خسارمند سازد و این کشور را با قلت جدی مواد خوراکی مواجه سازد.
  • تخمیناً ۱۰۰۰۰ کیلومتر سرک (۱۵ درصد تمامی سرک های افغانستان) در معرض خطر برف کوچ قرار دارند که در میان آن شاهراه های کلیدی مانند شاهراه
    سالنگ شامل می باشد. 

تاثیرات برنامۀ همبستگی ملی بر زندگی مردم در ولایت کندهار

Abdul Qayum Yousufzai's picture
Also available in: English | پښتو
برنامه همبستگی ملی زندگی میلیونها افغان روستانشین را در سراسر این کشور بهبود بخشیده است.  جاگزین این برنامه، برنامه میثاق شهروندی میباشد، که هدف ان یک پیمان اجتماعی میان حکومت و شوراهای انکشافی محلی است، تا از طریق تقویت این  شورا ها ارایه خدمات اساسی  در عرصه های  زیربنایی و اجتماعی را  به جوامع نیازمند بهبود بخشند.  عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی
سالهای نه چندان دور، دقیقاً ۱۵ سال پیش، زمانی را به یاد می آورم که مردم در ولسوالی های کندهار برای انتقال محصولات زراعتی شان به مرکز ولایت از حیوانات استفاده می کردند. در آنزمان در کندهار  شاید چند سرک محدود  وجود داشت و تعداد مراکز صحی و مکاتب انگشت شمار بود و در کل بسیاری از زیربناهای مهم در این ولایت در نتیجه حوداث انزمان متاثر گردیده بود . اما بدتر از همه اینکه، وضعیت اقتصادی افغان های که درامد متوسط داشتند‌‌ٰ، نیز چندان خوب نبود و دسترسی مردم به فرصت های درامدرا، و سایر تسهیلات معیشتی بسیار اندک و یا هم اصلاً وجود نداشت.
 
اما از سال ۲۰۰۳ به بعد همه چیز تغییر کرد. درحالیکه بسیاری از پروژه های انکشافی هم اکنون در ولایت کندهار تکمیل گردیده اند، لیکن در میان آنها برنامۀ همبستگی ملی یکی از برنامه های بسیار موفق و شناخته شده با بیشترین تاثیر گذاری بشمار میرود. این برنامه از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۶، از مجموعی ۱۷ ولسوالی ولایت کندهار در ۱۶ ولسوالی آن تطبیق گردیده است و به تعداد ۱۹۵۲ شورای انکشافی محلی را ایجاد نموده است که از طریق آن بیشتر از ۳۳۰۰ پروژه تکمیل گردیده است.
 
مردم کندهار در کل  تابع یک سلسله رسوم مشخص میباشند و بطور عموم این ولایت از جمله ولایات بسیار سنتی محسوب میشود. زمانیکه این برنامه در کندهار آغاز به کار نمود، کندهاریان علاقۀ چندان به ایجاد شورا های انکشافی محلی که باید از طریق برگزاری انتخابات در سطح قریه ها ایجاد می شد، نداشتند.

Pages