Photo: Drusany/Shutterstock Чемпионат мира по футболу 2018 года принес славу хорватской сборной и многие болельщики по всему миру, включая автора этого блога, болели за команду в бело-красных «…

Maciej Drozd |

Photo: Drusany/Shutterstock The 2018 World Cup brought fame to the Croatian team, with many fans around the world – including the author of this blog - rooting for the team in white-and-red…

Maciej Drozd |

Në Bankën Botërore, e dimë se përfshirja sociale nuk është vetëm gjëja e duhur, por edhe ekonomikisht gjëja më e mençur për ta bërë. Shoqëritë më përfshirëse kanë më shumë gjasa që ta shfrytëzojnë…

Linda Van Gelder, Dominik Koehler, Nicholas Menzies |

Mi u Svjetskoj banci smo svjesni da je socijalna inkluzija, ne samo ispravan, već i ekonomski mudar, pristup. Što je društvo inkluzivnije, veća je vjerovatnoća da će bolje iskoristiti svoj…

Linda Van Gelder, Dominik Koehler, Nicholas Menzies |

At the World Bank, we know that social inclusion is not only the right thing but also the economically smart thing to do. More inclusive societies are more likely to make the most of their entire…

Linda Van Gelder, Dominik Koehler, Nicholas Menzies |

Мы, во Всемирном банке, осознаем, что социальная интеграция — это не только правильный, но и экономически разумный подход. Чем более инклюзивно общество, тем выше вероятность того, что оно будет…

Linda Van Gelder, Dominik Koehler, Nicholas Menzies |

A massive storm system brought historic flooding across South Eastern Europe in 2014, causing more than $2 billion in damages in Bosnia and Herzegovina and shrinking Serbia’s economy by nearly a…

Daniel Werner Kull, Michael Staudinger |

Возможно, никто не сформулировал важность высокоскоростного, надежного и недорогого широкополосного доступа лучше, чем Мэтт Данн, из Hill, который отметил, что широкополосный доступ в интернет -…

Natalija Gelvanovska-Garcia |

Perhaps no one has formulated the importance of high-speed, reliable, and affordable broadband better than Matt Dunn, from the Hill, who noted that broadband is a village or small town’s lifeline…

Natalija Gelvanovska-Garcia |

Ndoshta askush nuk e ka formuluar më mirë rëndësinë e internetit broadband me shpejtësi të madhe, të besueshëm dhe të përballueshëm se sa Matt Dun nga gazeta online The Hill, i cili ka potencuar…

Natalija Gelvanovska-Garcia |