عندما أنظر إلى السنوات الأربع التي قضيتها مديرةً إقليميةً لدائرة المغرب العربي ومالطا، أود أن أشارككم بعض الأفكار والتأملات عن عملي هناك مع البنك الدولي.

ماري فرانسواز نيلي |

As we look back at the four years spent in the Maghreb and Malta, as Country Director Marie Francoise-Nelly would like to share some reflections on her work there with the World Bank.

Marie Francoise -Nelly |

En repensant aux quatre années que j'ai passées au Maghreb et à Malte en tant que directrice de ce département de la Banque mondiale, j'aimerais partager quelques réflexions sur mon…

Marie Francoise -Nelly |

Aerial view of the landscape around Halimun Salak National Park, West Java, Indonesia. © Kate Evans/CIFOR This blog post was originally published on Project Syndicate. Today, only 30% of the world…

Mahmoud Mohieldin, Anna Wellenstein |

© Kate Evans/CIFOR Este blog ha sido publicado por primera vez en Project Syndicate. [[tweetable]]Para la mayoría de la gente pobre y vulnerable del mundo, los derechos de propiedad seguros,…

Mahmoud Mohieldin, Anna Wellenstein |

Grupul Banca Mondială a deschis biroul din București în anul 1991, iar în luna noiembrie a acestui an vom aniversa 25 de ani de activitate continuă în România. România a început colaborarea cu…

Elisabetta Capannelli |

In 1991, the World Bank Group opened its resident office in Bucharest and this November we will celebrate 25 years of continued presence in Romania. Romania joined the World Bank in 1972, yet it…

Elisabetta Capannelli |

В 1991 году Группа Всемирного банка открыла свое представительство в Бухаресте, в ноябре этого года мы будем отмечать 25-летие нашего постоянного присутствия в Румынии. Румыния стала членом…

Elisabetta Capannelli |

România s-a transformat extrem de mult în ultimele câteva decenii. La fel ca și vecinii săi, fosta economie de tranziție s-a angajat în mod decisiv integrarea în Uniunea Europeană (UE). Acest…

Irina Schuman |

Romania has transformed tremendously in the past decades.  Like its neighbors, the former transition economy has decisively committed to European Union (EU) integration. This has opened up great…

Irina Schuman |