مواقع التواصل الاجتماعي أدوات نقوم من خلالها بالتواصل المباشر معكم في شتى أنحاء الأرض. وبها نشارككم أيضا أخبارنا ومشاريعنا وخططنا الهادفة لإنهاء الفقر المدقع في العالم وتعزيز الرخاء المشترك. ومن…

بسام سبتي |

Solo humanizamos lo que está sucediendo en el mundo y en nosotros mismos cuando hablamos de ello, y es al hablar que aprendemos a ser humanos. - Hannah Arendt   Todos sabemos que medir la pobreza…

Utz Pape |

Nous humanisons ce qui se passe dans le monde en en parlant, et, dans ce parler, nous apprenons à être humains. – Hannah Arendt   Nous savons tous qu’il est indispensable de mesurer la pauvreté…

Utz Pape |

We humanize what is going on in the world and in ourselves only by speaking of it, and in the course of speaking of it we learn to be human. –Hannah Arendt We all know that [[tweetable]]measuring…

Utz Pape |

Economic shocks can be painful and destructive, especially in fragile countries that can get trapped into a cycle of conflict and violence. Effective policy responses must be implemented quickly…

Utz Pape |

"The average length of time that refugees spend in camps is 17 years." This cruel statistic has been quoted many times, influencing our perception of refugee crises as never-ending…

Xavier Devictor, Quy-Toan Do |

Eight years on from the start of the global economic crisis, close to one quarter of the European Union’s population remains at risk of poverty or social exclusion. But one group in particular…

Mariam Sherman |

Сегодня, через восемь лет после начала глобального экономического кризиса,  почти четверть населения Европейского союза по-прежнему находится под угрозой бедности и социальной изоляции. Но одна…

Mariam Sherman |

La opt ani de la debutul crizei economice globale, aproape un sfert din populația Uniunii Europene este în continuare expusă la riscul de sărăcie sau excluziune socială. Însă un anumit grup iese…

Mariam Sherman |