. ټاکل شوې ده چې د ۲۰۲۰ زېږدیز کال په پای کې د افغانستان لپاره د نړۍوالو د مرستو موده تمامه شي، دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نړۍواله ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو مرستو د چمتو کولو پر…

Henry G. Kerali |

Donors are currently considering future aid commitments as pledges made at the Brussels Conference on Afghanistan in 2016 due to expire at the end of 2020.

Henry G. Kerali |

قرار است معیاد کمک های مالی بین المللی برای افغانستان در اخیر سال ۲۰۲۰ میلادی پایان یابد، این در حالیست که در حال حاضر جامعه جهانی در مورد چگونگی ادامه کمک های شان به افغانستان در اینده بحث میکنند…

Henry G. Kerali |

The World Bank’s fund for the poorest countries, IDA has been a reliable partner in South Asia for more than six decades and contributed to a sharp decline in poverty in the region. Yet, for…

Hartwig Schafer |

The World Bank, together with DFID Nepal, has launched a Train the Trainers (T-O-T) program. Last summer, 82 participants took a 40-hour face-to-face training—the first phase of the program—to…

Nkechi Coker, Liza Maharjan |

Reducing attrition in phone surveys

Berk Özler, P. Facundo Cuevas |

Ranking third globally, South Asia generates a staggering 334 million metric tons of solid waste every year, and most of it is plastic that ends up in the ocean. But the region is also at the…

Hartwig Schafer |

被災時に、限られた水と電気やガスで調理ができるレシピ本が発売されました。料理という基本的な行いが、人々が災害時に生き残る上で役に立つのならば、コミュニティ全体の強靭性を維持させることができる国の政策には、どんなレシピ(手段)があるでしょうか。

Keiko Sakoda, Bandita Sijapati |

While disasters such as earthquakes or floods affect everyone, their impacts are unevenly felt by different population groups.

Keiko Sakoda, Bandita Sijapati |

د افغانستان حکومت د کلیوالو مېرمنو په منځ کې د مخ په زیاتېدونکې فقر او بېوزلۍ په ځواب کې، د ۲۰۱۸ په اکټوبر میاشت کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا پروژه پیل کړه.

Rahmatullah Quraishi, Yaqub Sulliman |