For Project NOAH, flood hazard maps are more “punchy” and effective when they are accessible and easy to read. Shown above is a flood map of the city of Manila during typhoon Ondoy (international…

Yann Kerblat, Alanna Simpson |

Албан бус орчуулга. Хаа нэгтээ ямар нэг гамшиг тохиолдож, хүний амь эрсэдсэн, бэртэж гэмтсэн, иргэдийн орон байр сүйтгэгдсэн, амьжиргаагаа алдсан гэсэн мэдээг сонсоод дараагийн гамшиг болохоос…

Axel van Trotsenburg |

每当我听说又发生了自然灾害——人员伤亡,家园被毁,生计丧失——我就知道我们必须要减少这些悲惨后果,而不是坐等灾害再次来袭。 今年在日本仙台举办的世界减少灾害风险大会将给我们这个机会。此次大会寻求落实《兵库行动框架》后续框架,为政策制定者和国际利益攸关方管理灾害风险提供指导。此次大会是为减少灾害风险和战胜贫困设立新的里程碑的一个契机。 自然灾害的代价已经十分高昂——…

阿克塞尔•冯•特罗森博格 |

ใน PDF: Korean | Khmer ทุกครั้งที่ผมทราบข่าวว่ามีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น ผู้คนบาดเจ็บเสียชีวิต บ้านเรือนพังเสียหาย ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ประสบภัยต้องเปลี่ยนแปลงไป…

Axel van Trotsenburg |

Mỗi khi nghe tin lại một thảm hoạ thiên tai xảy ra – người chết và bị thương, nhà cửa và sinh kế bị tàn phá – tôi biết chúng ta cần hành động để giảm những thảm kịch này thay vì ngồi đợi thảm họa…

Axel van Trotsenburg |

In PDF: Korean | Khmer Setiap kali saya diberitahu terjadinya kembali sebuah bencana alam – tentang korban jiwa masyarakat, rumah-rumah yang hancur, matapencaharian yang hilang – saya teringat…

Axel van Trotsenburg |