Syndicate content

Gender

Lồng ghép giới trong tái định cư: Chúng ta đã cố hết sức chưa?

Nghi Quy Nguyen's picture
Also available in: English
Một phụ nữ người Thái tại buổi lấy ý kiến về dự án thuỷ điện
Trung sơn.  Photo: Bồ Thị Hồng Mai / Ngân hàng Thế giới


Tháng 8 năm 2016, tôi đến Quảng Ngãi, một tỉnh miền Trung Việt Nam, nhằm thu thập số liệu điều tra về sự tham gia của phụ nữ trong quá trình tái định cư. Tôi nghĩ cuộc họp đầu tiên với người dân địa phương sẽ diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng, nhưng thực tếkhông hẳn như vậy.

“Phụ nữ á? Chúng tôi tham gia á? Tham gia cũng thế thôi. Chúng tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, nên không quan tâm đến việc cán bộ đến và hỏi chúng tôi tham gia hay không,” một phụ nữ nói. “Cái chúng tôi muốn biết là những kiến nghị hôm nay sẽ được thực hiện đến đâu. Chúng tôi cần một khu tái định cư, nhà văn hoá chung cho cộng đồng, cần có cây cối và nhà trẻ như đã hứa khi chuẩn bị dự án.”

Những ý kiến đó hé lộ một vấn đề quan trọng. Đó là sự lệch pha giữa cái mà ta tưởng là phụ nữ muốn và nhu cầu thực sự của họ.

Phụ nữ chịu tác động nghiêm trọng hơn nam giới trong quá trình tái định cư bởi họ phải đối đầu với nhiều khó khăn trong vấn đề ổn định gia đình. Điều này càng dễ thấy nếu không có cơ chế thu hút sự tham gia và lấy ý kiến phụ nữ một cách thực chất trong quá trình thực hiện dự án nói chung và trong quá trình tái định cư nói riêng.

Gender mainstreaming in resettlement processes: Have we done enough?

Nghi Quy Nguyen's picture
Also available in: Tiếng Việt
A Thai woman in a consultation meeting in Trung Son
Hydropower Project. Photo: Mai Bo / World Bank

Last August, I visited Quang Ngai, a central coastal province in Vietnam, to collect data for a survey on women’s participation in resettlement activities. I expected our first meeting with the local community to be short and uncontroversial. It wasn’t.

“We, women? Our participation? It doesn’t matter. We all stay at home. We don’t care about you coming here and asking about our participation,” said one female participant. “What we do care is to know the extent to which the recommendations we make today will be addressed. We need a resettlement site with community house, trees and kindergarten as promised during the project preparation.” 

That comment brought to light an important perspective, highlighting the tension between what we might expect women to want, and their actual needs.

The impacts of development-induced resettlement disproportionately affect women, as they are faced with more difficulties than men to cope with disruption to their families. And this is particularly the case if there is no mechanism to enable meaningful participation and consultation with women throughout the project cycle in general and in the resettlement process in particular.

Listening to women while planning for development: Real life experience from China

Aimin Hao's picture
Also available in: 中文
“Women hold up half of the sky,” Chairman Mao said. So when it comes to development, it is important to listen to women – who generally make up half of our beneficiaries – and understand their views, preferences and needs. As we celebrate International Women’s Day this week, I’m sharing some of my experience helping to increase gender awareness in World Bank-supported projects in China.

When we designed activities for the Ningbo Sustainable Urbanization Project, we carried out consultations with groups of men and women to make sure the proposed public transport system benefitted both equally. It was interesting to find that most men wanted wider roads with higher speed, while women cared more about the location of bus stops and adequate lighting on the bus.. Thanks to these consultations, we adjusted the locations of bus stops to be closer to the entrance of residential communities and reduce walking distance for bus riders. In response to the light request, we made sure that new buses purchased for the project had sufficient lighting for night use.
Conducting consultation with local women in Qianhuang village, Ningo, China.

在设计发展项目的同时倾听妇女心声:来自中国的真实体验

Aimin Hao's picture
Also available in: English
毛主席曾指出:“妇女能顶半边天“。具体到设计发展项目而言,重要的是要倾听妇女心声,了解其意见、偏好和需求, 因为我们力求妇女占世行贷款项目受益人的半数 。 鉴于本周我们庆祝国际妇女节,我谨分享我帮助提升世行对华贷款项目下性别意识方面的部分经验。

当初在设计宁波可持续城镇化项目有关活动过程中,我们 与多个男性和女性小组开展了磋商,目的在于确保拟建公共交通系统平等惠及男女两性。有趣的是,我们发现,男性大多希望修建速度更快、路面更宽的道路,而女性则更多关注公交车站点位置和车上配有足够的照明设施……。得益于此类磋商,我们调整了站点位置,使其距居民小区入口处更近,减少乘客步行距离。我们确保了本项目下新购车辆配有足够的夜间用照明设施。
项目组成员与宁波市宁海县前黄村村民交谈

将性别平等融入中国的智能交通系统

Yi Yang's picture
Also available in: English

交通基础设施的规划和设计考虑了男女两性在出行需求、方式以及行为方面的差异,目的在于促进两性平等。此类差异也会对两性使用智能交通系统的方式产生影响吗? 

当我在网上搜索“(公交)IC卡”的时候看到了以下图片(见图1),它们体现了男女两性差异之一:男性在出行过程中随身携带的物品一般很少,而女性往往带着一个或几个包。女性上车后,需要从包中找卡,这可能要花些时间,也给身后排队的其他人造成了影响。其实只需对读卡器作简单的改动,就有可能简化这一过程,使得女性无需把卡从包中掏出来再刷,从而节省时间。

图1:男性和女性使用IC卡的差异

Building gender equality into intelligent transport systems in China

Yi Yang's picture
Also available in: 中文

Transport infrastructure planning and design take into consideration men and women’s differences in travel needs, patterns, and behaviors to promote gender equality. But do these differences also affect how they use intelligent transport systems (ITS)? 

When I searched online for “IC card” (integrated circuit card used to pay transit fares), I found the pictures below (see Figure 1). They illustrate one of the differences between men and women: men tend to travel carrying very little while women tend to carry one or several bags. When women get on a bus, they need to locate the card in their bag which may take some time and hold up the queue behind them. To save time, a simple modification to the IC card reader could facilitate the process by not requiring them to take it out of their purse for swiping.

Figure 1: Differences of IC card usage between men and women

Cheers, NZ: How New Zealand and the World Bank are changing lives in the Pacific

Kara Mouyis's picture
New Zealand has a long history of supporting its close neighbors in the Pacific, both in times of disaster and emergencies, and to help improve the lives of many thousands across the region.

On Waitangi Day, the national day of New Zealand, we take a look at three key World Bank projects in the Pacific, and how New Zealand’s support has been integral to making them happen.

เปิดรับความหลากหลายผ่านการสำรวจ LGBTI ครั้งใหม่ในประเทศไทย

Piotr Pawlak's picture
Also available in: English
ภาพโดย: Talashow / Shutterstockความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) คือ วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาที่สังคมปราถนา เป็นรากฐานของการกระจายความมั่งคั่ง และการมีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาความยากจน
 
ความครอบคลุมมีความสำคัญ: รากฐานของการแบ่งปันความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง โดย ธนาคารโลก
 
ขณะที่เราฉลองนวัขันติธรรมโลก (International Day for Tolerance) กันในเดือนพฤศจิกายนทีผ่านมา เราอย่าลืมว่าการเปิดรับความหลากหลายนับเป็นก้าวแรกบนเส้นทางสู่ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) และเราไม่ควรเพียงแค่เปิดใจรับต่อความหลากหลายเท่านั้น แต่เราควรเปิดแขนโอบรับและชื่นชมต่อความหลากหลายเหล่านั้นด้วย
 
ในขณะที่เลสเบี้ยนหรือหญิงรักหญิง (lesbian) เกย์หรือชายรักชาย (gay) ไบเซ็กชวลหรือคนรักสองเพศ (bisexual) คนข้ามเพศ (transgender) และคนสองเพศ (Intersex) ซึ่งเรียกรวมกันว่ากลุ่ม LGBTI นั้นถูกกีดกันจากการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการงาน บริการ และพื้นที่ต่างๆ ในประเทศทั่วโลก   แม้กลุ่มคนกลุ่มนี้จะได้รับการยอมรับในบางประเทศ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกีดกันทางสังคม ถูกใช้ความรุนแรง และมีความเปราะบางในด้านอื่นๆ อยู่มาก   สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาเสียศักดิ์ศรี และขาดโอกาสที่จะทำให้มีชีวิตดีขึ้น
 
ประเทศไทยเป็นตัวอย่างของประเทศที่มีความหลากหลายทางภาษาในแต่ละภูมิภาค  มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม มีธรรมชาติที่งดงาม มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน และ มีแนวทางประเพณีและวิถีที่หลากหลาย  ในสายตาของชาวต่างชาติแล้ว ประเทศไทยที่ถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งรอยยิ้ม” นั้นเป็นสวรรค์อันสงบสุข ที่ซึ่งจะสามารถพบเห็นวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ หรือการแสดงออกทางเพศที่หลากหลายได้ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มีการเรียกร้องและสนับสนุนอัตลักษณ์ทางเพศที่ชัดเจนมากขึ้นในประเทศไทย  แต่กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวิถีเพศ อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศเหล่านี้ก็ยังคงประสบกับปัญหาเรื่องความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) ในระดับแตกต่างกัน

Embracing diversity through new LGBTI surveys in Thailand

Piotr Pawlak's picture
Also available in: ภาษาไทย
Photo: Talashow / Shutterstock


Social inclusion: a core development objective in its own right, the foundation for shared prosperity, and a major player in poverty alleviation.
 

 
As we observe the International Day for Tolerance this month, let’s remind ourselves that tolerance for diversity represents the first step on the path to social inclusion, and that diversity should not just be tolerated—it should be embraced and celebrated.
 
Yet, around the world, lesbian, gay, bisexual, transgender or intersex (LGBTI) people confront multifaceted challenges that prevent them from fully participating in markets, services, and spaces. In some countries, although tolerated, these groups are often at risk of increased discrimination, exclusion, violence, and other vulnerabilities. This robs them of dignity and prevents them from capitalizing on opportunities to lead a better life.
 
For instance, Thailand is a country with multiple regional linguistic, geographical and socio-economic diversities, natural beauty and historical riches, and many localized traditions and cultural practices. Often called the “Land of Smiles,” Thailand, in the eye of the outsider, is a paradise of tolerance, where many sexual orientations and gender identities/expressions are truly to be seen. However, while the demand and support for positive self-identity are growing in Thailand, people with diverse sexual orientations, gender expressions, and identities experience varying degrees of social inclusion.

The logical next step toward gender equality: Generating evidence on what works

Sudhir Shetty's picture
© World Bank
College students in Vietnam. © World Bank


As in much of the rest of the developing world, developing countries in East Asia and the Pacific (EAP) have made progress in closing many gender disparities, particularly in areas such as education and health outcomes. Even on the gender gaps that still remain significant, more is now known about why these have remained “sticky” despite rapid economic progress. 

Ensuring that women and girls are on a level playing field with men and boys is both the right thing to do and the smart thing to do. It is right because gender equality is a core objective of development. And it is smart because gender equality can spur development. It has been estimated, for instance, that labor productivity in developing East Asia and Pacific could be 7-18% higher if women had equal access to productive resources and worked in the same sectors and types of jobs as men.

Pages