วิธีการคิดใหม่ผ่านการประกวดผลงานศิลปะที่มีชื่อว่า “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future” เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยและความสำคัญของการพัฒนาในด้านต่างๆ

Kanitha Kongrukgreatiyos |

Tapping the minds of children and youth for their ideas and solutions through an art competition called “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future.”

Kanitha Kongrukgreatiyos |

La Méditerranée atteint un point de non-retour en raison de la surpêche, de la pollution marine, de l'élévation du niveau de la mer et du réchauffement.

Lia Sieghart |

There is an urgent need for a new approach to economic activity on the Mediterranean Sea, which is warming at two to three times the rate of the global ocean.

Lia Sieghart |

هناك حاجة ماسة إلى نهج جديد في النشاط الاقتصادي في البحر المتوسط، الذي ترتفع درجة حرارة مياهه بمعدل ضعفي إلى ثلاثة أضعاف معدل ارتفاع حرارة المياه في المحيطات.

ليا سيغهارت |

As part of the World Bank’s September 2019 global poverty update published a few weeks ago, metadata on the comparability of poverty estimates within countries over time was added to the PovcalNet…

R. Andres Castaneda Aguilar, Tony Fujs, Dean Mitchell Jolliffe, Christoph Lakner, Minh Cong Nguyen, Espen Beer Prydz |

Even though Thailand is now an upper-middle income country that has nearly eradicated extreme poverty, data show that poverty reduction has slowed down and have been uneven across the country.

Judy Yang |

ความยากจนและความเสมอภาคยังคงเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศที่มีรายได้ปานกลางอย่างประเทศไทย

Judy Yang |

Even in the most challenging places, investment and growth are possible. And of all the places most in need of development, the Sahel must sit near the top of the list.

Aliou Maiga |

Même dans les régions les plus difficiles du monde, l’investissement et la croissance demeurent possibles. Et de toutes les régions ayant le plus besoin de développement, le Sahel figure en haut…

Aliou Maiga |