ديون لا يمكن الاستمرار في تحملها. تراكم الديون. فخ الدين ومصيدة المديونية. عادت هذه المصطلحات المخيفة إلى الظهور من جديد في العناوين الرئيسية بعد عقد من الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009…

سييلا بازارباسيولو |

In the past five years alone, public debt in the poorest countries has increased from 36% of GDP to 51% of GDP.

Ceyla Pazarbasioglu |

Au cours des cinq dernières années seulement, la dette publique des pays les plus pauvres a grimpé de 36 à 51 % du PIB.

Ceyla Pazarbasioglu |

Tan solo en los últimos cinco años, la deuda pública en los países más pobres ha aumentado del 36 % del PIB al 51 % del PIB.

Ceyla Pazarbasioglu |

Numbers don’t lie. That’s why, in our day-to-day lives, we rely heavily on numbers from household surveys, from national accounts, and from other traditional sources to describe the world around…

Giorgia DeMarchi |

Цифры не врут. Вот почему в нашей повседневной жизни мы в значительной степени полагаемся на цифры, полученные в результате обследований домашних хозяйств, на основе данных национальных счетов, а…

Giorgia DeMarchi |

Eight years on from the start of the global economic crisis, close to one quarter of the European Union’s population remains at risk of poverty or social exclusion. But one group in particular…

Mariam Sherman |

Сегодня, через восемь лет после начала глобального экономического кризиса,  почти четверть населения Европейского союза по-прежнему находится под угрозой бедности и социальной изоляции. Но одна…

Mariam Sherman |

La opt ani de la debutul crizei economice globale, aproape un sfert din populația Uniunii Europene este în continuare expusă la riscul de sărăcie sau excluziune socială. Însă un anumit grup iese…

Mariam Sherman |

Serapio vive en una aldea remota situada en el departamento hondureño de Olancho. Comparte su casa con otras 16 personas, incluidos 12 hijos y un nieto. Si bien dispone de una finca de cacao que…

Humberto López, Àngels Masó |