Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Armenia

In Armenia, a blink of hope spurred by popular demand

Vigen Sargsyan's picture
 
 
Armenia protests 2018
Photo: Photolure News Agency
Armenia experienced strong annual GDP growth in the period before the fall of the government this year. Throughout April and May, the country’s “velvet revolution” saw the people call for a leader’s resignation, and get a new election – all under the gaze of worldwide attention. But what, you may ask, was the connection between economic growth and mass protests?

Հայաստանի ապագան՝ պատկերված նկարներով և բառերով

Vigen Sargsyan's picture
Also available in: English

Armenia’s future – imagined in drawings and words

Vigen Sargsyan's picture
Also available in: Հայերեն

Confessions of an Armenian (aspirational former) smoker

Vigen Sargsyan's picture
no smoking Armenia
First confession: I am a seasoned smoker.

Next confession: I have long dreamed of adding “former” to that status. From time to time, my inner struggle reaches a crescendo, but then the momentum vanishes until the next wave of self-examination.
 
Smoking is the worst, if not the most stupid habit I have. I definitely understand that the damage caused to my health from smoking cannot be undone. I suspect my habit is a bit generational: my father was a smoker – until the doctors came up with a verdict – and the smell of smoke has been at home since my childhood. My son picked it up too, unfortunately. The only change between the generations is that my dad smoked at the table; these days we lean on the balcony.

Armenia can reach for the stars – with the right skills!

Laura Bailey's picture
Also available in: Հայերեն
STEM


April 7th is an Armenian national holiday celebrating motherhood and beauty. And it may not surprise you that, since it comes one short month after International Women’s Day, we tend to combine the two events into a 30-day celebration of opportunity.

We get a lot of oversees movies here in Armenia – conveniently located at geographic and cultural crossroads – so l discovered a charming film called Hidden Figures which has captured a lot of interest in this very scientifically-minded country. It is an inspiring story with a lesson that translates easily here – that if all Armenian students and workers are empowered with skills, opportunity, and family and community support, they too could reach for the stars!

Women count: Turning demographic challenge into opportunity in Armenia

Laura Bailey's picture
Also available in: Հայերեն


“You can’t hold back time,” goes the saying (and the song). Indeed, the Laws of Nature dictate that people and societies get older and older, whether we like it or not.

But let me pose a question: are aging societies doomed to experience stagnation or a decline in living standards? Some might believe so, but I would argue that it is possible to address the realities of changing demographics that come from aging – through bold adaptive action!

Կանայք կարևոր են. Հայաստանում ժողովրդագրական մարտահրավերը վերափոխելով հնարավորության

Laura Bailey's picture
Also available in: English
«Ժամանակը չես կանգնեցնի», - ասում է ասացվածքը (և երգը): Իսկապես, բնության օրենքները թելադրում են, որ մարդիկ և հասարակությունները ծերանում և ծերանում են՝ դուր է գալիս մեզ, թե ոչ:

Բայց թույլ տվեք հարց տալ. արդյո՞ք ծերացող հասարակությունները դատապարտված են լճացման կամ կենսամակարդակի անկման: Ոմանք միգուցե հավատան, որ այդպես է, սակայն կպնդեի, որ ծերացումից բխող ժողովրդագրական փոփոխվող իրողություններին հնարավոր է դիմակայել հարմարվելու համարձակ վարքագծով:

Beyond celebrating – Removing barriers for women in the South Caucasus

Mercy Tembon's picture
Georgia kindergarten
After seventeen months in the South Caucasus, I have learnt a lot from colleagues in the countries of Armenia, Azerbaijan and Georgia about this day, March 8th. It is considered one of the most grandiose days of the calendar – when women and girls of all ages are acknowledged and showered with flowers and gifts of various kinds. Gifts range from a handmade card or a trinket to a bunch of violets or mimosa flowers. Older women might receive a bottle of French perfume, cosmetics, cutlery, crockery or other household items.

On March 8th, it is a common occurrence to see street vendors selling flowers in abundance, and shops are mainly full of male customers. The most important gift is that, on this day, men are also supposed to do all the house chores, so that on this day at least, women can forget about dishes, cooking and childcare, and enjoy some well-deserved time off! In a nutshell, it is a day of paying tribute to women everywhere – in homes, classrooms, and workplaces.

Pages