Syndicate content

Information and Communication Technologies

Infrastructure sharing in energy and digital development: takeaways from cross-sectoral cooperation

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture
Also available in: Shqip | Македонски | Српски


Photo: gui jun peng/Shutterstock.com

In many parts of the world, the sharing economy is ever-present for individuals, allowing them to use personal assets—for example, houses and cars—to their fullest potential. If you plan to be away for a period of time, why not rent your space for a few extra bucks?
 
Such a phenomenon exists in infrastructure economics, where the level of asset utilization matters for end-cost. As more consumers use the same infrastructure more frequently, the unit cost for all consumers goes down. Recent projects combining expertise from the World Bank’s digital development and energy teams demonstrate this.

Споделување на инфраструктурата за енергетски и дигитален развој: резултати од соработката помеѓу секторите

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture
Also available in: English | Shqip | Српски


Photo: gui jun peng/Shutterstock.com

Во многу делови од светот, економијата на споделување е општо присутна за поединците, овозможувајќи им најрационално да ги користат своите лични средства – на пример, куќи и автомобили. Ако планирате одредено време да бидете отсутни, зошто да не го изнајмите вашиот простор и да заработите некој денар?

Овој феномен постои во инфраструктурните економии, каде нивото на искористеност на средствата влијае врз крајниот трошок. Што повеќе корисници почесто користат иста инфраструктура, трошокот по единица за сите потрошувачи оди надолу. Неодамнешните проекти во кои се прави комбинација на знаењата на тимовите на Светска банка за дигитален развој и за енергетика го демонстрираат ова.

Shfrytëzimi i përbashkët i infrastrukturës në sektorin e energjisë dhe zhvillimit digjital: mësime të nxjerra nga bashkëpunimi ndërsektorial

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture


Photo: gui jun peng/Shutterstock.com

Në shumë pjesë të botës, individët shfrytezojnë të ashtuquajturën “ekonomia e ndarjes” (sharing economy), që u lejon atyre të përdorimin e pasurive personale - për shembull, shtëpitë dhe makinat - në potencialin e tyre të plotë. Nëse e keni ndërmend të largoheni për një periudhë kohore, pse mos ta jepni me qira hapësirën tuaj për të fituar edhe ndonjë para shtesë?
 
Një dukuri e tillë ekziston në ekonominë e infrastrukturës, ku shkalla e shfrytëzimit të aseteve ka rëndësi për koston përfundimtare. Kur më shumë konsumatorë përdorin të njëjtën infrastrukturë më shpesh, kostoja për njësi për të gjithë konsumatorët ulet. Projektet e kohëve të fundit  të ekipeve të Bankës Botërore me ekspertizë mbi zhvillimin digjital dhe energjinë e demonstrojnë këtë.

Deljenje infrastrukture u energetici i digitalnom razvoju: zaključci i pouke iz višesektorske saradnje

Natalija Gelvanovska-Garcia's picture
Also available in: English | Shqip | Македонски


Photo: gui jun peng/Shutterstock.com

U mnogim delovima sveta,  ekonomija deljenja je sveprisutna za pojedince, i omogućava im da koriste lična sredstva – na primer, kuće i automobile – da ostvare svoj puni potencijal. Ako planirate da budete odsutni tokom određenog vremenskog perioda, zašto ne biste iznajmili svoj prostor i zaradili nešto dodatnog novca?
 
Ovakva pojava postoji i u ekonomici infrastrukture, gde je nivo iskorišćenosti sredstava bitan za krajnji rezultat troškova. Kako sve više potrošača sve češće koristi istu infrastrukturu, jedinična cena za sve potrošače opada. Nedavni projekti koji kombinuju ekspertizu Svetske banke na polju digitalnog razvoja i energetskih timova pokazuju upravo ovo.

New data reveals uptick in private investment in EMDEs in 2017

Deblina Saha's picture
Also available in: Español | Français 


Photo: Creativa Images | Shutterstock

Critically constrained public resources on the one hand, and huge existing infrastructure needs for basic services on the other, make private participation in emerging markets and developing economies (EMDEs) not just critical, but in fact, imperative. Crowding in private finance is essential to spur economic development and meet the twin goals of shared prosperity and elimination of extreme poverty, as well as to achieve the Sustainable Development Goals.
 
The Private Participation in Infrastructure (PPI) Database, with data spanning over almost 27 years, has become a powerful tool and measure for gauging the level of private investment in infrastructure in EMDEs.  

Why we need more systematic data to get PPPs right

Fernanda Ruiz Nunez's picture


Photo: Bannafarsai_Stock | Shutterstock

A few years ago, I participated in a meeting to discuss best practices in Public-Private Partnership (PPP) regulation. There was no shortage of examples. In fact, PPP practitioners were eager to share their experiences from countries around the world, but we did not have a systematic way to make all that information accessible to policy makers. Moreover, at the time, I kept thinking that there were many more good examples beyond those we were sharing at the meeting.

The lack of systematic data on the quality of PPP regulation was a serious issue. What we needed was a comprehensive, systematic way to go beyond individual examples. How could we collect available information, organize it in a rigorous and systematic way, and make it all accessible to policy makers?

새로운 패러다임 구축: 민관협력사업(PPP)모델 활용을 통한 개발도상국 사이버재보험 시장개발 및 디지털 경제성장

Jinsuk Park's picture
Also available in: English


Photo: ItNeverEnds | Pixabay Creative Commons

디지털 경제는 최근 글로벌 경제의 성장과 발전의 핵심 동력으로 부상하였다. 화웨이(Huawei)와 옥스퍼드 이코노믹스(Oxford Economics)의 공동연구에 따르면, 디지털 경제는 2016년에는 전 세계 GDP의 15.5%를 차지하였으며, 2020년에는 세계 경제 성장율 보다 2.5배 더 빠르게 성장하여 그 비율이 24.3%까지 증가할 것으로 전망된다.

하지만, 글로벌 경제의 급속한 디지털화에 따른 성장의 이면에는 사이버 리스크의  기하급수적인 증가도 자리하고 있다. 다양한 사이버리스크가 현실화 된다면 막대한 경제적 손실 발생에 따른 관련 국가의 경제와 사회를 큰 혼란에 빠뜨릴 수도 있다. 주요한 사이버 위협으로는 개인정보유출, 사이버사기, 서비스장애 및 사이버협박 등이 있다. 최근 사례를 살펴보면, 2015년 우크라이나 변전소에 대한 사이버 공격으로 인한 대규모 정전사태와 2016년 방글라데시 중앙은행의 8,100만 달러 해킹 도난사례가 있다. 2016년 전세계적으로 한해에만  31억 건 이상의 기록이 유출된 것으로 파악된다.

각 국가 차원의 사이버 보안 기관 및 사이버사고 대응팀 설립 등 기존의 접근방식도 중요하지만, 공공 부문과 민간 부문이 공동으로 필요한 제도를 구축하고 최적의 기술을 활용할 수 있는 지속가능한 비즈니스 모델을 제시하는 새로운 솔루션이 필요한 시점이다. 사이버 리스크 보험은 이와 같은 과제를 해결하는 데 가장 적합한 해결책이다.

Breaking new ground: growing the digital economy through cyber risk reinsurance PPPs in EMDEs

Jinsuk Park's picture
Also available in: 한국어


Photo: ItNeverEnds | Pixabay Creative Commons

The digital economy has emerged as a key driver of growth and development across the world. According to Huawei and Oxford Economics, it accounted for 15.5% of global GDP in 2016 and this share is expected to increase to 24.3% by the year 2020—growing 2.5 times higher than the overall growth of the global economy.

However, along with rapidly increasing digitization, we are witnessing an exponential increase in cyber risks. These have potentially huge financial impacts that could place entire economies and societies in jeopardy. Such threats now typically include privacy breaches, cyber fraud, denial-of-service attacks, and cyber extortion. There are many examples just within the last few years. For instance, a cyber attack on Ukraine’s power grid in 2015 caused serious power outages, and in 2016, the Central Bank of Bangladesh lost $81 million in a cyber heist. That same year, more than 3.1 billion records were leaked globally.

While traditional approaches such as establishing computer emergency response teams and national cyber security agencies are important, there is a need to engage more actively with both public and private entities through new institutional structures, new technologies, and new business models. Cyber risk insurance is one tool that can help address these challenges.

A critical piece of the infrastructure puzzle: good governance

Chris Heathcote's pictureA major factor hindering infrastructure implementation and delivery is the absence of good governance, according to the 130 delegates from 27 countries who came together for the first Regional Roundtable on Infrastructure Governance in Cape Town in November.
 
There’s no denying infrastructure is crucial to Africa’s growth prospects. Nor can one ignore the ever-growing need for infrastructure on the continent—in Sub-Saharan Africa, only 35% of the population has access to electricity, and 23% still lack access to safe water and sanitation. Despite an estimated shortfall of nearly $100 billion in infrastructure investment in Africa, lack of financing is not the biggest problem.
 
The landmark Roundtable brought together representatives from African governments, the global private sector, multilateral and international organizations, civil society organizations and other development partners, for a discussion on the challenges and practical solutions to the governance impeding successful infrastructure delivery in Africa.

Pages