. ټاکل شوې ده چې د ۲۰۲۰ زېږدیز کال په پای کې د افغانستان لپاره د نړۍوالو د مرستو موده تمامه شي، دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نړۍواله ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو مرستو د چمتو کولو پر…

Henry G. Kerali |

Donors are currently considering future aid commitments as pledges made at the Brussels Conference on Afghanistan in 2016 due to expire at the end of 2020.

Henry G. Kerali |

قرار است معیاد کمک های مالی بین المللی برای افغانستان در اخیر سال ۲۰۲۰ میلادی پایان یابد، این در حالیست که در حال حاضر جامعه جهانی در مورد چگونگی ادامه کمک های شان به افغانستان در اینده بحث میکنند…

Henry G. Kerali |

The World Bank’s fund for the poorest countries, IDA has been a reliable partner in South Asia for more than six decades and contributed to a sharp decline in poverty in the region. Yet, for…

Hartwig Schafer |

Centroamérica es la segunda región de más rápida urbanización en el mundo. Se estima que para el año 2050 el número de personas viviendo en las ciudades crecerá un 40%.

Haris Sanahuja, Luis Triveno |

Worldwide, the percentage of stocks fished at biologically unsustainable levels tripled - from 10 percent in 1974 to 33.1 percent in 2015. Nearly 60% are fished at the maximum sustainable level.…

Amanda Jerneck, Simeao Lopes |

Em todo o mundo, a porcentagem de estoques de pescados feitos de forma insustentável triplicou - de 10% em 1974 para 33,1% em 2015.

Amanda Jerneck, Simeao Lopes |

In less than 6 weeks between March and April 2019, Mozambique was affected by two major cyclones which caused extraordinary levels of impact in the poorest provinces of the country.

Ede Ijjasz-Vasquez, Michel Matera |

د افغانستان حکومت د کلیوالو مېرمنو په منځ کې د مخ په زیاتېدونکې فقر او بېوزلۍ په ځواب کې، د ۲۰۱۸ په اکټوبر میاشت کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا پروژه پیل کړه.

Rahmatullah Quraishi, Yaqub Sulliman |

WEE-RDP will build on AREDP's work and reach the most vulnerable women as we believe that building a strong Afghanistan requires empowering women and providing them with equal opportunities…

Rahmatullah Quraishi, Yaqub Sulliman |