د بېوزلۍ نړېواله ورځ ټولو مسوولو بنسټونو ته دا فرصت برابروي چې په ټوله نړۍ کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو په موخه خپلې هر اړخيزې هڅې همغږې کړي او د فېروزې په څېر د ميليونونو بېوزلو او بې اسرې خلکو…

Henry G. Kerali |

International Poverty Day, which falls today, is yet another call to action to eradicate poverty across the world and help Firoza and millions of others live a better life.

Henry G. Kerali |

حفیظه صمدی و خواهر بزرگتر اش فیروزه صمدی که بیوه است در یک روستای ولسوالی گلدره، در ۲۰ کیلومتری شمال کابل، زندگی میکنند.

Henry G. Kerali |

As heatwaves intensify, life for many South Asians will change. While this change may not be fully reversible, with appropriate policy and action, it can be managed to ease its impact.

Muthukumara Mani, Gulrez Shah Azhar |

日本政府と防災グローバル・ファシリティの支援を得て、災害の根本原因の分析と地域社会の強靭性向上に関する研修を、世界銀行とそのパートナーが80名以上のアフガニスタンの技術者と政策立案者に提供しました。

Julian Palma, Ditte Fallesen |

With support from the Government of Japan and the Global Facility for Disaster Risk Reduction, the World Bank and its partners have trained more than 80 Afghan engineers and policymakers in…

Julian Palma, Ditte Fallesen |

Celebrated in its heyday as the world’s fourth-largest lake, the Aral Sea shrunk dramatically after the two major rivers that fed its waters were diverted in the 1960s to irrigate cotton and rice…

Benoît Bosquet |

Celebrated in its heyday as the world’s fourth-largest lake, the Aral Sea shrunk dramatically after the two major rivers that fed its waters were diverted in the 1960s to irrigate cotton and rice…

Benoît Bosquet |