Voices from Europe & Central Asia
Syndicate content

Romania

Court budgeting – ways to improve performance and do more with less

Georgia Harley's picture
Also available in: Русский


The European Summer is over. We’ve traded our sunscreen for spreadsheets and it’s budget time. Across Europe, Ministries of Justice, Courts, and Judicial Councils are preparing their budget plans for the upcoming year. With fiscal constraint still the order of the day, staff in these offices are sharpening their scalpels, trying to figure out how to do more with less.

So in the spirit of sharing, here is a Top 10 list of how to improve court performance without spending more money.

De ce este nevoie pentru a moderniza administrația publică? Lecții din România

Irina Schuman's picture
Also available in: English | Русский


România s-a transformat extrem de mult în ultimele câteva decenii. La fel ca și vecinii săi, fosta economie de tranziție s-a angajat în mod decisiv integrarea în Uniunea Europeană (UE). Acest lucru a creat oportunități foarte mari atât pentru cetățenii acestei ţări, cât și pentru economie.  

Transformarea care a urmat a avut un impact pozitiv asupra agriculturii și zonelor rurale. Politica Agricolă Comună a asigurat un cadru de politici competent, favorizând investițiile în agricultură și răsplătind practicile agricole ecologice. Totodată, aceasta a generat o schimbare instituțională prin introducerea sistemelor TI moderne și practicilor de management a fondurilor UE, cât și prin alocarea a 24 miliarde de euro pentru România și locuitorii din zonele rurale până în 2020.

Totuși, transformarea s-a dovedit a fi disproporționată în sectorul agricol și rural, cât și în administrarea sectoarelor.

Care a fost motivul?

What does it take to modernize government administration? Lessons from Romania

Irina Schuman's picture
Also available in: Română | Русский


Romania has transformed tremendously in the past decades.  Like its neighbors, the former transition economy has decisively committed to European Union (EU) integration. This has opened up great opportunities for both its citizens and its economy.  

This transformation has had a positive impact on agriculture and rural areas. The European Common Agricultural Policy provided a sound policy framework, emphasizing investment in agriculture and rewarding environmentally friendly farming. It also drove institutional change by introducing modern IT systems and practices for the management of EU funds, as well as by committing €24 billion for the Romanian farmers and rural dwellers through 2020.

Yet, the transformation has proven unequal in the agriculture and rural sector, as well as in the sector administration.

Why was this the case?

Good governance and improved institutions can drive Europe’s growth

Elisabetta Capannelli's picture
Also available in: Română


I was in London last week for a conference hosted by the European Commission and the London School of Economics and Political Science. Its purpose was to take stock of what has worked in regional development in the European Union (EU), look at existing institutional ingredients, and explore the policy mix that could help bring Europe’s lagging regions closer to the center of economic development.

What are lagging regions?

Guvernanța bună și instituțiile îmbunătățite pot stimula creșterea Europei

Elisabetta Capannelli's picture
Also available in: English

Săptămâna trecută m-am aflat în Londra pentru a participa la o conferinţă organizată de către Comisia Europeană și Şcoala Londoneză de Economie şi Ştiinţe Politice (London School of Economics and Political Science). Obiectivul acestei conferințe a fost acela de a face un bilanț al experienţelor de succes în domeniul dezvoltării regionale la nivelul Uniunii Europene (UE), de a evalua ingredientele instituționale existente și de a explora mixul de politici ce ar putea ajuta regiunile europene subdezvoltate să fie mai aproape de centrul dezvoltării economice.

Ce sunt de fapt regiunile subdezvoltate?

Îmbunătățirea oportunităților pentru copii romi va aduce beneficii

Mariam Sherman's picture
Also available in: English | Русский
Roma child, Romania. Photo by Jutta Benzenberg

La opt ani de la debutul crizei economice globale, aproape un sfert din populația Uniunii Europene este în continuare expusă la riscul de sărăcie sau excluziune socială. Însă un anumit grup iese în evidență: Populația romă din Europa care este marginalizată și al cărui număr este în creștere.

Cifra echivalentă pentru copii romi are un nivel de 85% în Europa Centrală și de Sud-Est. Condițiile de trai ale populației rome marginalizate din această regiune seamănă adesea cu cele din țările mai puțin dezvoltate, decât cu cele la care ne-am aștepta în Europa.

Improving opportunities for Europe’s Roma children will pay off

Mariam Sherman's picture
Also available in: Română | Русский
Roma child, Romania. Photo by Jutta Benzenberg

Eight years on from the start of the global economic crisis, close to one quarter of the European Union’s population remains at risk of poverty or social exclusion. But one group in particular stands out: Europe’s growing and marginalized Roma population.

The equivalent figure for Roma children stands at 85 percent in Central and Southeastern Europe. Living conditions of marginalized Roma in this region are often more akin to those in least developed countries than what we expect in Europe.

A fresh look at the global financial crisis and poverty trends in the EU

Doerte Doemeland's picture
Also available in: Русский


When development practitioners such as ourselves think of poverty, the EU is not what comes to mind first. While it is true that average incomes are higher in Europe than in most regions of the world, it is also true that the 2008 global financial crisis had a huge impact on the welfare of the most vulnerable in many countries in the region.

Pages