Syndicate content

Agriculture and Rural Development

ມັນເປັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າເຂື່ອນ: 41 ປີຜ່ານມາ ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດຍັງຄົງເຫຼືອໄວໃຫ້ເຫັນ ຢູ່ລາວ

Victoria Minoian's picture

(This entry was originally published in English on Sep. 9, 2009)

 

ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານດ້ານການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 (NT2) ຢູ່ລາວໃນຕົ້ນປີນີ້, ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຟັງຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ ໂຄງການນີ້ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກ່ວາໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ. ຖ້າຫາກໄດ້ອ່ານ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງຫຼາຍໆດ້ານ ທີ່ລັດທະບານລາວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອດຳເນີນໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຄົນຈຳນວນຫຼາຍຈຶ່ງເວົ້າແນວນັ້ນ. ໃນມໍ່ໆມານີ້, ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດໄປສຳພາດກັບບາງວຽກງານ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ໂຄງການນີ້ ແລະ ເປັນປະສົບການທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ອາດຄາດຄິດມາກ່ອນ ແຕ່ມັນແມ່ນມີຄວາມໝາຍອັນສຳຄັນຕໍ່ໂຄງການ.

Returning to Siberut: 30 years later, little has changed on remote Indonesian island

Tony Whitten's picture

Go anywhere after a 30 year break and you expect to see change – and you hope things will be better. Thus my wife Jane and I, together with our four children, were intrigued to see what life was like now on Siberut, the largest and most northerly of the Mentawai Islands off the west coast of Sumatra, when we visited it a few weeks ago. Jane and I had lived in a hut in the middle of the island conducting wildlife research for over two years until 1978. We wanted to see our closest friend there, Potifar Tengatiti Siribetuk, as well as other old friends, our old study area, some of the remaining traditional houses, and as many of Siberut’s four endemic species of primates as we could.

Visiting the island and the provincial capital of Padang also provided an opportunity to observe the impacts of the $1 million of grants which had focused on Siberut under the Phase 1 of the World Bank-implemented Critical Ecosystem Partnership Fund. These grants had followed on from an Asian Development Bank loan project (pdf) from 1992-2000 which was not a resounding success for a variety of reasons. This had itself followed on from WWF projects.

'Facebook for farmers' brings microloans to people in rural China

James I Davison's picture

The founders of a microfinance website I came across a few months ago are giving an interesting, benevolent twist to social networking. At least, that’s one way of looking at Wokai.org, a non-profit organization benefiting entrepreneurs in rural China.

Wokai has been dubbed by some as a “Facebook for farmers,” yet it may be more comparable to well-known microfinance sites like Kiva, which allow people with an Internet connection to give loans directly to entrepreneurs in developing countries. Wokai, however, focuses solely on impoverished people living in rural China.

Solomon Islands: Bringing agriculture and infrastructure services to rural island communities

Edith Bowles's picture

The expense of operating outboard motor boats means that visits to each community are few and far between.
In December 2008, I spent two and a half days traveling around the Solomon Islands with officers from the government’s Ministry of Agriculture and Livestock, which is implementing components of the World Bank’s Rural Development Program (RDP) in Western Province. Jointly funded by the EU and Australia, RDP is the World Bank’s biggest project in Solomon Islands.

In December, the project was just beginning to get going in the provinces. The agriculture workers were looking to the RDP to help restore agriculture extension services. Practically speaking, this means purchasing small boats, outboard motors, fuel, or rehabilitation of offices. At the Ag offices, I was told about the series of dead outboard boat motors lining one wall – including provenance and whatever series of incidents had rendered them inoperable.

Seeing the financial crisis: What might contraction look like in Cambodia?

Stéphane Guimbert's picture

Declining revenue of tuk-tuk drivers in Cambodia shows even the informal sector isn't insulated.
Growth forecasts in Cambodia are generating a fair bit of confusion. Many simply question whether it is possible for GDP growth to be lower in 2009 than in the past 15 years.

The World Bank today launches its projection of a 1 percent contraction of the Cambodian economy. This is based on an analysis of available statistics and feedback from a range of economic actors. Yet, to most of my Cambodian friends, it remains hard to conceive.

It is true that "seeing" such a contraction will be difficult. Basically, what it means is that economic activity in 2009 will be pretty much the same as in 2008. So the fact that we continue to have traffic jams in Phnom Penh, see tourists at the Royal Palace, and hear construction machines in many residential areas is consistent with such a projection. What will change, though, is that incomes will not increase this year as fast as past years and it will also become more difficult for the 250,000 young people leaving school each year to find their first job. What also will be different is that with no growth in aggregate, there will be a proportion of those with a livelihood at the end of the year worse than at the beginning.

Pages