Available in Englishการล่าช้างเพื่อเอางามาขายยังคงดำเนินต่อไป ช้างจำนวนมากถูกทิ้งให้เลือดนองและตายไปในท้องทุ่ง  เช่นเดียวกับบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต่างๆ  …

Valerie Hickey |