يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي تعبير يشوبه الغموض يُطلِق العنان لأفكار عن الروبوتات والحواسيب العملاقة، لكن الحقيقة هي أن خوارزميات التعلُّم الآلي وتطبيقاته – وإن كانت قد تنطوي على تعقيدات حسابية…

Giuseppe Molinario, Vivien Deparday |

To some, artificial intelligence is a mysterious term that sparks thoughts of robots and supercomputers. But the truth is machine learning algorithms and their applications, while potentially…

Giuseppe Molinario, Vivien Deparday |

Les spécialistes de la gestion des risques de catastrophe et de la résilience les utilisent de plus en plus pour collecter des données plus fiables sur les risques et la vulnérabilité, prendre des…

Giuseppe Molinario, Vivien Deparday |

Para algunos, la inteligencia artificial es un término misterioso que hace pensar en robots y supercomputadoras. Pero la verdad es que los algoritmos de aprendizaje automático y sus aplicaciones,…

Giuseppe Molinario, Vivien Deparday |

  د جلال آباد ښار اوسیدونکې د پراختیایی شورا په یوه ناسته کې د خپل سیمې پراختیایی پروژو باندې د خبرې په حال: انځور: رومی شرکت/ نړیوال بانک

Akram Sajid |

Residents discussing their community development projects in a Community Development Council meeting in Jalalabad city. Photo Credit: Rumi Consultancy/ World Bank The Citizens’ Charter Afghanistan…

Akram Sajid |

  باشندگان شهر جلال آباد هنگام بحث روی پروژه های انکشافی محلی در جلسه شورای انکشافی. عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی

Akram Sajid |

په افغانستان د سوداګری ښه ترسره کول   [[tweetable]]د تجارت او کار او کسب پر وړاندې د شته ستونزو سره سره، د افغانستان دولت د پانګه اچونې لپاره د شرایطو د آسانتیا په موخه پر ځینو اقداماتو باندې لاس…

Shubham Chaudhuri |

Doing Business Better in Afghanistan [[tweetable]]Despite a volatile business environment, Afghanistan has made gains to improve the ease of doing business in the country[[/tweetable]]. These…

Shubham Chaudhuri |

چگونگه انجام تجارت در افغانستان بهبود یافته است   [tweetable]]علی الرغم دشواری های موجود برای پیشبرد تجارت و کسب و کار، دولت افغانستان اقدامات لازم را غرض تسهیل و بهبود شرایط برای  سرمایه گذاران…

Shubham Chaudhuri |