[[avp asset="/content/dam/videos/eca/2018/jun-2/future_armenia_kids_drawing_armenian_hd.flv"]]/content/dam/videos/eca/2018/jun-2/future_armenia_kids_drawing_armenian_hd.flv[[/avp]]

Vigen Sargsyan |

«Ժամանակը չես կանգնեցնի», - ասում է ասացվածքը (և երգը): Իսկապես, բնության օրենքները թելադրում են, որ մարդիկ և հասարակությունները ծերանում և ծերանում են՝ դուր է գալիս մեզ, թե ոչ: Բայց թույլ տվեք…

Laura Bailey |