څنګه په افغانستان کې د تیر یوه لسیزی د لاسته راوړنې او تللې فرصتونو څخه زدکړو [[tweetable]]افغانستان په تېره یوه لسيزه کې د پرمختګونو شاهد و خو په ورته مهال د شاتګ ځيني موارد يې هم درلودل او…

Shubham Chaudhuri |

چگونه از پیشرفت ها و ناتوانایی های یک دهه گذشته در افغانستان آموخت [[tweetable]]افغانستان در یک دهه یی گذشته شاهد پیشرفت های زیاد بوده اما در عین زمان با عقب گرد های نیز رو برو شده و فرصت های را…

Shubham Chaudhuri |