در راستای پاسخگویی به فقر روز افزون در میان زنان روستایی، حکومت افغانستان پروژۀ توانمند سازی اقتصادی زنان را در ماه اکتوبر ۲۰۱۸ راه اندازی نمود.

Rahmatullah Quraishi, Yaqub Sulliman |

WEE-RDP will build on AREDP's work and reach the most vulnerable women as we believe that building a strong Afghanistan requires empowering women and providing them with equal opportunities…

Rahmatullah Quraishi, Yaqub Sulliman |

د افغانستان حکومت د کلیوالو مېرمنو په منځ کې د مخ په زیاتېدونکې فقر او بېوزلۍ په ځواب کې، د ۲۰۱۸ په اکټوبر میاشت کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا پروژه پیل کړه.

Rahmatullah Quraishi, Yaqub Sulliman |

The country’s ongoing conflict continues to foster uncertainty among youth, leaving no clear pathway for personal and professional development.

نړیوال بانک په افغانستان کې |

The country’s ongoing conflict continues to foster uncertainty among youth, leaving no clear pathway for personal and professional development.

World Bank Afghanistan |

The country’s ongoing conflict continues to foster uncertainty among youth, leaving no clear pathway for personal and professional development.

بانک جهانی در افغانستان |

The coverage of health care in Afghanistan has improved with the number of health facilities increasing from 598 in 2004 to 2,684 in 2017, indicating that more than 87 percent of the population…

Fraidoon Farzad |

The coverage of health care in Afghanistan has improved with the number of health facilities increasing from 598 in 2004 to 2,684 in 2017, indicating that more than 87 percent of the population is…

Fraidoon Farzad |

The coverage of health care in Afghanistan has improved with the number of health facilities increasing from 598 in 2004 to 2,684 in 2017, indicating that more than 87 percent of the population…

Fraidoon Farzad |