Syndicate content

Cambodia

តោះនិយាយ និងច្រៀងអំពីលុយ៖ យុទ្ធនាការថ្មី ជួយដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់កម្ពុជាឲ្យយល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

Ratchada Anantavrasilpa's picture
Also available in: English
ធនាគារពិភពលោកចាប់ដៃគូរជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា រៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុ “តោះនិយាយពីលុយ” ដើម្បីជួយកសាងស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានហានិភ័យក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយសហសវត្សរ៍ បានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេស ជាពិសេស ក្នុងចំណោមក្រុមយុវជនអាយុចន្លោះពី ១៨ ដល់ ៣៥ឆ្នាំ។ ខណៈដែលពួកគេជាអតិថិជនដ៏សំខាន់សម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ អាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេ ជាញឹកញយ ត្រូវបានឃុំគ្រងដោយការចាយវាយខ្ជះខ្ជាយ និងការខ្ចីលុយគេច្រើនហួសកំណត់។
 

Let’s talk money: New campaign helps Cambodia’s new generation on financial management

Ratchada Anantavrasilpa's picture
Also available in: Cambodian
The World Bank partnered with the Women’s Media Center “Let’s Talk Money” radio show to help build financial stability in Cambodia.
Risky financial behaviors among Cambodians of the post-millennial generation have become more widespread in the country, especially among the 18-35 age group. While they are important customers for the financial and banking sectors, their behaviors are often dominated by lavish spending and excessive borrowing. 
 

Cows and Television: Rolling out a New System for Financial Management Information in Cambodia

Saroeun Bou's pictureOn a recent visit to provincial treasury offices to learn about the Financial Management Information Systems, or FMIS, that members of our Governance teams helped introduce, the conversation turned to cows.

Staff compared switching from manual pen-and-paper to an automated state-of-the-art public finance management system as akin to making a cow watch television. Cows, they explained, are as unfamiliar with television as some treasury staff are with computers, the internet, and FMIS.

Fortunately, the relevance of the analogy was short-lived. Treasury staff have overcome the learning curve and the new system has proven to be helpful. I consistently heard praise about the system’s usefulness because it provides useful financial information, reduces the amount of repetitive work, and generates timely reports. That is a big change.

How do we achieve sustained growth? Through human capital, and East Asia and the Pacific proves it

Michael Crawford's picture
Students at Beijing Bayi High School in China. Photo: World Bank


In 1950, the average working-age person in the world had  almost three years of education, but in East Asia and Pacific (EAP), the  average person had less than half that amount. Around this time, countries in  the EAP  region put themselves on a path that focused on growth  driven by human capital. They made significant and steady investments in  schooling to close the educational attainment gap with the rest of the world. While  improving their school systems, they also put their human capital to work in  labor markets. As a result, economic growth has been stellar: for four decades  EAP has grown at roughly twice the pace of the global average. What is more, no  slowdown is in sight for rising prosperity.

High economic growth and strong human capital accumulation  are deeply intertwined. In a recent paper, Daron Acemoglu and David Autor explore  the way skills and labor markets interact: Human capital is the central  determinant of economic growth and is the main—and very likely the only—means  to achieve shared growth when technology is changing quickly and raising the  demand for skills. Skills promote productivity and growth, but if there are not  enough skilled workers, growth soon chokes off. If, by contrast, skills are abundant and  average skill-levels keep rising, technological change can drive productivity  and growth without stoking inequality.

Universal Health Coverage day: Celebrating 15 years of health partnerships and innovations in Cambodia

Somil Nagpal's pictureFor many of us who work in the health sector in Cambodia, the Universal Health Coverage Day in 2016 celebrates the beginning of a new journey. The recent launch of the Health Equity and Quality Improvement Project marked the beginning of a new phase in our journey to make Cambodia healthier and happier.

Poverty is no barrier to one girl’s dream of becoming a doctor

Saroeun Bou's picture
Liza (center) with her classmate

Recently I met an inspiring student: 12-year-old Song Liza, who told me about her goal of becoming a doctor.

Her reasoning is simple: one, because the shortage of doctors in Cambodia means she would be able to get a good job; and two, because she wants to help people in her poor, remote community in this part of northeastern Cambodia.

Medical school is a long way off for Liza, but despite facing more challenges than many her age, she has laid out a series of goals that she knows she must achieve before she can put on that white coat.
 

The logical next step toward gender equality: Generating evidence on what works

Sudhir Shetty's picture
© World Bank
College students in Vietnam. © World Bank


As in much of the rest of the developing world, developing countries in East Asia and the Pacific (EAP) have made progress in closing many gender disparities, particularly in areas such as education and health outcomes. Even on the gender gaps that still remain significant, more is now known about why these have remained “sticky” despite rapid economic progress. 

Ensuring that women and girls are on a level playing field with men and boys is both the right thing to do and the smart thing to do. It is right because gender equality is a core objective of development. And it is smart because gender equality can spur development. It has been estimated, for instance, that labor productivity in developing East Asia and Pacific could be 7-18% higher if women had equal access to productive resources and worked in the same sectors and types of jobs as men.

ឥឡូវកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប៖ តើមានន័យយ៉ាងណា?

Sodeth Ly's picture
Also available in: English
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយ:ពេលពីរទសវត្សបានជួយកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសឈានមុខក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ ជោគជ័យលើទិដ្ឋភាពនេះមានន័យថាប្រជាជាតិអាស៊ីអគ្នេយ៍មួយនេះបានជំនះសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏អាក្រក់ ហើយឥឡូវត្រូវបានក្រុមធនាគារពិភពលោក (WBG)​ ចាត់ថ្នាក់ថាជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប។
 
ប្រព័ន្ធចាត់ថ្នាក់ថ្មីឆ្នាំនេះមានមូលដ្ឋានផ្អែកលើកម្រិតគោលដែល​ WBG បង្កើតឡើងក្នុងប្រព័ន្ធមួយមានប្រភពនៅក្នុងឯកសារឆ្នាំ1989 របស់ខ្លួន ដែលគូសបញ្ជាក់វីធីសាស្រ្តនេះ។​  តារាងខាងក្រោមបង្ហាញកម្រិតផ្សេងគ្នានៃការចាត់ថ្នាក់ផ្អែកលើចំណូលជាតិដុល (GNI):

 
កម្រិតគោល GNI កក្កដា 2016
ចំណូលទាប <$1,025
ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប $1,026 - $4,035
ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ $4,036 - $12,475
ចំណូលខ្ពស់ > $12,476
 

Cambodia is now a lower-middle income economy: What does this mean?

Sodeth Ly's picture
Also available in: Cambodian
Two decades of economic growth have helped make Cambodia a global leader in reducing poverty.
The success story means the Southeast Asian nation that overcame a vicious civil war now is classified as a lower-middle income economy by the World Bank Group (WBG).
 
The new classification this year is based on thresholds set by the WBG in a system with roots in a 1989 paper that outlined the methodology. The table below shows the different levels of classification based on Gross National Income (GNI): 
 
Threshold GNI in July 2016
Low-income <$1,025
Lower-middle income $1,026 - $4,035
Upper-middle income $4,036 - $12,475
High-income > $12,476
 

Supporting inclusive growth in Cambodia

Victoria Kwakwa's picture
A Cambodian farmer. photo by the World Bank
A Cambodian farmer. Photo: The World Bank

Today, Cambodia is among the world’s fastest growing economies. Its gross national income per capita increased by more than threefold in two decades, from $300 in 1994 to $1,070 in 2015.

Strong economic growth has helped lift millions of people out of poverty.

The Cambodian people have benefited as the economy diversified from subsistence farming into manufacturing, tourism and agricultural exports. Poverty fell to 10% in 2013, from 50% in 2004. Cambodians enjoy better school enrollment, literacy, life expectancy, immunization and access to water and sanitation.

Pages