Mỗi khi nghe tin lại một thảm hoạ thiên tai xảy ra – người chết và bị thương, nhà cửa và sinh kế bị tàn phá – tôi biết chúng ta cần hành động để giảm những thảm kịch này thay vì ngồi đợi thảm họa…

Axel van Trotsenburg |