په افغانستان د سوداګری ښه ترسره کول   [[tweetable]]د تجارت او کار او کسب پر وړاندې د شته ستونزو سره سره، د افغانستان دولت د پانګه اچونې لپاره د شرایطو د آسانتیا په موخه پر ځینو اقداماتو باندې لاس…

Shubham Chaudhuri |

Doing Business Better in Afghanistan [[tweetable]]Despite a volatile business environment, Afghanistan has made gains to improve the ease of doing business in the country[[/tweetable]]. These…

Shubham Chaudhuri |

چگونگه انجام تجارت در افغانستان بهبود یافته است   [tweetable]]علی الرغم دشواری های موجود برای پیشبرد تجارت و کسب و کار، دولت افغانستان اقدامات لازم را غرض تسهیل و بهبود شرایط برای  سرمایه گذاران…

Shubham Chaudhuri |

  Rikweda, an Afghan fruit processing company in the Kabul Province is well on its way to restoring Afghanistan as a raisin exporting powerhouse—a status the country held until the 1970s when it…

Hartwig Schafer |

In Mozambique in 2003, it took an entrepreneur 168 days to start a business. Today, it takes only 19 days. That kind of transformation has major implications for ambitious men and women who are…

Cecile Fruman |