باشندگان شهر جلال آباد هنگام بحث روی پروژه های انکشافی محلی در جلسه شورای انکشافی. عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی

Akram Sajid |

عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی افغانستان از ناحیه خطرات و آفات طبیعی بشمول زلزله، سیلاب، خشکسالی، لغزش زمین و برف کوچ ها اسیب پذیر بوده،. علاوه بر آن خطرات ناشی از فعالیت های انسانی نیز بر این…

Julian Palma, Wais Ahmad Barmak |

از طریق پروژه انکشاف شاروالی، بیشتر از یک میلیون افغان (که ۷۳ فیصد انانرا زنان و اطفال تشکیل میدهد) از اعمار مجدد و احداث ۲۴۷ کیلو متر سرک در شهر کابل مستفید شده اند. عکس: شرکت رومی/ بانک جهانی…

Sateh Chafic El-Arnaout, Hyoung Gun Wang |