Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Kosovo

Jeta në margjina: përvoja e personave LGBTI në Evropën Juglindore

Linda Van Gelder's picture
Also available in: English | Bosanski | Русский


Në Bankën Botërore, e dimë se përfshirja sociale nuk është vetëm gjëja e duhur, por edhe ekonomikisht gjëja më e mençur për ta bërë. Shoqëritë më përfshirëse kanë më shumë gjasa që ta shfrytëzojnë më së miri kapitalin njerëzor. Qytetet më të hapura dhe më përfshirëse kanë më shumë gjasa për ta tërhequr kapitalin dhe talentin ndërkombëtar. Shtetet më të hapura dhe më përfshirëse janë destinacione më tërheqëse për turistët ndërkombëtarë.

2,300 persona LGBTI nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, Mali i Zi dhe Sllovenia i ndanë përvojat e tyre në anketën më të madh ndonjëherë të pakicave seksuale dhe gjinore në rajon. Raporti i hulumtimit “Jeta në margjina: Rezultatet e anketës lidhur me përvojat e personave LGBTI në Evropën Juglindore” ofron një përshkrim të hollësishëm të përgjigjeve dhe tregon një histori të diskriminimit, të përjashtimit dhe të dhunës.

Život na margini: Iskustva LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi

Linda Van Gelder's picture
Also available in: English | Shqip | Русский


Mi u Svjetskoj banci smo svjesni da je socijalna inkluzija, ne samo ispravan, već i ekonomski mudar, pristup. Što je društvo inkluzivnije, veća je vjerovatnoća da će bolje iskoristiti svoj cjelokupni ljudski kapital. Otvoreniji i inkluzivniji gradovi imaju veće šanse za privlačenje međunarodnog kapitala i talenata. Otvorenije i inkluzivnije države predstavljaju privlačnije međunarodne turističke destinacije.

2.300 LGBTI osoba iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, s Kosova, BJR Makedonije, Crne Gore i Slovenije je iznijelo svoja iskustva u, do sada najvećem, istraživanju  seksualnih i rodnih manjina u regiji. Izvještaj ovog istraživanja pod nazivom “Život na margini: Rezultati istraživanja iskustava LGBTI osoba u jugoistočnoj Evropi” daje detaljan prikaz odgovora i ukazuje na diskriminaciju, isključivanje i nasilje.

Life on the Margins: experiences of LGBTI people in southeastern Europe

Linda Van Gelder's picture
Also available in: Bosanski | Shqip | Русский


At the World Bank, we know that social inclusion is not only the right thing but also the economically smart thing to do. More inclusive societies are more likely to make the most of their entire stock of human capital. More open and inclusive cities are better placed to attract international capital and talent. More open and inclusive countries make more attractive international tourist destinations.

2,300 LGBTI people from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, FYR Macedonia, Montenegro, and Slovenia shared their experiences in the largest-ever survey of sexual and gender minorities in the region. The research report “Life on the Margins: Survey Results of the Experiences of LGBTI People in Southeastern Europe” provides a detailed account of the responses and tells a story of discrimination, exclusion, and violence.

Zhvillimi i Ekonomisë Digjitale të Kosovës

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture
Also available in: English | Српски | Русский
Ndoshta askush nuk e ka formuluar më mirë rëndësinë e internetit broadband me shpejtësi të madhe, të besueshëm dhe të përballueshëm se sa Matt Dun nga gazeta online The Hill, i cili ka potencuar se interneti është litari i shpëtimit të një fshati apo qyteti të vogël nga izolimi gjeografik, lidhja e tij me softuerët dhe shërbimet e biznesit dhe përçuesi i tij për eksportimin e ideve dhe produkteve të krijuara brenda vendit.

Razvoj digitalne ekonomije Kosova

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture
Also available in: English | Shqip | Русский
Možda niko nije bolje formulisao važnost pouzdanog, priuštivog širokopojasnog Interneta velike brzine od Met Dana iz online novine Hill, koji je primetio da je širokopojasni Internet životno važna stvar za mesto ili gradić, za izlazak iz geografske izolovanosti, za povezanost sa poslovnim softverom i uslugama, kao i da je to sredstvo za ostvarenje izvoza domaćih ideja i proizvoda.

Development of Kosovo’s digital economy

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture
Also available in: Shqip | Српски | РусскийPerhaps no one has formulated the importance of high-speed, reliable, and affordable broadband better than Matt Dunn, from the Hill, who noted that broadband is a village or small town’s lifeline out of geographic isolation, its connection to business software and services, and its conduit for exporting homegrown ideas and products.

The key to unlocking the economic potential of the Western Balkans? Women.

Linda Van Gelder's picture
Also available in: Shqip | Русский
Since arriving to the Western Balkans nearly one year ago, I have had the distinct pleasure of working with extraordinary people around the region - one of the most interesting and dynamic locations in the world. Not a day goes by that I am not inspired by the likes of Marija Bosheva’s, who is studying to become a scientist at a new laboratory for oenology and soil science in the FYR Macedonia, or Valoriana Hasi, a young Kosovar now working in ICT after completing a training for women in online work.
 
Stories like these remind me of the vast economic potential of this region, especially if countries here tap into one of their most valuable resources: women.
 

What do we know about the development outcomes of LGBTI people?

Dominik Koehler's picture
We all know, sadly, that lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) people suffer discrimination and stigma. This happens around the world, particularly in developing countries.  But how does this discrimination affect their lives, their development outcomes? 

Let’s find out.
Shutterstock.com

The economic benefits of LGBTI inclusion

Georgia Harley's picture
Civil Rights Defenders/Photo: Vesna Lalic
Civil Rights Defenders/Photo: Vesna Lalic
Discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people is an all too familiar story. Members of this community are frequent targets of violence and other human rights abuses, and often face prejudice and hardship at work, in their communities, and at home.

Action is needed to address these problems and ensure that everyone – regardless of race, gender, age, sexual orientation, or gender identity - has an equal chance to live a healthy and prosperous life
This is not only the right thing to do, it also makes economic sense: a growing body of evidence indicates that discrimination against LGBTI people has a negative economic impact on society.

People’s living standards – do numbers tell the whole story?

Giorgia DeMarchi's picture
Also available in: Русский
Numbers don’t lie. That’s why, in our day-to-day lives, we rely heavily on numbers from household surveys, from national accounts, and from other traditional sources to describe the world around us: to calculate, to compare, to measure, to understand economic and social trends in the countries where we work.

But do we perhaps rely too much on numbers to gain an understanding of people’s lives and the societies in which they live? Do numbers really tell us the whole story, or give us the full picture?


 

Pages